ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมิถุนายน 2564

(8 มิถุนายน 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมทางไกลผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ผ่านระบบ Zoom Meeting ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ

ให้สรุปข้อมูลรายบุคคลฉีดวัคซีน พร้อมรายงานสถานการณ์รายวัน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการจัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ จึงขอให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคจัดทำข้อมูลรายบุคคลให้ถูกต้อง และให้ศึกษาธิการภาครายงานข้อมูลนักเรียน ครู และบุคลากรที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจำแนกเป็นรายอำเภอ แล้วรายงานมายังศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) เป็นรายวัน พร้อมทั้งประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไป

ยืนยันโรงเรียนใช้ผ้าผูกคอกับชุดนักเรียนปกติเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาดได้

นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รายงานต่อที่ประชุม กรณีที่มีโรงเรียนแห่งหนึ่งออกประกาศผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับระเบียบการแต่งกายชุดนักเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ว่าไม่ต้องซื้อและใส่ชุดลูกเสือและยุวกาชาด แต่ให้ใส่ผ้าผูกคอกับชุดนักเรียนปกติแทนในการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนให้กับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สป.ศธ.ได้ตรวจสอบระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว พบว่ากฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2507 ได้มีการกำหนดให้มีเครื่องแบบลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ประกอบด้วยชุดนักเรียน ผ้าผูกคอ และเครื่องหมายลูกเสือ เพื่อใช้สำหรับการฝึกอบรมและการอยู่ค่ายพักแรมเท่านั้น ส่วนเครื่องแบบลูกเสือปกติจะเน้นใช้สำหรับพิธีการของลูกเสือ หรืองานพิธีการอื่น ๆ รวมถึงการอบรมและการอยู่ค่ายพักแรม

แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้การจัดกิจกรรมของลูกเสือและยุวกาชาดจำเป็นต้องปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาด การกำหนดการแต่งเครื่องแบบลูกเสือและยุวกาชาดนั้น โรงเรียนสามารถพิจารณาตามความเหมาะสม และเป็นไปตามกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2507 และระเบียบคณะกรรมการการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด ซึ่งสามารถใช้เครื่องแบบนักเรียนสวมผ้าผูกคอ ประดับเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาดที่อกเสื้อด้านขวาได้ ดังนั้นกรณีของโรงเรียนดังกล่าวจึงสามารถดำเนินการได้

ผลการใช้จ่ายงบฯ 2564 สป.ศธ.ยังเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย

ที่ประชุมยังได้รับทราบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สป.ศธ. สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีการเบิกจ่ายในภาพรวม จำแนกเป็น 5 งบรายจ่าย (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) สามารถใช้จ่ายได้ร้อยละ 63.03 เป้าหมายกำหนดร้อยละ 69.33 หรือเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 6.30 ส่วนภาพรวมรายจ่ายลงทุน (ประกอบด้วยงบลงทุน และงบเงินอุดหนุน) เป้าหมายสะสม ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 ร้อยละ 58.33 ผลการใช้จ่ายร้อยละ 36.42 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 21.91

จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการทำงานตามแผนการดำเนินงานให้มีความก้าวหน้า พร้อมติดตามผลแต่ละโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตามหากศึกษาธิการภาคจะปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณก็ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564.

อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: