เสมา 3 หารือ อพวช.เตรียมคาราวานวิทยาศาสตร์ ในศูนย์วิทย์ฯ 20 แห่งทั่วประเทศ หลังโควิดคลี่คลาย

รมช.ศธ. “กนกวรรณ วิลาวัลย์” หารือ อพวช. เตรียมจัด “คาราวานวิทยาศาสตร์” นำสื่อ-กิจกรรม-เกมวิทยาศาสตร์ เคลื่อนที่ไปยังศูนย์วิทย์ฯ 20 แห่งทั่วประเทศ ทันทีหลังโควิดคลี่คลาย เพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกช่วงวัย

(11 มิถุนายน 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. หารือความร่วมมือการจัดคาราวานวิทยาศาสตร์ ปี 2564 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ อพวช., นางตติยา ใจบุญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา กศน., นางอภิญญา ซอหะซัน รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่การศึกษา กศน., นายดิษพล มาตุอำพันวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา กศน.

รมช.ศธ. กล่าวว่า อพวช.นับเป็นเครือข่ายการทำงานที่ดี หรือ Good Partnership ที่ร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาของ กศน.มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลักสูตรอบรมและนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งวิทยาศาสตร์ทั่วไป เทคโนโลยีและนวัตกรรม สุขภาพ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดาราศาสตร์และอากาศยาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อเกิดประโยชน์ต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน ครูในทุกพื้นที่ ให้ได้สัมผัสกับประสบการณ์ดี ๆ จากกิจกรรมของ อพวช. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้เข้าถึงทุกชุมชนหมุนเวียนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เพียงแต่ขณะนี้ต้องรอเวลาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดีขึ้น ก็จะเริ่มดำเนินการตามแผนที่วางไว้ทันที

โอกาสนี้ รมช.ศธ.และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โซนสวนปริศนา สนุกกับวิทยาศาสตร์ สนุกคิดวิทย์รอบตัว Innovation Studio (นวัตกรรมและวิทยาการคำนวณ) ตลอดจนคลังคาราวานวิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระราม๙ ซึ่ง อพวช.ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 “โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อแสดงให้เห็นหลักการคิด วิธีการทรงงานและกระบวนการค้นหาคำตอบ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงนำไปแก้ปัญหาหรือพระราชทานแก่พสกนิกรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร ตลอดจนเป็นแบบอย่างแก่ผู้สนใจชาวต่างประเทศ โดยจัดแสดงภายใต้หัวข้อหลัก “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงหลัก 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 โลกและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต, ส่วนที่ 2 ระบบนิเวศและความหลากหลาย, ส่วนที่ 3 การจัดการทรัพยากรน้ำ, ส่วนที่ 4 การจัดการทรัพยากรดิน, ส่วนที่ 5 หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และส่วนที่ 6 การจัดการทรัพยากรน้ำในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
11/6/2564

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: