ศธ.น้อมนำพระบรมราโชบาย พัฒนาบุคลากรด้าน IT ต่อยอดประชาสัมพันธ์ภารกิจจิตอาสา 904

21 กรกฎาคม 2565, ห้องประชุมณรงค์ บุญมี อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 / นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเว็บไซต์จิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ( https://jitarsa.moe.go.th ) โดยมีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเว็บไซต์จิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ 104 หน่วยงาน เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Meeting

รองเลขาธิการ กศน. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้น้อมนำแนวทางราชดำริพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านการเป็นจิตอาสา สร้างพื้นฐานให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่ดี มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มาเป็นแนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงพสกนิกรไทยใต้ร่มพระบารมี พระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้

ศธ.ได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานจิตอาสากระทรวงศึกษาธิการ” ขึ้น และแต่งตั้ง “คณะกรรมการศูนย์ประสานงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ” ในการติดต่อประสานงานกับกองอำนวยการหลักสูตรจิตอาสา 904 (พันฝึกส่วนหลัง วิภาวดี) กองกิจการในพระองค์ฯ หน่วยงานราชการในพระองค์ ในการติดตามการทำงานของจิตอาสา 904 เพื่อขยายผลให้กับหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป

ประกอบกับสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการประสานงานจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน” โดยมีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นที่ปรึกษา ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการร่วมโดยตำแหน่ง มีอำนาจหน้าที่กำกับ ดูแล สนับสนุนและประสานการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชนทราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานสนับสนุนการทำงานตามความจำเป็นและเหมาะสม

“เพื่อให้การสนับสนุนในการดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ คณะกรรมการฯ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการฝึกอบรมดังกล่าวในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเว็บไซต์จิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ สามารถบันทึกข้อมูล ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานจิตอาสาของหน่วยงาน ในเว็บไซต์จิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ และมีการสร้างผลผลิต นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาด้านการจัดทำสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนงานจิตอาสาให้ยั่งยืนต่อไป” รองเลขาธิการ กศน.กล่าว

สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 อบรมในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 และรุ่นที่ 2 อบรมในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเว็บไซต์จิตอาสา ภายใน ศธ. จำนวน 104 หน่วยงาน ประกอบด้วย 4 องค์กรหลัก สป. (กศน. สช. สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด) สพฐ. สอศ. สกศ. และองค์กรในกำกับจำนวน 140 คน เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างเข้าใจและทั่วถึง

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: