เชิญชวนหน่วยงาน ศธ.-อว.เสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

(7 กรกฎาคม 2564) ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Edtech Fund) ว่า สืบเนื่องจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก กสทช. เพื่อนำเงินมาพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ในการประชุมวันนี้ ที่ประชุมมีมติเปิดรับและเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปี 2565 ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีกรอบการขอรับการสนับสนุน ดังนี้

  1. โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือ การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การจัดการเรียนการสอนทางไกล การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชาติไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และหรือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เป็นต้น
  2. โครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาบูรณาการข้อมูลทางการศึกษา และการวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการ และการติดตามบุคคลในระบบการศึกษา

หน่วยงานทางการศึกษาที่สนใจขอรับการสนับสนุนทุน ให้ดำเนินการจัดส่งแบบเสนอโครงการ มายังสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคารกรมการฝึกหัดครู (เดิม) ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ email : edtechfund@gmail.com หรือ www.edf.moe.go.th โทร 02 280 0344

อยากให้ชาวกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับข้อมูลข่าวสาร และร่วมศึกษาข้อมูล เนื่องจากกองทุนนี้มีเงินทุนสนับสนุนต่อเนื่องทุกปี อยากให้เงินทุนนี้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา ในทุกระดับต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: