ศธ.ปลูกฝังการตระหนักรู้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน ผ่านโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

29 สิงหาคม 2565, โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ / นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ. นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ จิตอาสา 904 ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนลูกเสือ เนตรนารี และประชาชนในพื้นที่กว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก และความแปรปรวนของฤดูกาล ตลอดจนภัยธรรมชาติต่าง ๆ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งสาเหตุที่สำคัญเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย การทำลายสิ่งแวดล้อมโดยขาดความตระหนักถึงผล
กระทบร้ายแรงที่จะตามมา ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้แหล่งธรรมชาติก็มีการเปลี่ยนแปลงไปของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เยาวชนรุ่นหลังต่างหันมาสนใจเทคโนโลยีดิจิทัล และแฟชั่นต่าง ๆ จากสังคมเมืองอย่างขาดภูมิต้านทาน จนทำให้มองไม่เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตัวเองที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“การจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ นอกจากจะได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยแล้ว ยังได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนเยาวชนไทย หากได้รับการฝึกฝน หล่อหลอมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จะสามารถเติบโตเป็นกำลังของสังคม เป็นคนที่มีคุณภาพของประเทศชาติ มีบทบาทที่สำคัญในการดูแลรักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต”

รองปลัด ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้มอบหมายให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สกก.) เป็นแม่งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน ศธ.ทั้งส่วนกลาง และส่วนกลางในภูมิภาค ตลอดจนหน่วยงานภายนอก ศธ.ดำเนินการจัดโครงการปลูกป่าฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

อีกทั้งส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสืบสานพระราชปณิธาน รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา เกิดความรักและความศรัทธาในกิจการลูกเสือที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความสามัคคี มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น

โดยในส่วนกลางจัดขึ้น ณ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนกลางในภูมิภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจะดำเนินการจัดโครงการปลูกป่าฯ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

ในการนี้ปลัด ศธ. ได้มอบพันธ์ุกล้าไม้ แก่คณะผู้บริหารหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ศธ. และร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และป้องกันน้ำทะเลหนุนสูงที่อาจเข้าท่วมพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้าในอนาคต

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: