ศธ.ผนึกกำลังกองทัพภาคที่1 และกรมการสารวัตรทหารบก เติมความรู้การเอาตัวรอดในสถานการณ์วิกฤต ป้องกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดนครนายก 19 เมษายน 2566 / นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วย พลโท ชิษณุพงศ์ รอดศิริ แม่ทัพน้อยที่ 1 (มทน.1) กองทัพภาคที่ 1 (ทภ.1) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเอาตัวรอดในสถานการณ์วิกฤต และป้องกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษาเอกชน” โดยมีพันเอก จารุวัฒน์ วิภัทรเมธีกุล รองผู้บัญชาการโรงเรียนสารวัตรทหาร กรมการสารวัตรทหารบก ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชน เข้าร่วม ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการ กช. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ในฐานะที่เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการและทิศทางของประเทศ เพราะการศึกษาคือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเจริญงอกงามในทุกด้านทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม

“การสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนจึงเป็นสิ่งสําคัญ เป็นปัจจัยโดยตรงที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งจะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศได้ในอนาคต แต่การที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับความสุขและการมีชีวิตที่ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถป้องกันหรือได้รับการป้องกันตนเองจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้”

พลโท ชิษณุพงศ์ รอดศิริ แม่ทัพน้อยที่ 1 กองทัพภาคที่ 1 กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปราบยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการควบคุม ป้องกัน ปราบปราบ และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีวิต

ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ บั่นทอนความเจริญ ของประเทศชาติ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด มีความรุนแรงมากขึ้นจนน่าเป็นห่วง ผู้เสพมีการใช้ยาเสพติดเกินขนาด ทำให้เกิดอาการคลุ้มคลั่งทำลายทรัพย์สิน ทำร้ายบุคคลในครอบครัวและบุคคลอื่น จนเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้แก่เยาวชน ผู้ปกครอง และผู้ที่สูญเสียทุกคน ดังที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอ

“รัฐบาลได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการป้องกันการสูญเสียอันอาจจะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ของเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และกรมการสารวัตรทหารบก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ขึ้น เพื่อป้องกันและแก้ไขให้สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด โดยมีกรมการสารวัตรทหารบกจัดทำหลักสูตรและสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมที่มาให้ความรู้แก่บุคลากรโรงเรียนเอกชน และจะขยายผลไปยังสถานศึกษาในทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนทุกสังกัดต่อไป”

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเอาตัวรอดในสถานการณ์วิกฤต และป้องกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษาเอกชนให้กับบุคลากรโรงเรียนเอกชน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 เมษายน 2566 มีผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมกว่า 300 คน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการป้องกันภัย สามารถป้องกันตนเองและบุคคลอื่นจากภัยหรือปัจจัยเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นได้ สามารถแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยได้รับความร่วมมือจากกองทัพภาคที่ 1 และกรมการสารวัตรทหารบก ในการจัดทำหลักสูตรและสนับสนุนคณะวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการอบรมอีกด้วย

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: