เสมา 3 ลงพื้นที่นราธิวาส เปิดท้องฟ้าจำลอง เยี่ยมชมนิทรรศการ Puzzling Things และติดตามการสอบ N-NET ของ กศน. 

(10 ตุลาคม 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ Puzzling Things พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นายสุชาติ ถาวระ ผอ.ศว.นราธิวาส ให้การต้อนรับ ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

รมช.ศธ. กล่าวว่า ต้องขอชื่นชมความพยายามที่นำไปสู่ความสำเร็จของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส (ศว.นราธิวาส) ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาในรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทุกคนสามารถเข้ารับบริการได้ตามความต้องการและความพร้อมของตนเอง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา ก่อให้เกิดความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ อีกทั้งยังได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่

สิ่งสำคัญ คือ การทำงานที่สามารถประสานเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีในการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถ การทุ่มเท และเสียสละการทำงาน ทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ต้องร่วมกับชุมชน ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ

ในโอกาสนี้ จึงขออนุญาตเป็นตัวแทนรัฐบาล และ ศธ. ขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกับสำนักงาน กศน. โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ ศว.นราธิวาส มาเป็นอย่างดี เป็นพันธมิตรที่จริงใจช่วยกันพัฒนาการศึกษา พัฒนาเยาวชน ประชาชน ให้มีความรู้ความสามารถ มีความเข้มแข็งเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นพลังในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไป

ในการนี้ รมช.ศธ. ได้เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “Puzzling Things“ (สื่อสัมผัส วิทยาศาสตร์ชวนฉงน) โดยกล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดว่า ศธ. และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ประสานความร่วมมือร่วมใจสนับสนุนการทำงานด้านการศึกษาในเรื่องของวิทยาศาสตร์มาสู่จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณ ทำให้เกิดจุดประกายความร่วมมือขึ้นระหว่างสองกระทรวง

จากครั้งที่แล้วที่ได้มาลงพื้นที่ ศว.นราธิวาส ที่นี่ยังไม่ได้มีการพัฒนามากนัก จึงได้กลับไปหาแนวคิดในการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง อว. มีงบประมาณในด้านการจัดทำกระบวนการเรียนรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ และมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว จึงได้มาร่วมมือกันโดยนำนิทรรศการในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ที่มีอยู่ นำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยให้สำนักงาน กศน. ตั้งงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และ อพวช. มาช่วยให้ความรู้กับบุคลากร กศน. ตลอดจนนำองค์ความรู้ที่ อพวช. มีมาถ่ายทอดให้แก่ประชาชนทั่วไปด้วย 

สุดท้ายนี้อยากให้พี่น้องในจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งภาคีทุกเครือข่ายมาสนับสนุนและเติมเต็มการใช้บริการ ทั้งมาศึกษาและท่องเที่ยวที่ ศว.นราธิวาส ซึ่งเป็นมิติที่ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกบุคคลตลอดจนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนสืบไป”

อนึ่ง ช่วงเช้าของวันเดียวกัน รมช.ศธ. และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal National Education Test : N-NET) ณ สนามสอบโรงเรียนนราธิวาส ซึ่งภาพรวมการทดสอบ N-NET ของจังหวัดนราธิวาส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาระดับประถมม.ต้น ม.ปลาย เข้าสอบเพื่อจบระดับการศึกษา 2,095 คน แบ่งออกเป็น 13 สนามสอบ สำหรับในสนามสอบโรงเรียนนราธิวาสมีนักศึกษาเข้าสอบทั้ง 3 ระดับ รวม 225 คน ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสมีจำนวนนักศึกษา กศน.ทั้งสิ้นประมาณ 14,500 คน

อานนท์ วิชานนท์   / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: