ปลัด ศธ.มอบรางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2565

(14 สิงหาคม 2565) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 24 รางวัล ณ โรงแรมดีวาลักซ์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายอำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน รวมทั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธี

ดาวน์โหลดภาพ
https://drive.google.com/drive/folders/1TRIH4b-JUqohQxVvTToJk52-brgm6Ppd?usp=sharing

ปลัด ศธ. กล่าวว่า กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่ช่วยปลูกฝังและส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคี การทำงานเป็นทีม ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามเพื่อให้เด็กและเยาวชน เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ และยังได้ฝึกฝนทักษะและได้รับประสบการณ์อันมีค่า ที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม เพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศต่อไป

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนจะได้นำความรู้และประสบการณ์ในการเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ไปถ่ายทอดและขยายผลไปยังสถานศึกษาใกล้เคียง เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย อันจะเป็นพื้นฐานในการฝึกฝนและพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต”

สำหรับโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565 ได้กำหนดให้มีกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมความมีระเบียบวินัย ความเป็นหมู่คณะ ความรักความสามัคคี อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี และมีการจัดแบ่งกลุ่มการประกวดออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทลูกเสือสำรอง 2. ประเภทเนตรนารีสำรอง 3. ประเภทลูกเสือสามัญ 4. ประเภทเนตรนารีสามัญ 5.ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 6. ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 7. ประเภทลูกเสือวิสามัญ และ 8. ประเภทเนตรนารีวิสามัญ

ทั้งนี้ แบ่งระดับการประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ และระดับประเทศ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นผู้รับผิดชอบ

อิชยา กัปปา /ข่าว
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า/ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: