รมว.ศธ.มอบนโยบาย​ กศน.​เชียงราย​ และติดตาม​ความพร้อม​เปิดภาคเรียนที่ 2/2564​ ที่ รร.สามัคคี​วิทยา​คม เชียงราย​

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม​ 2564​ นางสาว​ตรีนุช​ เทียน​ทอง​ รมว.ศธ.​ ตรวจ​เยี่ยม​และมอบนโยบาย​แก่สำนักงาน​ ก​ศน.จังหวัด​เชียงราย และติดตาม​การเตรียมความพร้อม​เปิดภาคเรียนที่ 2/2564​ ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ., นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ., นาย​สุภัทร​ จำปา​ทอง​ ปลัด ศธ., นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ., นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ​ กอศ., นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการ กช., นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. รวมทั้งคณะผู้บริหาร​กระทรวง​ศึกษาธิการ​

สำ​นักงาน​ กศน.จังหวัด​เชียงราย

นายสุรพล วงศ์หวัน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด​เชียงราย​ กล่าวว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 12 ข้อ และนโยบายเร่งด่วน 7 ข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อ​เตรียม​ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

นอกจากนี้ ได้จัดการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเด็กด้อยโอกาส (เร่ร่อน) ให้เข้าถึงการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้ทักษะ​ชีวิต​ทั้ง 4 ด้าน เข้ามาสอดแทรก​ในการจัดการเรียน​การ​สอน​ ได้แก่ 1) ทักษะด้านสุขภาพ​อนามัย​ 2) ทักษะ​ความปลอดภัย​ในชีวิต​และทรัพย์สิน​ 3) ทักษะด้าน​สิ่งแวดล้อม​ และ 4)​ ทักษะด้านคุณธรรม​จริยธรรม​ เพื่อให้เด็กกลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข ขณะที่​ปัญหา​ในการดำ​เนิน​งาน​คือไม่ได้​รับการจัดสรรงบประมาณ​รายหัวค่าจัดการเรียน​การ​สอน​และค่าจัดการศึกษา​ต่อ​เนื่อง

รมว.ศธ. กล่าว​ว่า ขณะนี้​ ศธ.ได้หารือเบื้องต้นเรื่องปัญหาของกลุ่มเด็กตกหล่นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 จึงต้องช่วยกันคิดว่าจะช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกจากระบบได้อย่างไร ซึ่งหน่วยงานหลักทั้ง กศน. – สอศ. – สพฐ. เป็นกำลังสำคัญในการเข้าถึงระบบการศึกษา โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งมีเด็กกลุ่มนี้อยู่เป็นจำนวนมาก จึงอยากให้มีการร่วมมือของหน่วยงานหลัก เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้เด็กเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการฝึกอาชีพ ถือเป็นโอกาสให้คนกลุ่มนี้มีทางเลือกในการสร้างทักษะ เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพตามความต้องการที่แตกต่างกันออกไป และอาจจะกลับเข้าสู่ระบบได้ ส่วนเรื่องของงบประมาณที่ยังขาดอยู่นั้น จะขอรับเรื่องไว้พิจารณาหาทางเยียวยาคนกลุ่มนี้ต่อไป โดยยืนยันว่า ศธ.จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตลอดจนให้กำลังใจข้าราชการ ครู ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อการศึกษาไทยอย่างเต็มที่​

สำหรับนิทรรศการที่ กศน.เชียงราย นำมาจัดแสดง ​ประกอบด้วยนิทรรศการผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มโซนลุ่มน้ำอิง), นิทรรศการการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (กลุ่มโซนลุ่มน้ำโขง), นิทรรศการนวัตกรรมการทางศึกษา (กลุ่มโซนลุ่มน้ำลาว), นิทรรศการการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” (กลุ่มโซนลุ่มน้ำกก) และการจัดการเรียนการสอนกลุ่มเป้าหมายเด็กด้อยโอกาส (เร่ร่อน)​ ของ กศน.อำเภอเมืองเชียงราย

โรงเรียน​สามัคคี​วิทยา​คม จังหวัดเชียงราย​

ในช่วงบ่าย รมว.ศธ. และคณะ เดินทาง​ไปติดตาม​การเตรียมความพร้อม​เปิดภาคเรียนที่ 2/2564​ ณ โรงเรียน​สามัคคี​วิทยา​คม อำเภอเมืองเชียงราย​

นายวิญญู​ สันติ​ภาพวัฒนา​ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กล่าว​ว่า​ จังหวัด​เชียงราย​มีการรวบรวมข้อมูล​การฉีดวัคซีน​เด็กของทุกหน่วยงานและสามารถ​เพิ่มข้อมูล​ได้ตลอดเวลา ส่วนกลุ่มเด็กด้อยโอกาสหรือเด็กนอกระบบ ได้มีการประสานงาน​กับ กศน.ในการลงพื้นที่ ​หาข้อมูล​และตัวตนเด็กกลุ่ม​นี้​อยู่เสมอ

สำหรับความคืบหน้าการฉีดวัคซีน​ให้นักเรียนนักศึกษาใน​จังหวัด​เชียงราย​ ฉีดไปแล้วกว่า 90% และจะฉีดเข็มที่สองในช่วงต้นเดือน​พฤศจิกายน​ มั่นใจ​ว่าโรงเรียน​ในจังหวัด​เชียงราย​สามารถ​เปิดภาคเรียน​ในวันที่ 1 พฤศจิกายน​นี้ได้อย่างแน่นอน

รมว.ศธ.​ กล่าวขอบคุณผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์​ในการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ทำให้เชื่อมั่นว่าจังหวัดเชียงรายพร้อมเปิดเรียน On-Site และฝากผู้บริหารสถานศึกษาให้ช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กในเครือข่ายที่ยังขาดความพร้อมอยู่

พร้อมกล่าวชื่นชมการดำเนินการตามนโยบาย Quick Win ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดหลักสูตร​ฐานสมรรถนะ โดยเห็นได้จากการจัดการเรียนรู้เรื่องนี้ในระดับหนึ่ง ซึ่งความคืบหน้าของหลักสูตร​ฐานสมรรถนะ​ในขณะนี้มีโรงเรียนนำร่องแล้ว และจะดำเนิน​การ​ขยายผลต่อไป

ในส่วนของการฉีดวัคซีน​ รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเป็นห่วงครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยิ่ง จึงเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนโดยด่วน ซึ่ง​สิ่งสำคัญคือการเปิดเรียนยังต้องเข้มงวดในการเว้นระยะห่าง และดูแลความปลอดภัย​อย่างรัดกุมอยู่

เน้นย้ำว่า ศธ.มีความเป็นห่วงสภาพจิตใจของนักเรียน จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น​การเปิดเทอมช่วงแรกขอให้พยายามดูแลเพื่อเด็กได้ปรับตัวในการกลับมาเรียนที่โรงเรียนก่อน และทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการเรียนแบบ New Normal ควบคู่​กันไปด้วย

ปารัชญ์ ไชย​เวช​ / สรุป​
ศุภณัฐ​ วัฒนมงคล​ลาภ / ถ่ายภาพ​

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: