5 นโยบายสำคัญครูกัลยา “อาชีวะเกษตรไทย”

5 นโยบายสำคัญ #อาชีวะเกษตรไทย โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Coding For Farm

นำหลักการโค้ดดิ้งที่ครูกัลยาได้วางไว้ มาปรับใช้กับการทำเกษตร เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นำร่องด้วยโครงการ 1 ไร่ 1 แสน/เดือน ซึ่งแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน เอื้อให้เกิดความหลากหลายของผลผลิต ทำให้ไม่ล้นตลาด เกษตรกรมีรายได้สม่ำเสมอ ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Smart Farmer

เพราะเกษตรกรรมคือทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก การติดปีกให้เกษตรกรไทยไปไกลได้นั้น ต้องนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรเข้ามาเสริม เพิ่มผลผลิต คุณภาพ ขยายตลาด ช่วยยกระดับศักยภาพเกษตรกรในท้องถิ่นให้แข็งแกร่งขึ้น

เกษตรประณีต

คือการพลิกฟื้นผืนดินที่มีอยู่ให้สามารถเลี้ยงปากท้องได้อย่างยั่งยืน โดยแบ่งสัดส่วนพื้นที่เท่าที่มีอยู่ให้เหมาะสม เป็นไอเดียเกษตรพอเพียง ที่ใช้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ครูกัลยา กำลังมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้ชาวบ้าน พึ่งตนเองได้ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้และชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI)

ดัชนีชี้วัดความก้าวไกลของชาติ อีกทางหนึ่งก็คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งต่อยอดให้นักเรียนนักศึกษา รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะความรู้ในการจัดการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการแสดงศักยภาพของผู้เรียนที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เพื่อสร้างพลเมืองวิทยาศาสตร์ (Citizen Science)

หลักสูตรชลกร

หรือนักบริหารจัดการน้ำ ที่กำลังเปิดรับสมัคร รุ่น 1 อยู่ในขณะนี้ โดยนำร่อง ปวส. 5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) ซึ่งครูกัลยามอบทุนเรียนฟรี-อยู่ฟรี เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการน้ำในระดับสากลทั้งในประเทศ และต่างประเทศมาร่วมพัฒนาหลักสูตร ให้มีความทันสมัย นำไปใช้ได้จริง ต่อยอดได้ หรือเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตอบโจทย์การศึกษาสายวิชาชีพยุค New Normal

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: