กลุ่มนักเรียนดี-ลูกเสืออาสา-ภาคีปกป้องสถาบัน ยืนหนังสือฯ และร่วมทำความสะอาด ศธ.

(21 มิถุนายน 2564) กลุ่มนักเรียนดี กลุ่มลูกเสืออาสา และภาคีปกป้องสถาบันกว่า 40 คน เข้ายื่นหนังสือให้กำลังใจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เนื่องจากสถานการณ์การกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อสถานที่ราชการและพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาว ศธ. โดยนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับเรื่องแทน ณ อาคารราชวัลลภ

ภาพเพิ่มเติมที่ Facebook

นายชัยวัฒน์ สมมิตร (เชน) ตัวแทนกลุ่มนักเรียนดี กล่าวว่า “กลุ่มนักเรียนดี ได้ก่อตั้งโดยมีจุดประสงค์สำคัญคือ การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในด้านบวก จากเหตุการณ์การจัดกิจกรรมของบางกลุ่มที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วนั้น ได้สร้างความเสียหายและไม่เหมาะสม พวกเราได้รับข่าวสารและรู้สึกกังวลใจเกิดขึ้นต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ที่มีข้อเรียกร้องแสดงออกในทางที่รุนแรง ไม่สร้างสรรค์ เป็นภาพลักษณ์ที่เสียหายของเยาวซน นอกจากนี้ยังทำลายขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงครู อาจารย์ และนักเรียนคนอื่น ๆ ทั่วประเทศด้วย

จากข้อเรียกร้องต่าง ๆ มากมายที่ออกมา พวกเราเห็นว่า ปัจจุบันการยอมรับและเปิดกว้างในเพศสภาพของสังคมไทยนั้นเป็นไปอย่างกว้างขวาง และเราพร้อมสนับสนุนกลุ่มนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) เพราะทุกเพศมีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันหมด รวมถึงเรื่องของการเรียกร้องเรื่องของการยกเลิกระเบียบทรงผม เครื่องแบบนักเรียน ในจุดนี้เราเห็นว่าเป็นเรื่องของกฎระเบียบเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเท่าเทียม เหมาะสม เคารพต่อตนเอง ผู้สอน และสถานศึกษา และหากจะมีการเรียกร้องในเรื่องของการประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมที่รุนแรงของครูอาจารย์บางท่าน ก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลมากกว่า และต้องช่วยกันแก้ไขโดยใช้ความเข้าใจเป็นจุดเชื่อมโยงให้เกิดสิ่งที่ดีต่อกันและกัน โดยเราเชื่ออย่างมีความหวังว่า ในอนาคตทางกระทรวงจะมีมาตรการในการดูแลให้เรื่องเหล่านั้นหมดไป และสร้างวัฒนธรรมอันดีในการอยู่ร่วมกันระหว่างเด็กนักเรียนและครูได้

พวกเรากลุ่มนักเรียนดี จึงได้ร่วมใจกัน เพื่อมายื่นหนังสือให้กำลังใจต่อผู้ใหญ่ทุกท่านในกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงครู อาจารย์ทั่วประเทศ และร่วมทำกิจกรรมดี ๆ ทำความสะอาดบริเวณดังกล่าว เพื่อคืนความสวยงามสะอาดตาให้กลับมาเป็นตามปกติอย่างที่ควรจะเป็น เราเชื่อเสมอว่าระยะเวลาที่ผ่านมาหลายทศวรรษ ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ทำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอดในการพัฒนาการศึกษาไทยให้มีคุณภาพทันยุคสมัย ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของเยาวชนและปรับปรุงแก้ไข เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนไทย

“เพราะการศึกษาคือรากฐานที่สำคัญของมนุษย์ และเยาวชนไทยก็คืออนาคตของชาติ กลุ่มนักเรียนดียังมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่งดงาม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูอาจารย์และศิษย์ คือความอบอุ่นและดีงามอย่างหนึ่ง ควรค่าแก่การดำรงรักษาไว้ การเคารพนอบน้อม การให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่จะทำให้ทุกอย่างดำเนินไปได้อย่างสงบสุขและสวยงาม”

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย แต่ขอให้เป็นแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ เช่น การเข้ามาพูดคุย การมาเจรจาหาทางที่ดีที่สุดในการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาของบ้านเมืองมากมายในปัจจุบัน ทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม นับวันจะกระทบต่อสังคมไทยและส่งผลต่อสังคมโลกเพิ่มมากขึ้น

จึงขอวิงวอนให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายมาร่วมมือกันขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาไปด้วยกัน ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม โดยมีภารกิจสำคัญเร่งด่วนในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งต้องสร้างความปลอดภัยให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการเคารพในความคิดเห็นของทุกฝ่าย แต่การแสดงออกควรอยู่ในกรอบที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลและสังคมในภาพรวม

ส่วนในความเสียหายเบื้องต้นของสถานที่ราชการ จะอยู่ในรูปนามธรรมในความรู้สึกนึกคิดมากกว่า ในวันนี้กลุ่มนักเรียนดี กลุ่มภาคีปกป้องสถาบันฯ ได้เข้ามาแสดงความห่วงใยต่อกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนกลุ่มลูกเสืออาสาได้ประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6  ศธ.ก็พร้อมต้อนรับ แต่เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดภารกิจสำคัญ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการต้องไปรายงานสถานการณ์โควิด 19 ให้กับกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ เกี่ยวกับการเปิดเรียน จึงไม่สามารถมาต้อนรับได้

“กระทรวงศึกษาธิการพร้อมต้อนรับ และรับฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่มทุกฝ่าย เพราะเราเป็นกระทรวงแห่งการเรียนรู้ ยอมรับฟังความเห็นต่าง ที่เป็นพื้นฐานแห่งการอยู่ร่วมกัน แต่ความเห็นต่างนั้นต้องไม่ก่อผลกระทบต่อผู้อื่น ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อไป ซึ่งเราเองก็คาดไม่ถึงว่านักเรียนหรือไม่ใช่นักเรียน ที่มาทำกิจกรรม จะก่อสถานการณ์ที่มีผลกระทบในด้านลบต่อภาพรวมขนาดนี้” นายวีระ กล่าว

โอกาสนี้ กลุ่มลูกเสืออาสาได้ร่วมทำกิจกรรมถวายราชสดุดี ณ พระบรมราชาอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 หน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ
สมประสงค์ ชาหารเวียง / วีดิทัศน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: