ศธ.จัดพิธีมอบรางวัลการจัดประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ

ปลัด ศธ. ‘สุภัทร’ มอบรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ที่ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมชื่นชมความสามารถเยาวชนไทย แนะเด็กเรียนรู้แนวคิดที่แตกต่าง บนความมุ่งหมายเดียวกัน สำหรับรางวัลชนะเลิศ “รอยยิ้มพิมพ์ใจ” ผลงานนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จะใช้เป็นตราสัญลักษณ์การจัดงานเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2566-2570

6 กรกฎาคม 2565 / นายสุภัทร จำปาทอง ปลักกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการจัดประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ โดยนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ รวมทั้งเยาวชนผู้ที่ได้รับรางวัล เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นายธนู ขวัญเดช รองปลัด ศธ. กล่าวรายงานว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการออกแบบตราสัญลักษณ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ซึ่งตราสัญลักษณ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดจะกำหนดให้ใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 – 2570 โดยการประกวดในครั้งนี้ มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดตราสัญลักษณ์รวมทั้งสิ้นจำนวน 450 ผลงาน แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ

 • ระดับประถมศึกษา จำนวน 41 ผลงาน
 • ระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. จำนวน 253 ผลงาน
 • ระดับอุดมศึกษา และ ปวส. จำนวน 140 ผลงาน
 • ระดับเยาวชนทั่วไป จำนวน 16 ผลงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีการสื่อความหมายของงานวันเด็กแห่งชาติ และมีความสวยงามด้านองค์ประกอบศิลป์ จำนวน 12 ผลงาน โดยให้ผู้ออกแบบนำเสนอแนวคิดผลงานผ่านสื่อออนไลน์ระบบ Zoom และดำเนินการตัดสิน โดยมีรองศาสตราจารย์ทองเจือ เขียดทอง อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานตัดสินการประกวด ได้รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 4 รางวัล และรางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 35,000 บาท และเกียรติบัตร ผลงาน “รอยยิ้มพิมพ์ใจ” ของนางสาววิกาวี รัตตมณี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รางวัลรองชนะเลิศระดับประถมศึกษา เงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร ผลงาน “เด็กไทยมีความสุข” ของเด็กชายณัฐวุฒิ สุทธดุก จากโรงเรียนบ้านทาป่าเปา
 • รางวัลรองชนะเลิศระดับมัยมศึกษาและ ปวช. เงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตรผลงาน “สุข สนุก ทุกสมัย” ของเด็กชายนัทธ์นิรันตร์ เหลาพนัสสัก จากโรงเรียนหอวัง
 • รางวัลรองชนะเลิศระดับอุดมศึกษาและ ปวส. เงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตรผลงาน “โลกใบเล็กของเด็กตัวนิด” ของนายกฤศภณ ศุภศิษฐ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รางวัลรองชนะเลิศสำหรับเยาวชนทั่วไป เงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร ผลงาน “คว้าโลกสู่ความฝัน” ของนางสาวรวิสรา ชุตินทราศี
 • รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร
  1. ผลงาน “เด็กไทยใจดี” ของเด็กหญิงจิรภิญญา หวันยอง จากโรงเรียนบ้านทาป่าเปา
  2. ผลงาน “สุขสันต์วันเด็ก” ของเด็กหญิงวรรชนินันท์ เกลี้ยงเกลา จากโรงเรียนจารึกล้อมวิทยา
  3. ผลงาน “พลังเด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์” ของนางสาวพิชญา พูลเพียร จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  4. ผลงาน “CLASSRoom DooDLE” ของนางสาวแสนดี เลิศธรรมคุณ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  5. ผลงาน “Fly high” ของนางสาวญาณิน กาญจนวัฒน์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
  6. ผลงาน “ต่อเสริม เติมสรรค์” ของนายธนทัต พิลาชัย
  7. ผลงาน “Dream balloon” ของนายณัฏฐากร อ่อนมั่ง

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน ซึ่งการจัดประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ เป็นพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ โดยเฉพาะความเป็นอิสระ เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ขณะเดียวกันยังเป็นเวทีหนึ่งที่ทำให้เยาวชนได้มาเจอกัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอทั้งหมด แต่วันนี้ก็ได้มาเห็นผลงานและวิธีคิดของเพื่อน ๆ ที่มีความแตกต่างบนความมุ่งหมายเดียวกัน นั่นหมายถึงการที่เยาวชนได้มีความเข้าใจคนอื่น เพราะว่าการอยู่ร่วมในสังคมนั้นจะต้องมีความเข้าอกเข้าใจ และตามมาด้วยความเห็นอกเห็นใจกัน เพื่อทำให้สังคมอยู่ในจุดที่ไปด้วยกันได้ และขอให้ภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งได้เคยมาแสดงฝีมือในเวทีการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาตินี้

แนวคิดในการออกแบบรางวัลชนะเลิศ “รอยยิ้มพิมพ์ใจ” คือ เด็ก ๆ ทุกคนมีความสำคัญต่ออนาคตของชาติ เด็กยังเป็นเหมือนความสุข ความสดใสของประเทศชาติ และเด็กคู่ควรกับการมีความสุข จึงออกแบบให้รอยยิ้มบนใบหน้าของเด็ก เป็นจุดเด่นของโลโก้ชิ้นนี้ เพื่อหวังให้เด็ก ๆ ทุกคน พบเจอแต่ความสุข และมีรอยยิ้มตลอดวันเด็ก ตลอดปี และตลอดไป

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: