สช.ร่วมกับ ทอ. และมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน จัดประกวดหนังสั้น และคลิปวิดีโอ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับกองทัพอากาศ และมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน เชิญชวนนักเรียนนักศึกษา ระดับการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “OUT OF THE BOX” (หนังสั้น) และโครงการ “Clip your life Click your Future” (คลิปวิดีโอ) ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล เกียรติบัตร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2565 ประกาศผลการตัดสิน 13 กันยายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่ e-mail: pef2532@gmail.com โทร 02-522-7777 Line Official: https://lin.ee/PE5Jk8p หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน

8 สิงหาคม 2565, ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ / นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พร้อมด้วยพลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ รองเสนาธิการทหารอากาศ, นายชาติชาย พุคยาภรณ์ ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน และนายธงชัย ประดับชนานุรัตน์ รองประธานมูลนิธิฯ ร่วมแถลงข่าวโครงการประกวดหนังสั้น “OUT OF THE BOX” และโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “CLIP YOUR LIFE CLICK YOUR FUTURE”

เลขาธิการ กช. กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสื่อที่ทันต่อเหตุการณ์ในรูปแบบตามเวลาจริง (Real Time) อาทิ Facebook Twitter YouTube Line และยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของการศึกษาทุกระดับ ทุกสาขาอาชีพ ดังนั้นเด็กและเยาวชนจึงใช้อินเทอร์เน็ตบนสมาร์ตโฟนอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับผู้ปกครองส่วนใหญ่อนุญาตให้เด็กพกติดตัวเพื่อความสะดวกในการติดต่อ โดยไม่ควบคุมดูแลการใช้อย่างเหมาะสม กลายเป็นปัจจัยเสี่ยง เกิดปัญหาการติดเกมหรือผลกระทบด้านลบต่อพัฒนาการ ตลอดจนได้รับผลร้ายจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจจะถูกล่อลวงทางสังคมออนไลน์

มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน โดยสถาบันกัลยาณมิตร จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และกองทัพอากาศ (ทอ.) จัดให้มีโครงการประกวดหนังสั้น “Out of the box” (ด้านวิทยาศาสตร์, พัฒนาสังคม,ศิลปะวัฒนธรรม) และประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้โครงการ “Clip Your Life Click Your Future” เพื่อสร้างต้นแบบนักสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ปลูกจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัย รู้เท่าทันและเลือกบริโภคสื่ออย่างถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไป นำไปสู่การร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคม

ด้านบทบาทของ สช. ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในโครงการที่เป็นลักษณะของการอบรมเพื่อพัฒนาการ และกำกับดูแลทั้งในด้านนโยบายและด้านการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างและกำกับระบบของการจัดการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดการแข่งขันในเชิงคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนเป็นระบบที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาบนหลักความรับผิดชอบ โดยโรงเรียนต้องรับผิดชอบด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อผู้ปกครองและผู้เรียน รวมทั้งช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างคุณภาพที่แตกต่างตามความต้องการของผู้เรียน

“การจัดการศึกษาเอกชน จึงเป็นการจัดการศึกษาสำคัญที่ช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐ ช่วยประหยัดงบประมาณด้านการศึกษาของประเทศ เพราะโรงเรียนเอกชนเป็นผู้ลงทุนด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างเอง ประกอบกับการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว และสามารถระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากผู้ปกครองและนักเรียนได้ส่วนหนึ่ง ทำให้สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียงโรงเรียนของรัฐโดยใช้งบประมาณที่น้อยกว่า ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนเอกชนในการกำกับดูแลของ สช.จำนวน 11,054 แห่ง แบ่งเป็นประเภทสามัญศึกษา 3,885 โรง นานาชาติ 226 โรง นอกระบบ 6,943 โรง”

ประธานมูลนิธิฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สช.ได้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนขึ้น เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2532 โดย ดร.รุ่ง แก้วแดง เป็นประธานกรรมการคนแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมวิชาชีพ เพิ่มขวัญกำลังใจครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชน ตลอดจนดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ปัจจุบันมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลากว่า 33 ปี ซึ่งยังคงมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ครู บุคลากร และโรงเรียนเอกชน ให้พัฒนาก้าวทันเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว ซึ่งในปีนี้ทางมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรม “โครงการ Out of the box และโครงการ Clip your life click your future” ขึ้น เพื่อเป็นหนทางหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง โรงเรียน วิทยาลัยฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโอกาสในการพัฒนา ตนเองสําหรับเยาวชน มุ่งส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและการสร้างทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21ให้แก่เยาวชนของประเทศต่อไป

“โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแนวความคิดที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการลดช่องว่างระหว่างทักษะที่เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการในอนาคตกับทักษะที่สอนกันอยู่ในโรงเรียนหรือในวิทยาลัย เรื่องนี้กองทัพอากาศ ได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากลไกที่จะสร้างโอกาสด้านการฝึกอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ หรือจุดประกายให้กับเยาวชนในการสร้างสรรค์ผลงานอีกทั้งยังช่วยสร้างทักษะ ปูเส้นทางไปสู่การจ้างงานได้”

สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงทุนการศึกษา มูลค่ารวม 250,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล เหรียญเกียรติยศ และเกียรติบัตรจากมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน ได้ที่ Email: PEF2532@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565 และจะประกาศผลในวันที่ 13 กันยายน 2565

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: