นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทรเกษม” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ บูรณาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 10 หลักสูตรนั้น

โดยเปิดรับสมัครวันแรก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา แค่วันเดียว มียอดผู้สมัคร ถึง 100,000 คน แต่ละคนสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร จนมียอดผู้เข้าอบรมทุกหลักสูตร จำนวน 459,500 คน หรือ 459,500 ที่นั่ง หลายหลักสูตรมียอดผู้สมัครกว่า 6 หมื่นคน จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย เสริมที่นั่งระบบ เพื่อให้สามารถรองรับอบรมออนไลน์ได้ทุกหลักสูตร ๆ ละไม่เกิน 6 หมื่นคน โดยผู้เข้าอบรมสามารถโต้ตอบพูดคุยได้ 1,000 คนในทุกหลักสูตร

สำหรับหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดรับสมัครเพิ่ม เพื่อให้ครบ 60,000 คน มีดังนี้

  • หลักสูตรที่ 1 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย : นายชวน หลีกภัย (6 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00- 12.00) สามารถรับเพิ่มได้อีก จำนวน 15,000 คน
  • หลักสูตรที่ 3 โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด : ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ และนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ และคณะ (13 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00) สามารถรับเพิ่มได้อีกจำนวน 10,000 คน
  • หลักสูตรที่ 4 แง่มุมประวัติศาสตร์สู่การก้าวเดินไปอนาคต : ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ (20 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00) สามารถรับเพิ่มได้อีก จำนวน 20,000 คน
  • หลักสูตรที่ 5 EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย : ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร (24 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-16.30) สามารถรับเพิ่ม ได้อีกจำนวน 20,000 คน
  • หลักสูตรที่ 8 ศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง : ครูสลา คุณวุฒิ (7 กันยายน 2564 เวลา 9.00-16.30) สามารถรับเพิ่มได้จำนวน 15,000 คน
  • หลักสูตรที่ 10 พลังบวกสำหรับครูปฐมวัย : นางกอบกมล ทบบัณทิต และคณะ (14 กันยายน 2564 เวลา 9.00-16.30) สามารถรับเพิ่มได้อีกจำนวน 20,000 คน

หากสมัครเต็มทุกหลักสูตร จะมีครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม” จำนวน 200,000 คน และจำนวนที่นั่งอบรมมากถึง 559,500 คนหรือ 559,500 ที่นั่งเลยทีเดียว ผู้สนใจลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://forms.gle/xxjcoiiYzaeg45Ai8 ตั้งแต่วันนี้ ตามลำดับ จนเต็มจำนวนที่กำหนด