สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ (Logo) และตั้งชื่อเพจ (Page) เพื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่”

เพื่อเป็นการนำร่องการส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษารูปแบบใหม่โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน กระจายอำนาจให้อิสระแก่สถานศึกษานำร่องและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนั้น ๆ มีความคล่องตัวในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่เน้นการพัฒนากลไกการจัดการศึกษาร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียนและนิสิตนักศึกษา
  • มีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงใหม่
  • ไม่จำกัดอายุ
  • มีความสามารถในการออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053 218 599 ต่อ 26 หรือ 084 894 8638 หรือ http://www.cmpeo.go.th