เสมา3 เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 6 “การออกแบบการเรียนรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค Next Normal Education Reimagined”

(27 สิงหาคม 2564) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 6 “การออกแบบการเรียนรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค Next Normal Education Reimagined” โดย รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และคณะ เป็นวิทยากร มี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ได้รับการตอบรับจากบุคลากรในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศเป็นอย่างดี โดยในวันนี้เป็นหลักสูตรซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนควรจะได้เรียนรู้ โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของประเทศเป็นอย่างมาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมจะนำองค์ความรู้ มุมมอง แนวคิด เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ตลอดทั้ง 5 หลักสูตรที่ผ่านมา มีผู้เข้าเข้าร่วมอบรมแล้วกว่า 150,000 ที่นั่ง และในหลักสูตรที่ 6 มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมกว่า 60,000 ที่นั่ง โดยวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์

รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กล่าวตอนหนึ่งว่า “ครูทั่วไปจะสอนจากหนังสือ ครูที่ยิ่งใหญ่จะสอนจากประสบการณ์ของตนเอง แต่ครูที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือครูที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์”
ในยุค New Normal ที่กำลังก้าวผ่านสู่ Next Normal กระทรวงศึกษาธิการได้จัดรูปแบบการเรียนการสอน 5 ON (ON-SITE, ON-AIR, ONLINE, ON Demand, ON-Hand) แต่ครูทุกท่านอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เราสามารถผสมผสานหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน อาทิ

  • HYBRID LEARNING เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนที่รวมเอาข้อดีในการเรียนรู้แบบออนไลน์ และการเรียนรู้ในห้องเรียน เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว โดยเน้นการผสมผสานวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ ระหว่างครูและนักเรียน ผ่านเครื่องมือและสื่อการสอนที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุกที่ได้ใช้กระบวนการคิด รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ได้มากขึ้น
  • FLIPPED CLASSROOM หรือห้องเรียนกลับด้าน ที่มีความยืดหยุ่นในการเรียนควบคู่การศึกษาอิสระ ตลอดจนการประเมินผลก็ต้องมีความยืดหยุ่นและเหมาะสม ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่จะทำอย่างไรให้นักเรียนไม่ต้องมีการบ้านเยอะ โดยการนำการบ้านมาทำในห้องเรียน ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในการช่วยกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน บวกกับการจัดกิจกรรมในห้องเรียน เป็นการกระตุ้นแสดงออกการมีส่วนร่วมได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลองดึงศักยภาพของตัวเองออกมา ได้เรียนรู้การกำกับหรือชนะใจตนเองก่อน

สำหรับตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมครั้งต่อไป ได้แก่ หลักสูตรที่ 7 “Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย”โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: