ศธ.-อว.-กสทช. MOU เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการศึกษา การเรียนรู้ และการวิจัยของประเทศ

ศธ.จับมือกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และ กสทช. เซ็น MOU เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการศึกษา การเรียนรู้ และการวิจัยของประเทศ โดย กสทช.จะสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะเป็นผู้ดูแลเครือข่ายให้สมบูรณ์ เป็นการเสริมกำลังสำคัญในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(1 กรกฎาคม​ 2564)​ กระทรวง​ศึกษาธิการ​ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการศึกษา การเรียนรู้ และการวิจัยของประเทศ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ.กล่าวว่า การจัดการศึกษาท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ปรับวิธีการอย่างหลากหลายให้เหมาะสมกับสมรรถนะของโรงเรียน แต่ก็ยังพบอุปสรรคและข้อจำกัดอยู่ ทำให้การจัดการศึกษาทางไกลของการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่ โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมา สภาพเศรษฐกิจและชุมชนยังขาดความพร้อมอยู่มาก รวมถึงขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี การลงนามบันทึกข้อตกลงวันนี้จึงต้องขอบคุณ กสทช.ที่จะให้การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และขอบคุณ อว. ในฐานะผู้ดูแลเครือข่ายให้สมบูรณ์ ถือเป็นการเสริมกำลังสำคัญในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. กล่าวว่า ในฐานะผู้ดูแลเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้ดำเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ตให้แก่สถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งระดับอุดมศึกษาภายใต้สังกัด อว. ระดับอาชีวศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้สังกัด ศธ. พร้อมความท้าทายในการขับเคลื่อนการทำงาน เช่น ด้านปริมาณผู้ใช้งาน ความหลากหลายของเทคโนโลยี การเข้าถึงเทคโนโลยี เป็นต้น จึงต้องขอบคุณ กสทช.ที่จัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตประจำชุมชน (ศูนย์ USO NET) เพื่อให้คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และ ศธ. สำหรับทุกความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และนักวิจัย ได้รับประโยชน์และเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารของโครงข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูง ที่ทันสมัย มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการศึกษา การเรียนรู้ และการวิจัยของประเทศต่อไป

นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า โครงข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่เชื่อมโยงประเทศไทยในยุค New Normal ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่ง กสทช.ได้ขยายโครงข่าย WIFI หมู่บ้านและโรงเรียน จัดตั้งศูนย์ USO NET โดยได้รับความร่วมมือจาก ศธ. และ อว. อย่างดีมาโดยตลอด จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาทำงานร่วมกัน เพื่อให้คนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างคนในเมือง เป็นการเดินหน้าพัฒนาประเทศโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของ ศธ. อว. และ กสทช. จัดทำขึ้นเพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงข่าย และบริการโทรคมนาคม มาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการศึกษา การเรียนรู้ และการวิจัยของประเทศ โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปารัชญ์ ไชยเวช /สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ /ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: