โฆษก ศธ.”เกศทิพย์” ประชุมทีมประชาสัมพันธ์กระทรวง

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

โฆษก ศธ. กล่าวว่า คณะทำงานฯ ซึ่งเป็นทีมประชาสัมพันธ์จากองค์กรหลัก ได้นำเสนอสรุปประเด็นข่าวที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ของเดือนมิถุนายน 2564 เช่น เพจ ศธ.360 องศา พบว่ามีจำนวนการเข้าถึงของเพจ Facebook จำนวน 2,411,861 คน เป็นเพศหญิง 72.5% ชาย 27.5% ช่วงอายุ 25-34 ปี มากที่สุด

  • 7 อันดับยอดเข้าถึง (Reached) คือ 1) “ตรีนุช“ สั่งสแกนมาตรการป้องกันโควิดทุกสถานศึกษา จำนวน 6.1 แสนคน 2) กลุ่มคนรัก ศธ.ร่วมกันต้องหาผู้รับผิดชอบการกระทำที่กระทบศูนย์รวมจิตใจชาว ศธ. จำนวน 4.9 แสนคน 3) สพฐ.เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิดให้สถานศึกษาติดตามการเคลื่อนย้ายคนงานที่กลับภูมิลำเนา จำนวน 3.4 แสนคน 4) รมว.ศธ.ประกาศเดินหน้าปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2.9 แสนคน 5) เลื่อนการสอบครูผู้ช่วยภาค ก และ ข จำนวน 2.6 แสนคน 6) “ตรีนุช“ เผยประชาชนมั่นใจโรงเรียนปลอดโควิด 19 จำนวน 2.2 แสนคน 7) ขันข่าวเช้าตรู่ ช่อง 3 เก็บตกสีสันบรรยากาศ เปิดเทอมแต่ละภาค จำนวน 2 แสนคน
  • ยอดรับชมวิดีโอสูงสุด 1) LIVE เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน และแผนเผชิญเหตุ รวม 3.4 หมื่นครั้ง 2) รมว.ศธ.อภิปรายในการประชุมสภาฯ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 รวม 3.3 หมื่นครั้ง 3) ปลัด ศธ.สื่อสารถึงเพื่อนข้าราชการ เพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็น 10 จังหวัด มีผลกระทบกับการเรียนการสอนในพื้นที่ ไม่ให้จัดการศึกษาแบบ On-Site รวม 2.4 หมื่นครั้ง 4) ปลัด ศธ.สื่อสารถึงครู-ผู้ปกครอง เตรียมเปิดภาคเรียน รวม 2.2 หมื่นครั้ง 5) ปลัด ศธ.พูดถึงการฉีดวัคซีนครู และการเปิดภาคเรียน 14 มิ.ย. รวม 1.3 หมื่นครั้ง 6) ปลัด ศธ.ซักซ้อมความเข้าใจถึงสถานการณ์โควิดที่มีผลกระทบกับการศึกษา รวม 1.2 หมื่นครั้ง

นอกจากนี้ หัวหน้า ป.ย.ป. และผู้แทนจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วย จะได้รวบรวมสรุปโครงการที่ทุกหน่วยงานดำเนินการที่สอดรับกับ Big Rock หรือกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน และแผนปฏิรูปประเทศ และสอดคล้องกับนโยบาย 12 ข้อ และ Quick Win ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมจัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ให้รัฐบาลและสาธารณชนรับทราบต่อไปในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564

สำหรับการจัดทำแผนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทีมประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนการใช้สื่อผ่านช่องทางต่าง ๆ ไว้แล้วต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ไปจนถึงตุลาคม 2564 หรือข้ามปีงบประมาณ เพื่อให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ และเข้าใจง่าย อย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวง ทำให้การสื่อสารสอดคล้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

อีกประเด็นที่มีการหารือในที่ประชุม คือ ระบบการชี้แจงแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (ID/IA/IR Chat) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะชี้แจงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เชิงวิชาการ เน้นหาข้อมูลที่ชัดเจน ไม่กระทบกับฝ่ายใด ส่วนการทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลฯ เรื่อง การตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti Fake-News Centre) ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่านมาได้รายงานให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย แต่ละประเด็น ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยโฆษกกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นหลักที่จะพิจารณาข้อมูลเพื่อรายงานข้อเท็จจริงต่อไป

ทั้งนี้ จะนัดหมายให้มีการประชุมคณะทำงานฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน และวางแผนร่วมกันทำงาน รวมทั้งบูรณาการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกันภายในกระทรวง ให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมกระทรวงศึกษาธิการ “MOE One Team” หรือการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” รวมทั้งการนำรูปแบบการทำงาน “TRUST” ของ รมว.ศธ. เป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงาน และกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ อย่างแท้จริง

บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: