“ตรีนุช” เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศธ. ร่วมมือกิจกรรมจิตอาสา ขยายผลสู่การปฏิบัติ เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

16 สิงหาคม 2565 / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษากว่า 400 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ. กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อให้มีจิตอาสา มีจิตแห่งการทําความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์ พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ในการทํากิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น และเมื่อประชาชนได้ปฏิบัติแล้วจะทําให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติ

ศธ.มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้น้อมนําโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ มาบูรณาการในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผ่านการอบรมจิตอาสา 904 การจัดตั้งงานจิตอาสาชุมชน และโครงงานจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” ตลอดจนการยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติงาน ที่ทําคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา ดังจะเห็นได้จากการจัดงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศธ.ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมาน สามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรในสังกัด ร่วมมือกันทํากิจกรรมจิตอาสา ซึ่งเป็นการขยายผลสู่การปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

ปลัด ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ศธ.ในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษา จึงน้อมนําแนวทางพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเป็นจิตอาสาเพื่อสร้างพื้นฐานให้บุคลากรเป็นพลเมืองที่ดี คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานจิตอาสากระทรวงศึกษาธิการ และกําหนดนโยบายในการดําเนินงานด้านจิตอาสา เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกการมีส่วนร่วม มีจิตสาธารณะให้แก่บุคลากร รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดี มีความรักและความสามัคคี ภายในองค์กร

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศธ.ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดกิจกรรมจิตอาสาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแสดงถึงพลังการมีส่วนร่วมและพลังจิตอาสาของบุคลากรจากทุกหน่วยงานในสังกัด อันจะนำไปสู่การพัฒนา ศธ.อย่างมั่นคงและยั่งยืนในทุกเรื่องสืบไป

จากนั้น รมว.ศธ.นำผู้เข้าร่วมพิธี กล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง

ในการนี้ รมว.ศธ. ได้มอบอุปกรณ์ พร้อมนำผู้บริหารและข้าราชการ 9 หน่วยงานในสังกัดและในกำกับ ร่วมทาสีขอบบาทวิถี หน้าอาคารราชวัลลภ ซึ่งได้มีการพัฒนาพื้นที่โดยรอบบริเวณ ศธ. ในลักษณะกิจกรรม อาทิ ทำความสะอาดป้ายชื่อกระทรวง ปรับภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม้ และเก็บขยะ เป็นต้น

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
อธิชนม์ สลางสิงห์, ศุภณัฐ วัฒนมงคลภาภ / ภาพ-วิดีโอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: