เสมา3 เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 3 “โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครู จะก้าวเดินไปในทิศทางใด”

เสมา 3 “ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์” เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 3 “โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครู จะก้าวเดินไปในทิศทางใด” ย้ำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มพูนความรู้อย่างมีความสุข นำความชำนาญในแต่ละสาขาวิชา มาร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทย

(13 สิงหาคม 2564) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 3 “โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครู จะก้าวเดินไปในทิศทางใด” โดยนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีต รมว.ศึกษาธิการ, ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ สกศ., ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย, นายธนชน มุทาพร ประธานชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย (ชร.ผอ.สพท.), ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ ในนามองค์กรเครือข่ายวิชาชีพครูไทย (คอท.) เป็นวิทยากร โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การอบรมหลักสูตรที่ 3 ในวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ ได้รับมุมมอง ได้มีทัศนคติ และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปพัฒนาต่อยอดในความชำนาญที่มีอยู่แล้ว ให้ชำนาญเพิ่มมากขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยต่อไป ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในการสนับสนุนงานวิจัยในการรักษาโรคโควิด 19 โดยได้จัดทำคู่มือประชาชน การเรียนรู้ : ชีวิต สุขภาพ และฟ้าทะลายโจรสู้โรคโควิด 19 ที่จัดทำร่วมกับสำนักงาน กศน. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มอีกทางหนึ่ง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” มีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นนักจัดการเรียนรู้สู่ “ครูยุคดิจิทัล” เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบไปด้วยการอบรมจำนวน 10 หลักสูตร ซึ่งในหลักสูตรที่ 1 และหลักสูตรที่ 2 มีผู้เข้าอบรม จำนวนกว่า 80,000 ที่นั่ง โดยวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีต รมว.ศึกษาธิการ และคณะ กล่าวตอนหนึ่งว่า จากวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 ทำให้ทุกภาคส่วนมองมาที่ภาคการศึกษาว่า การศึกษาจะเป็นเครื่องมือชนิดเดียวที่จะนำพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤต และมีภูมิต้านทาน สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มาของการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้

  • ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ให้ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครู รวมทั้งหลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย มุ่งเน้นการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสถานศึกษาและระบบสนับสนุนที่ตอบสนองต่อความต้องการของการจัดการศึกษา ตลอดจนทรัพยากรด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ
  • ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ให้โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศักยภาพ ตามความถนัดของผู้เรียนทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
  • มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีศักยภาพสูง มีความเป็นผู้นำ ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และการผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
  • ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา อาทิ การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. รวมทั้งทบทวน แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน เพื่อการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน เป็นต้น

สำหรับตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมครั้งต่อไป ได้แก่ หลักสูตรที่ 4 “แง่มุมประวัติศาสตร์ สู่การก้าวเดินไปอนาคต” โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: