รมว.ศธ.เปิดอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม

รมว.ศธ.เปิดการอบรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” อบรมออนไลน์ครั้งประวัติศาสตร์ 10 หลักสูตร ๆ ละ 6 หมื่นคน ประเดิมหลักสูตรแรก “วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย” โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

(6 สิงหาคม 2564) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดโครงการอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ, นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ, นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ประเดิมหลักสูตรแรก “วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย” โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

รับชมภาพเพิ่มเติม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” เป็นหนึ่งในโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความรู้ และศักยภาพให้กับบุคลากรทุกท่าน ซึ่งหลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับความรู้ มุมมอง ทัศนคติ ประสบการณ์จากวิทยากรในทุกหลักสูตร และจะได้นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณ ศธ.และคณะทำงานที่จัดโครงการอันเป็นประโยชน์นี้ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งในภาวะที่ต้องทุกคนต้องอยู่บ้านด้วยสถานการณ์โรคระบาด ตลาดนัดการเรียนรู้ Online จึงถือเป็นคำตอบ และผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้ประโยชน์ทั้งทางตรง ทางอ้อม และในระยะยาวด้วย ขณะที่การจัดการเรียนการสอนปัจจุบันมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ ทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้ช่วยครูในการเรียนการสอนให้สะดวกยิ่งขึ้น โดยจัดทำหลักสูตร Project 14 คือการทำคลิปเนื้อหาบทเรียนตั้งแต่ ป.1 – ม.6 จำนวน 2,000 คลิป ด้วยการถอดบทเรียนจากกระดาษมาเป็น Digital ทำให้ครูและผู้ปกครองสามารถเข้าถึงได้ง่าย ครบทุกสาระวิชาและเป็นไปตามตัวชี้วัดของการศึกษา

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวให้กำลังใจและชื่นชมในจิตวิญญาณของความเป็นครูทุกท่าน ที่ได้เอาใจใส่ ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักลูกศิษย์ทุกคน มีความใฝ่รู้ใฝ่พัฒนา ซึ่งในการอบรมออนไลน์นี้ก็เป็นโอกาสที่จะได้พัฒนาตนเอง และนำสาระสำคัญหรือสิ่งที่ได้รับในการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนได้เสริมสร้างพลังบวกในยุคที่ต้องก้าวทันเทคโนโลยีตลอดเวลา

นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เป็นโครงการที่เข้ากับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 อย่างยิ่ง ตอบโจทย์นโยบายของ ศธ. โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งเป็นกำลังใจกับครูทุกคนที่ต้องเสียสละ ทุ่มเท ช่วยกันร่วมคิดร่วมทำ พัฒนาสิ่งดี ๆ เพื่อลูกหลานเด็กนักเรียนของไทยต่อไป

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงโครงการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมว่า ศธ. มีหลายหน่วยงานที่ดำเนินการจัดการศึกษาในหลายระดับ มีประสบการณ์ วิธีการ รวมถึงความรู้แปลกใหม่ที่สามารถใช้ถ่ายทอดและพัฒนาบุคลากรของ ศธ. ในทุกด้าน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการจัดโครงการขึ้นเพื่อเป็นเวทีกลางสำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งข้าราชการใน ศธ. ให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้พัฒนาตนเอง และเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานของวิทยากรซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างสูงยิ่งในประเทศไทยมาเป็นผู้ถ่ายทอดทั้งหมด 10 หลักสูตร

ทั้งนี้ การจัดอบรมออนไลน์cได้รับความร่วมมือจาก Microsoft Team อย่างดียิ่ง มีผู้เข้าร่วมห้องละ 60,000 คน ดังนั้นจึงเป็นเวทีขนาดใหญ่ที่นอกเหนือจากการใช้เป็นพื้นที่ในการแบ่งปันประสบการณ์ และความรู้แล้ว ยังเป็นด้านหนึ่งสำหรับครูที่จะสามารถนำเสนอรูปแบบการทำงานที่ใช้เป็นหลักในแต่ละเรื่องได้

ในตอนหนึ่งของการบรรยายหลักสูตร “วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย” นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวว่า เมื่อผู้บริหารขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ต้องระมัดระวังในการทำหน้าที่อย่างมาก ใช้หลักธรรมาภิบาล 6 ข้อ ในการทำงานให้เป็นประโยชน์ โดยเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพต่อกฎหมาย ความมีโปร่งใส ให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในทำงาน มีความรับผิดชอบ และประเมินความคุ้มค่าของงาน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมายังมีคนทำผิดกฎหมายอยู่มาก อาจเป็นเพราะเกรงใจฝ่ายการเมือง ดังนั้นจึงฝากให้ทุกท่านยึดความถูกต้องเป็นแนวทางในการทำงาน ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตจะเป็นสิ่งที่จะคุ้มครองเราจากภัยทั้งปวง และทำให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างภาคภูมิ

สำหรับโครงการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมครั้งต่อไป คือ หลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม” โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (ราชบัณฑิต) ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

รับชมภาพเพิ่มเติม

ปารัชญ์ ไชยเวช, อานนท์ วิชานนท์/สรุป
กิตติกร แซ่หมู่/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: