‘พิเชฐ’ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการดูแล ช่วยเหลือผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

26 เมษายน 2566 / นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดูแล ช่วยเหลือผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2566 โดยมีผู้แทน สพฐ./สอศ./กศน., กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมก่อ สวัสดิพาณิชย์ ชั้น 8 อาคารรัชมังคลาภิเษก

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมฯ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) โดยมีส่วนปรับปรุงแก้ไขในส่วนหลักการสำคัญฯ ประกอบด้วย แก้ไขพระนามของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, แก้ไขชื่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็น อว., เพิ่มกลุ่มเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เพิ่มจากเดิมจบการศึกษา ม.3 จากสถานศึกษา สพฐ. เพิ่ม กศน. บช.ตชด. และ พศ.), เพิ่มบทบาทของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (กสร.) (กศน.เดิม มีผล 19 พ.ค.66) กรณีส่งต่อผู้รับทุนการศึกษาที่ไม่สามารถศึกษาต่อในระบบได้, เพิ่มกลไก เครื่องมือ และแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริม สนับสนุน ดูแลช่วยเหลือผู้รับทุนฯ ของส่วนราชการต้นสังกัดส่วนกลาง

ตลอดจนเห็นชอบ การให้คำนิยามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุนฯ กรณีห้ามรับทุนต่อเนื่องใด ๆ จนถึงระดับปริญญาตรี ยกเว้นทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ด้วยเจตนาที่อยากให้ผู้รับทุนฯ รู้จักแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้กับเพื่อนร่วมรุ่นที่ยังขาดโอกาสได้รับทุนการศึกษาจำนวนมาก จึงกำหนดหลักเกณฑ์นี้ไว้เพื่อป้องกันการรับทุนจากหลายแหล่งในเวลาเดียวกัน แต่ในทางปฏิบัติมักมีคำถามที่พบบ่อยว่าการรับทุนต่อเนื่องหมายความว่าอย่างไร “ถ้ารับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนใด ๆ เกิน 1 ปีขึ้นไป ถือว่าต่อเนื่องทุกกรณี”

ที่ประชุมยังได้รับทราบ ผลกระทบจากพระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ต่อการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 มีผลทำให้ต้องเร่งดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำ (ร่าง) คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ของ ศธ. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) เนื่องจากคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ของ ศธ. โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการอำนวยการโครงการฯ ซึ่งต้องให้ความเห็นชอบและลงนามในคู่มือฯ ก่อนนำไปเผยแพร่สู่การปฏิบัติหากพันวาระการดำรงตำแหน่ง จะต้องจัดทำคำสั่งใหม่ให้ รมว.ศธ. คนใหม่ลงนาม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร อาจเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนโครงการฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลในการนำไปใช้ขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ในภาพรวมได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ที่ต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จึงเห็นสมควรเร่งจัดทำ (ร่าง) คู่มือฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน) ในคราวเดียว เพื่อกระชับเวลาและเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งเมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ทั้ง 2 คณะดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงจะนำเสนอ รมว.ศธ. คนใหม่ลงนามในคู่มือฯ และเผยแพร่เพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ต่อไป

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: