‘อรรถพล’ ประชุมทางไกลศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ย้ำขับเคลื่อนกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

18 เมษายน 2566 – นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมทางไกลกับศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบ Zoom “ขับเคลื่อนกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” โดยนายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. และคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องจันทรเกษม

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบโครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับสำนักงาน กกต. จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ ครู และนักเรียนนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. และส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง และออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ ศธ. จะใช้ช่องทางของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ซึ่งมีอยู่ประเทศ เป็นโซ่ข้อกลางในการขับเคลื่อนเชื่อมโยงกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / กศน.จังหวัด / อาชีวศึกษาจังหวัด / เอกชนจังหวัด ดำเนินงานตามแนวทางและนโยบาย ให้เกิดการขับเคลื่อนสร้างความเข้าใจเชิงพื้นที่ให้มากที่สุด

ขณะนี้ ศธ.เตรียมจัดพิมพ์คู่มือการดำเนินกิจกรรมฯ สำหรับนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษา 4 ช่วงชั้น คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา จำนวน 10,000 ชุดๆ ละ 8 เล่ม รวมทั้งสิ้น 80,000 เล่ม เพื่อจัดสรรโดยตรงไปที่ ศธจ. เพื่อกระจายไปยังหน่วยงานที่ดูแลสถานศึกษาในจังหวัดสำหรับการขับเคลื่อน และจะจัดสรรเพิ่มเติมหนังสือ “รณรงค์เผยแพร่การเลือกตั้ง ส.ส.” จำนวน 200,000 เล่ม ตามจำนวนเขตเลือกตั้ง 400 เขต ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพื่อกระจายไปยังเด็กและเยาวชน นักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษา

สำหรับการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ขณะนี้สำนักงบประมาณกำลังพิจารณาจัดสรรจากงบกลาง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว เพื่อโอนให้ ศธจ.ใช้เป็นงบดำเนินงานในการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ จึงได้เน้นย้ำให้เตรียมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนกิจกรรม/โครงการที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรม/โครงการอื่นได้ เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม/โครงการแล้ว (รวมถึงกรณีมีเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณ) ให้ ศธจ.รายงานผลให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบต่อไปด้วย

“ขอให้ ศธจ.จัดทำโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ซึ่งคาดว่างบประมาณจะได้รับภายในสัปดาห์นี้ และจะจัดสรรโดยตรงไปที่ ศธจ. ทุกแห่ง จึงขอให้เน้นการสื่อสารกิจกรรม/โครงการรณรงค์ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งให้รายงานสรุปรายงานผลมาที่ สป. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อสรุปผลในภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการ รายงานไปยังสำนักงาน กกต. ต่อไป” ปลัด ศธ. กล่าว

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
กลุ่มบริหารงานกลาง สอ.สป. / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: