ครูโอ๊ะ มอบแนวทางจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ

ครูโอ๊ะ มอบแนวทาง “จัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ” พร้อมส่งกำลังใจแก่ชาว สช.-วิทยากร-คุณครูทุกคน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านระบบ Zoom

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบแนวทางในการอบรมออนไลน์ “เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live โดยมีนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางพรพรรณ มนตรีพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล วิทยากร ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน เข้าร่วม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา ที่เปิดโอกาสให้ทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนร่วมกัน โดยเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน ดังนั้น ครูผู้สอนทั้งในโรงเรียนรวมและโรงเรียนทั่วไป จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ศึกษาค้นคว้า หรือฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ลักษณะของความต้องการพิเศษแต่ละประเภท เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนพิการได้อย่างเหมาะสม

ซึ่งการอบรม เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องพิเศษ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยได้รับความอนุเคราะห์หลักสูตรและวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ เพื่อเป็นการจุดประกายความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีแนวทางการค้นหาและการช่วยเหลือเบื้องต้น สำหรับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาช่วยเหลือแก้ไขอย่างเต็มที่และทั่วถึง ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนได้เติบโตเต็มศักยภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

“สำหรับทิศทางการพัฒนาผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือคนพิการ ให้ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยวิถีพอเพียง มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค สร้างคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระบบ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เป็นมาตรฐานและธรรมาภิบาล พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยการจัดการเรียนการสอน จะแบ่งเป็น 5 วิธี ได้แก่ Screening and Identification, Eligibility and Diagnosis, Placement and IEP Development, Instruction Program Planning และ Instruction Program Evaluation

ซึ่งครูโอ๊ะต้องขอขอบคุณในหัวใจอันงดงามของทั้งวิทยากรและ สช. ที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจครูทุกท่านที่มีความตั้งใจ เสียสละและทุ่มเท ร่วมอบรมพัฒนาทักษะ และนำไปต่อยอดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

จันทนา เชียงทอง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
13/7/2564

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: