สป.ศธ.เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายปีงบฯ 2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา

(6 กรกฎาคม 2564) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สป.ศธ. ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา ณ อาคารรัฐสภา

ทั้งนี้ ผู้ชี้แจงของ สป.ศธ. มีดังนี้ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ., นายวีระ แข็งกสิการ และนายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ., นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน., นางสุปราณี นฤนาทนโรดม รองเลขาธิการ ก.ค.ศ., นางสาวทัศนีย์ พิศาลรัตนคุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรีกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม ป.ย.ป.ศธ., นายโยฑิน สนโนนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน กศน., นางสาวธัญรดา บุญยงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ สช.

แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้

 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 45.8840 ล้านบาท 0.09%
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 155.5843 ล้านบาท 0.32%
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 4.0985 ล้านบาท 0.008%
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน 29,963.9112 ล้านบาท 61.82%
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 18,296.1549 ล้านบาท 37.75%

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณทั้งหมด 48,465.6329 ล้านบาท จำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้

 • งบดำเนินงาน 1,831.5142 ล้านบาท 3.78%
 • งบบุคลากร 8,285.7334 ล้านบาท 17.09%
 • งบรายจ่ายอื่น 1,807.9375 ล้านบาท 3.73%
 • งบเงินอุดหน 35,999.8473 ล้านบาท 74.28%
 • งบลงทุน 540.6005 ล้านบาท 1.11%

แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญ แยกตามแผนงาน ดังนี้

 • แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ 36,355.4621 ล้านบาท
 • แผนงานบูรณาการ 150.8485 ล้านบาท
 • แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 3,336.4226 ล้านบาท
 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 8,623.2637 ล้านบาท

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • สป.ศธ.มีการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 • ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
 • ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: