ศธ. ผนึกกำลัง SCG Logistics และ Absolute Solution ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยให้กับนักเรียน

15 สิงหาคม 2565, ห้องประชุมราชวัลลภ / นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด นายอำนาจ ศรีจำเริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชัน จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Smart Safety Solution ระบบความปลอดภัยสำหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้บริหาร ศธ. ตลอดจนผู้บริหารทั้งสองบริษัท ร่วมเป็นสักขีพยาน

ผู้ช่วยปลัด ศธ. กล่าวว่า การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา ถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันภัยคุกคามชีวิตในรูปแบบใหม่ เพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพและการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหาการระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ

ศธ.จึงได้พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข ได้รับการปกป้องคุ้มครอง มีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งสร้างทักษะให้ผู้เรียนสามารถดูแลตัวเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ได้

ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการ Smart Safety Solution เป็นอีกโครงการหนึ่งที่บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งจะมีระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่ช่วยในเรื่องการยับยั้ง ป้องกัน กำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียในอากาศได้สูงสุด 99% รวมถึงเชื้อไวรัสตระกูลโคโรนาที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด 19

นอกจากนี้ ยังช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ทั้งยังปลอดภัยต่อคนและสิ่งมีชีวิตในขณะเปิดระบบใช้งาน สามารถติดตั้งเข้ากับระบบปรับอากาศเดิมได้ทุกชนิด เพียง 1 ตัวต่อพื้นที่ 30-50 ตรม. เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อและการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยระบบสามารถควบคุมได้ตั้งแต่ต้นทางจากรถโรงเรียนจนถึงสถานศึกษา สามารถจัดส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลให้กับ ศธ.ในการจัดทำแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

“ช่วงเริ่มต้นจะมีการนำร่องในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จังหวัดละ 1 แห่ง รวม 77 แห่งทั่วประเทศ เป็นโรงเรียนต้นแบบในการใช้งานระบบ ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนปิยะฉัตร เป็นโรงเรียนนำร่องแห่งแรกในการเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ และในอนาคตอันใกล้จะขยายผลไปยังโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. สอศ. ตลอดจนทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป”

ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงฯ จะมีกำหนดระยะเวลาถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยทั้งสองบริษัทจะจัดทำระบบ Smart Safety Solution และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการคัดกรองผู้ติดเชื้อและป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดจากการติดเชื้อโควิด 19 รวมทั้งจัดทำขั้นตอนแนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนะนำสถานศึกษาให้ทราบถึงวิธีป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาด การติดเชื้อ สร้างความปลอดภัยให้สถานศึกษานำร่อง โดยกระทรวงศึกษาธิการไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: