ศธ.แต่งตั้ง “เกศทิพย์ ศุภวานิช” เป็นโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

(4 มิถุนายน 2564) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 389/2564 สั่ง ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

โดยแต่งตั้ง นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  1. แถลงข่าวผลงานของกระทรวงศึกษาธิการต่อสื่อมวลชนและประชาชนเป็นระยะและต่อเนื่อง
  2. ประสานงานและจัดให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงแถลงข่าวต่อประชาชน โดยเฉพาะในเวลาที่มีประเด็นสำคัญหรือประเด็นเร่งด่วน
  3. ดำเนินการเอง หรือจัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจง หรือแก้ข่าวสื่อมวลชน หรือข่าวสื่อสังคมออนไลน์ที่คลาดเคลื่อน หรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริง อันจะก่อความเสียหายต่อส่วนรวมให้ทันการณ์
  4. ประสานการดำเนินงานกับสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยใกล้ชิด ในการประสานข้อมูล ข้อเท็จจริงด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันสมัย เพื่อประมวลไว้เป็นข้อมูลสื่อสารสู่ประชาชน
  5. ให้โฆษกกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: