(24 สิงหาคม 2564) ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการผ่านระบบ Video Conference (Zoom) ในการพิจารณา (ร่าง) แนวทางการออกแบบกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.สป.) เสนอเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานในภูมิภาคให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้ เพื่อความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในภูมิภาค เพื่อให้เกิดการทำงานแบบร่วมมือและบูรณาการ และเพื่อให้ผลการดำเนินงานตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์

โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ศึกษาธิการภาค 2 ศึกษาธิการภาค 5 ศึกษาธิการภาค 15 ศึกษาธิการภาค 10 ศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด ผู้อำนวยการสถาบันในสังกัด สอศ. ผู้อำนวยการสถานศึกษาเอกชน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้สำนักงานศึกษาธิการภาคทั้ง 6 ภาค พิจารณาจังหวัดนำร่องภาคละ 3 จังหวัด (จังหวัดขนาดเล็ก กลาง ใหญ่) สำหรับขับเคลื่อนเพื่อนำร่องตามกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่