ปลัด ศธ. “สุภัทร จำปาทอง” เปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565 เน้นพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะ (Skillsets) กรอบความคิด (Mindset) ที่จำเป็นในการปฏิรูปภาครัฐ สร้างระบบนิเวศการทำงาน (Ecosystem) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สอดรับการทำงาน-การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล-สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

(30 สิงหาคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ณ ห้องประชุมสอาด พิมพ์สวัสดิ์ ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ

ปลัด ศธ. กล่าวว่า การเรียนรู้และพัฒนาในศตวรรษที่ 21 หน่วยงานภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง ตอบสนองการผสมผสานระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตภายใต้บริบท ความท้าทายในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยกำหนดกรอบความคิดและกรอบทักษะที่ผสมผสานทักษะ ในการทำงานและการใช้ชีวิต ทักษะด้านการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม และทักษะด้านข้อมูล สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือให้บุคลากรภาครัฐได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมถึงเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการกำหนดแนวทางส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐเกิดการเรียนรู้และพัฒนาที่มีประสิทธิภาพของตนเอง และเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และการเติบโตตามเส้นทางอาชีพ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ควรยกระดับคุณภาพของบุคลากรภาครัฐ ด้วยการสร้างระบบนิเวศในการทำงาน (Ecosystem) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การพัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) การทำงานในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21 และการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาระบบราชการในอนาคต และการปลูกฝังบุคลากรให้มีกรอบความคิด (Mindset) ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและทำงานบนหลักคุณธรรม ประยุกต์หลักสากลอย่างเหมาะสม และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรของ สป.ศธ.ทุกระดับให้มีทักษะ (Skillsets) และกรอบความคิด (Mindset) ที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ สอดรับการทำงานและการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21 รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมและส่งเสริม (Ecosystem) ด้วย

ขอให้ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ช่วยกันทบทวน วิเคราะห์ ทักษะ กรอบความคิด และการสร้างสภาพแวดล้อม รวมถึงรูปแบบการพัฒนาบุคลากร เพื่อปรับแผนการพัฒนาบุคลากร และการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

ขอขอบคุณ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วมประชุม และคณะทำงานทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้นำความรู้ เทคนิค วิธีการ และประสบการณ์ที่ผ่านมา มาช่วยกันยกร่างแผนการพัฒนาบุคลากรของ สป.ศธ.ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้บุคลากรของ สป.ศธ. เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพต่อไปในอนาคต

นายธนู ขวัญเดช รองปลัด ศธ. กล่าวถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.2563-2565 เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐและบุคลากรภาครัฐ พัฒนาองค์กรและตนเองให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ สามารถนำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างนวัตกรรมและการตอบสนองประชาชนและส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการและแนวคิดจากการเรียนรู้และพัฒนาในศตวรรษที่ 21 การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพของบุคลากร รูปแบบการเรียนรู้ และการพัฒนาที่มีเป้าหมายและให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับการทำงานในหน่วยราชการ การพัฒนาที่คำนึงถึงการขับเคลื่อนภารกิจหลักของภาครัฐ 4 ด้าน การพัฒนาที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และการเติบโตตามเส้นทางอาชีพ เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำในทุกระดับ และการเรียนรู้และพัฒนาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนและทุกฝ่าย

สำนักอำนวยการ สป.ศธ. ในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก และมีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรของ สป.ศธ. จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยกำหนดกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

  • กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564
  • กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2564

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรการวิเคราะห์แผนงานโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรของ สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของสำนักงาน ก.พ. และนโยบาย เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ สป.ศธ. ให้บุคลากรเป็นคนเก่ง คนดี และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้กำลังคนภาครัฐมีสมรรถนะสูง มีความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ทันสมัยในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom จำนวน 30 คน โดยอาจารย์จันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้