สป.ศธ.ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2565

ปลัด ศธ. “สุภัทร จำปาทอง” เปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565 เน้นพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะ (Skillsets) กรอบความคิด (Mindset) ที่จำเป็นในการปฏิรูปภาครัฐ สร้างระบบนิเวศการทำงาน (Ecosystem) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สอดรับการทำงาน-การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล-สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

(30 สิงหาคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ณ ห้องประชุมสอาด พิมพ์สวัสดิ์ ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ

ปลัด ศธ. กล่าวว่า การเรียนรู้และพัฒนาในศตวรรษที่ 21 หน่วยงานภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง ตอบสนองการผสมผสานระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตภายใต้บริบท ความท้าทายในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยกำหนดกรอบความคิดและกรอบทักษะที่ผสมผสานทักษะ ในการทำงานและการใช้ชีวิต ทักษะด้านการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม และทักษะด้านข้อมูล สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือให้บุคลากรภาครัฐได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมถึงเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการกำหนดแนวทางส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐเกิดการเรียนรู้และพัฒนาที่มีประสิทธิภาพของตนเอง และเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และการเติบโตตามเส้นทางอาชีพ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ควรยกระดับคุณภาพของบุคลากรภาครัฐ ด้วยการสร้างระบบนิเวศในการทำงาน (Ecosystem) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การพัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) การทำงานในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21 และการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาระบบราชการในอนาคต และการปลูกฝังบุคลากรให้มีกรอบความคิด (Mindset) ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและทำงานบนหลักคุณธรรม ประยุกต์หลักสากลอย่างเหมาะสม และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรของ สป.ศธ.ทุกระดับให้มีทักษะ (Skillsets) และกรอบความคิด (Mindset) ที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ สอดรับการทำงานและการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21 รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมและส่งเสริม (Ecosystem) ด้วย

ขอให้ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ช่วยกันทบทวน วิเคราะห์ ทักษะ กรอบความคิด และการสร้างสภาพแวดล้อม รวมถึงรูปแบบการพัฒนาบุคลากร เพื่อปรับแผนการพัฒนาบุคลากร และการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

ขอขอบคุณ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วมประชุม และคณะทำงานทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้นำความรู้ เทคนิค วิธีการ และประสบการณ์ที่ผ่านมา มาช่วยกันยกร่างแผนการพัฒนาบุคลากรของ สป.ศธ.ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้บุคลากรของ สป.ศธ. เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพต่อไปในอนาคต

นายธนู ขวัญเดช รองปลัด ศธ. กล่าวถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.2563-2565 เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐและบุคลากรภาครัฐ พัฒนาองค์กรและตนเองให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ สามารถนำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างนวัตกรรมและการตอบสนองประชาชนและส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการและแนวคิดจากการเรียนรู้และพัฒนาในศตวรรษที่ 21 การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพของบุคลากร รูปแบบการเรียนรู้ และการพัฒนาที่มีเป้าหมายและให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับการทำงานในหน่วยราชการ การพัฒนาที่คำนึงถึงการขับเคลื่อนภารกิจหลักของภาครัฐ 4 ด้าน การพัฒนาที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และการเติบโตตามเส้นทางอาชีพ เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำในทุกระดับ และการเรียนรู้และพัฒนาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนและทุกฝ่าย

สำนักอำนวยการ สป.ศธ. ในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก และมีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรของ สป.ศธ. จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยกำหนดกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

  • กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564
  • กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2564

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรการวิเคราะห์แผนงานโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรของ สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของสำนักงาน ก.พ. และนโยบาย เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ สป.ศธ. ให้บุคลากรเป็นคนเก่ง คนดี และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้กำลังคนภาครัฐมีสมรรถนะสูง มีความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ทันสมัยในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom จำนวน 30 คน โดยอาจารย์จันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: