เสมา3 ลงพื้นที่ชัยภูมิ ร่วมเสวนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับผู้นำชุมชน ตรวจเยี่ยม กศน.และความพร้อมก่อนเปิดเทอม 

(29 ตุลาคม 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.ศธ.) ร่วมเสวนา Coffee Talk การจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต กับผู้นำชุมชนอำเภอเมืองชัยภูมิ 4 ตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) ณ กศน.ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ

งานเสวนา Coffee Talk

รมช.ศธ. กล่าวว่า นโยบายของ ศธ. ต้องการให้เน้นการดูแลกลุ่มคนผู้พิการและด้อยโอกาสที่ยังไม่ได้รับการศึกษา ให้เข้าสู่ระบบการศึกษา อีกทั้งสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ กศน.จึงได้มีการออกแบบกิจกรรมเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดโรคสมองเสื่อม โดยได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย คือ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่าง ๆ ในการศึกษาสำหรับผู้สูงวัย

นอกจากนี้ แม้จังหวัดชัยภูมิประสบปัญหาของโรคโควิด 19 แต่ก็ตัองขอชื่นชมชาว กศน. ที่สามารถปรับตัวกันได้ ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ที่ช่วยให้ประชาชนที่ประสบปัญหาการว่างงาน จากสถานการณ์แพร่ระบาด ให้มีงานทำ มีเงินใช้ ขายของได้ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะอาชีพระยะสั้น ช่วยหาช่องทางจำหน่าย เพื่อให้จำนวนคนว่างงานลดลงมากที่สุดเท่าที่จะมากได้

ตรวจเยี่ยม กศน.จังหวัดชัยภูมิ

ภายหลังงานเสวนา รมช.ศธ. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของสํานักงาน กศน. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ, นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ
ศึกษาธิการภาค 13 ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน กศน. อําเภอหนองบัวแดง 

รมช.ศธ. กล่าวชื่นชมสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ที่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้แก่นักศึกษานอกระบบโรงเรียน รวมทั้งประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและจุดเน้น ศธ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญา ด้วยการจัดการให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายรัฐบาลและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาของจังหวัดชัยภูมิที่ว่า “คนชัยภูมิเป็นคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเองได้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

อีกทั้งยังได้เห็นถึงความพยายามและความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายนักเรียน/นักศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และประชาชนทั่วไป เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่คนในชุมชน ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ตามความต้องการและความพร้อมของตนเอง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา ก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เป็นอย่างดี

“ในการพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถ การทุ่มเทและเสียสละการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้นำ-ปราชญ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการทำกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ในฐานะผู้กำกับดูแล ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ”

ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดเทอม รร.เอกชน

ต่อมา รมช.ศธ. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาเอกชน สังกัด สช. โดยมีนายสมาน เวียงปฏิ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

รมช.ศธ. กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ในขณะนี้โรงเรียนเอกชนได้มีการฉีดวัคซีนให้กับครูเกือบ 100% แล้ว ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการฉีดวัคซีนให้แก่ครูทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้การเปิดเรียนขึ้นอยู่กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นหลัก เนื่องจากว่าบริบทของพื้นที่แต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน โดยยึดหลักความปลอดภัยของทุกคนในโรงเรียน

สำหรับความเสียหายของจังหวัดชัยภูมิจากอุทกภัยและโควิด ทางกระทรวงศึกษาธิการ และ สช. ได้ประสานมายังศึกษาธิการจังหวัดในการลงพื้นที่ โดย สช. ได้ประสานงานกับกองทุนสงเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับครูโรงเรียนเอกชน และขอเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ เพราะการศึกษาเอกชนช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลเป็นอย่างมาก

ในการนี้ รมช.ศธ. ได้มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทั้ง 8 แห่ง จำนวน 75,000 บาท พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการจากสถานศึกษาในสังกัด สช. 11 แห่ง อาทิ บูธกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนในสถานการณ์โควิด 19 โดยมีการประเมินหรือให้คะแนน ซึ่งให้นักเรียนเลือกคำปฏิญาณและกฎ ส่งสัปดาห์ละ 1 ข้อ, การเปิดการเรียนการสอนแบบ 3 ภาษา อังกฤษ จีน ไทย, การเรียนการสอนจินตคณิต โดยใช้มือและลูกคิด เป็นต้น

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: