ปลัด ศธ.เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 5 “EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย”

(24 สิงหาคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 5 “EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย” โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. จากห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา EF (Executive Function) ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในแวดวงครูปฐมวัย โดย EF คือการผนวกเรื่องของร่างกายและจิตใจไว้ด้วยกันในช่วง 0-6 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สามารถพัฒนาเด็กได้รวดเร็วและปลูกฝังได้ในระยะยาวที่สุด สำหรับการจัดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมในวันนี้ อยากเห็นพื้นที่สำหรับแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ข้อค้นพบที่น่าสนใจ ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อเชิงนโยบายได้ในอนาคต

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร อธิบายถึงหลักคิด ความรู้ฐานราก 3 มิติ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งประกอบด้วย

  • มิติที่ 1 พัฒนาการ 4 ด้าน จะอยู่ภายใต้กฎ 3 ข้อ คือ 1) การเปลี่ยนแปลงอย่างมีลำดับขั้น 2) แต่ละขั้นมีระยะเวลาในการพัฒนา และ 3) ขั้นแรกเป็นพื้นฐานของขั้นต่อไปเสมอ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีอาจเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการ ครูจึงต้องทำความเข้าใจเพื่อมองหาโอกาสในการสอนทักษะให้เด็ก และติดตามประเมินผล
  • มิติที่ 2 ตัวตน ซึ่งการพัฒนาด้านตัวตนจะเกิดขึ้นในสามขวบปีแรก มี 3 ขั้นคือ 1) วัตถุมีอยู่จริง 2) สร้างความผูกพัน และ 3) แยกตัวตนออกจากวัตถุ จนสามารถเรียนรู้ได้ว่าฉันมีตัวตนอยู่จริง ขณะเดียวกันครูก็ต้องมีบทบาทการเป็นครูที่มีอยู่จริงด้วย เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาตัวตนต่อไปได้ หากเด็กรู้สึกเสียความมั่นใจจะเกิดกลไกปกป้องตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้การใช้กระบวนการ EF ไม่เกิดขึ้น
  • มิติที่ 3 EF (Executive Function) คือ กระบวนการทำงานของสมองระดับสูง ใช้กำกับความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมไปสู่เป้าหมาย โดยนำประสบการณ์เดิมและสถานการณ์ปัจจุบันมาประมวลผล เพื่อวิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผน ลงมือทำ ควบคุมอารมณ์  กำกับตนเองจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ โดยครูจะเป็นผู้จัดประสบการณ์คุณภาพให้เด็ก เพื่อให้ EF ของเด็กทำงานอย่างเต็มที่

สำหรับตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมใน 4 หลักสูตรที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมอบรมแล้วรวมกว่า 160,000 คน ส่วนหลักสูตรต่อไปคือ หลักสูตรที่ 6 “การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค Next Normal Education Reimagined” โดย รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ และ ดร.ณัฐพล ธนเชวงสกุล เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น.

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

6 thoughts on “ปลัด ศธ.เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 5 “EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย”

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: