สอศ.จัดเปิดบ้านช่างทองหลวง สร้างสะพานเชื่อมโยงการศึกษาสู่สายอาชีพ

นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านช่างทองหลวง สร้างสะพานเชื่อมโยงการศึกษาสู่สายอาชีพภายใต้ความร่วมมือของอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ” เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ เปิดเผยว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านช่างฝีมือและนักเทคโนโลยี รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษา มุ่งให้จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีเป็นสำคัญ ให้นักศึกษาได้มีทักษะเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยความร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ประกาศจุดเน้นและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษา และให้ดำเนินการจัดการแนะแนวสื่อสารเพื่อจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center ) และจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ และกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้จัดโครงการเปิดบ้านช่างทองหลวง สร้างสะพานเชื่อมโยงการศึกษาสู่สายอาชีพ ภายใต้ความร่วมมือของอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา สาขาวิชาช่างทองหลวงและสาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี ให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา

ทั้งนี้ มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่การเรียนสายอาชีพ เปิดตลาดนัดศิลปกรรมจำหน่ายเครื่องประดับของที่ระลึก ผลงานนักเรียน นักศึกษา การฝึกอาชีพระยะสั้นทำเครื่องประดับ การแสดงนิทรรศการผลงานศิลปหัตถกรรมเครื่องประดับแบบโบราณและเครื่องประดับสมัยใหม่ แนะนำการเรียนในสาขาวิชาช่างทองหลวงและสาขาวิชาเครื่องประดับ สาธิตการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตเครื่องประดับอัญมณีของสถานประกอบการ ออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 3D การเดินแบบของนักเรียน นักศึกษา การแสดงดนตรี และการจัดนิทรรศการ กศน.สายอาชีพ ของศูนย์การเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

นายพรอนันต์ ภักดีบุญ ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง กล่าวต่อว่า กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาประเภทวิชาศิลปกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี 2 วุฒิการศึกษา คือ ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และศิลปบัณฑิต สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิชาช่างทองหลวงและสาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี เพื่อผลิตกำลังคนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ และได้ร่วมพัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากรพัฒนาผู้เรียน สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแบบโรงเรียนโรงงาน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทั้งผู้ที่สนใจในงานเครื่องประดับโบราณและสมัยใหม่ หรือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้เข้าถึงการเรียนสายอาชีพเพื่อการมีงานทำ

ซึ่งภายในงานมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ เข้าชมนิทรรศการ และร่วมฝึกอาชีพ กว่า 1,500 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง วิทยาเขตศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สอศ.

คุณหญิงโค้ดดิ้ง-ผอ.สสวท.เข้าหารือและติดตามผลการเรียนการสอนของนักเรียนไทย ที่วิทยาลัยเกษตรและโภชนาการโคอิบูชิ ประเทศญี่ปุ่น

(30 ต.ค.62) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่วิทยาลัยเกษตรและโภชนาการโคอิบูชิ (Koibuchi College of Agriculture and Nutrition) ประเทศญี่ปุ่น ได้เชิญคณะฯ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และติดตามความร่วมมือกับ Mr.Shimasaki Hiroyuki ผู้อำนวยการและคณะ ในเรื่องการทำความร่วมมือเพื่อจัดการเรียนการสอนสาขาเกษตรระหว่างประเทศ ระหว่างอาชีวะเกษตรเเละประมงไทย กับวิทยาลัยเกษตรและโภชนาการโคอิบูชิ (Koibuchi College of Agriculture and Nutrition) ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงหารือการจัดการหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกัน และการส่งนักศึกษาอาชีวะเกษตรเข้าเรียน พร้อมหาแนวทางให้นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา โดยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน

คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อว่า สถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรไทย มีการนำร่องในการนำนักศึกษาเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งเเต่ปีการศึกษา 2560 จำนวน 25 คน จากสถานศึกษา 10 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ซึ่งนักศึกษาได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาปศุสัตว์ ในบริษัท อิเซะ ฟู้ด (ISE Foods, Inc.) ซึ่งเป็นสถานประกอบการผลิตไข่ไก่ขนาดใหญ่ ของประเทศญี่ปุ่นด้วย

ทั้งนี้ สอศ.ได้หารือถึงความร่วมมือในอนาคต เพื่อให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรทั่วประเทศ ได้มีโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการเรียน มีทักษะเฉพาะทาง รวมถึงได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ พร้อมจะเป็นเกษตรก้าวหน้า (Smart Farming) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้จะได้รับวุฒิการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและโภชนาการโคอิบูชิ ประเทศญี่ปุ่น และของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศไทย หรือเรียกว่า “การจัดการศึกษาในระบบทวิวุฒิ”

นอกจากนี้ ได้หารือถึงการจัดการเรียนให้นักเรียนที่อยู่ชายขอบ นักเรียนขยายโอกาส หรือนักเรียนพักนอน ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะตนเอง ให้เกิดความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเริ่มตั้งแต่เยาว์วัย จนสามารถนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและบ้านเกิดได้ ให้เป็นไปตามนโยบาย “สะพานเชื่อมโยง สอศ. และ สพฐ.” เพื่อพัฒนานักเรียนร่วมกัน

สุดท้ายนี้ คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า จะรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและองค์ความรู้ทุกเเขนง มา Upskill Reskill เพื่อยกระดับการพัฒนาไปสู่ Digital Smart Farming อีกทั้งจะนำ Coding มาเป็นรากฐานตั้งต้น ประกอบการยกระดับ 47 อาชีวะเกษตรและประมงของเราต่อไป

ขอบคุณภาพข่าว / คณะทำงาน

Upskill Reskill 47อาชีวะเกษตรอาหารกลางวันปลอดสารพิษ

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแผนกอาหารและโภชนาการ ผลงานสถาบันและผลงานของนักศึกษา เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

รมช.ศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำถึงการ Upskill Reskill (หรือการเสริมทักษะใหม่ : Upskilling และการพัฒนาทักษะที่มีอยู่ : Reskilling) ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสำหรับคนทำงานในอนาคต โดยเน้นไปวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 47 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อมุ่งเน้นให้อาชีวะเกษตร เป็นแหล่งผลิตอาหารกลางวันที่ปลอดสารพิษ และยังเป็นการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (STi) อีกด้วย

ขอบคุณภาพถ่าย: คณะทำงาน รมช.ศธ.

รมว.ศธ.ตอบกระทู้ถามในที่ประชุมสภาฯ “นโยบายสถาบันการอาชีวศึกษา”

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เผยแพร่กระทู้ถามและคำตอบของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ตอบกระทู้ถามนายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดนโยบาย แผนงานโครงการ จัดสรรงบประมาณ ให้แก่สถาบันการอาชีวศึกษา

สำหรับประเด็นที่ รมว.ศึกษาธิการ ตอบกระทู้ดังกล่าว คือ

  • คำถามที่ 1 แผนงานและโครงการบรรจุข้าราชการที่เป็นผู้บริหาร อาจารย์ และครูประจำสถาบันอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่ง ตลอดจนวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่าง ๆ ที่ยังขาดแคลนให้ครบตามกรอบอัตรากำลังของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
  • คำถามที่ 2 นโยบาย แผนงานและโครงการที่จะจัดสรรงบประมาณ ลงทุนก่อสร้างอาคารสถาบันอาชีวศึกษาที่เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของสถาบันอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่ง เพื่อการบริหารงานสถาบันและบริการวิชาการแก่นักศึกษา
  • คำถามที่ 3 นโยบาย แผนงานและโครงการจัดทุนการศึกษาเพื่อส่ง ผู้บริหาร อาจารย์ และครูของสถาบันอาชีวศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่าง ๆ ไปศึกษาต่อหรือ ฝึกอบรมภายในประเทศหรือต่างประเทศ
  • คำถามที่ 4 นโยบาย แผนงานและโครงการที่จะให้สถาบันอาชีวศึกษาทำหน้าที่อาชีวศึกษาจังหวัดอีกตำแหน่งหนึ่ง และกำกับดูแลสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • คำถามที่ 5 นโยบายจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

อ่านรายละเอียด / ราชกิจจานุเบกษา
ภาพประกอบ / สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ4

สอศ.​ร่วมกับสถานประกอบการญี่ปุ่นสัมมนาจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมญี่ปุ่น

(23​ กันยายน 2562) นายณัฏฐพล​ ทีปสุวรรณ​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ เป็นประธานการประชุมสัมมนาจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนด้านอุตสาหกรรม​ของสถานประกอบการ​ญี่ปุ่นในประเทศไทย​ ณ​ วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​เทคโนโลยี​ฐานวิทยาศาสตร์​ (ชลบุรี)​ อ.พานทอง จ.ชลบุรี​ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา 200 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากสถานประกอบการ​ 40​ แห่ง และผู้แทนจากสถานศึกษาในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 20​ แห่ง

ประเด็นสำคัญที่ รมว.ศธ.ให้นโยบาย
– สถานศึกษาอาชีวะต้องเร่งผลิตพัฒนาผู้เรียนตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม 3 ด้าน คือ ระเบียบ​วินัย​ การสื่อสาร​ภาษาอังกฤษ​ และทักษะที่ตรงกับสายงาน
– ขอให้เร่งบริหาร​จัดการ​ครู​ที่มีความรู้ความสามารถที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ
– นำฐานข้อมูลความต้องการกำลังคน มาใช้พัฒนากำลังคน
– การเพิ่มจำนวน​ผู้เรียน​ ​ต้อง​ให้เด็กได้เห็น-สัมผัสเทคโนโลยี​ที่ทันสมัย​ กระตุ้นให้อยากมาเรียน​
– หลักสูตร​ทวิภาคี​ ให้​สถานศึกษาหารือ​กับผู้ประกอบการ​แต่ละราย เพราะความต้องการแตกต่างกัน

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร​ เลขาธิการ​คณะกรรมการการอาชีวศึกษา​ กล่าวว่า​ การประชุมสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลความต้องการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการญี่ปุ่น ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) อันจะนำไปสู่การวางแผนการผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง และขอความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อใช้เป็นฐานในการเรียนและการฝึกงานของนักศึกษาในรูปแบบ Work Integrated Learning (WIL) แบบเข้มข้น​ ตลอด​จนประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐานโคเซ็น​ ซึ่งเป็นหลักสูตรตามความร่วมมือกับ KOSEN NationaI Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น โดยได้จัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา​ 2561​ ณ​ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) แห่งนี้

นายภัครธรณ์ เทียนไชย​ ผู้ว่าราชการจังหวัด​ชลบุรี​ กล่าวว่า​ จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ EEC​ มีที่ราบชายฝั่งทะเลที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ มีเกาะต่าง ๆ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย​ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี​ พลังงาน​ และยานยนต์ มีเขตนิคมอุตสาหกรรมที่มีสถานประกอบการในหลาย ๆ ประเทศเข้ามาลงทุนกว่า​ 4,000​ บริษัท​ โดยเฉพาะ​ประเทศ​ญี่ปุ่น​ที่มีการสร้างการลงทุนและสร้าง​อุตสาหกรรม​ในระดับต้น​ ๆ​ ของประเทศ

ทั้งนี้ ​จังหวัดชลบุรี​มีสถานศึกษาในสังกัด​สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)​ จำนวน 8​ แห่ง​ สถานศึกษาอาชีวะเอกชนอีก​ 25​ แห่ง จัดการเรียนการสอนให้แก่เยาวชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง พัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้พูดคุยกันอย่างชัดเจนแล้วว่า เรื่องสำคัญที่ภาคอุตสาหกรรม​ต้องการ​มี​ 3​ เรื่องหลักด้วยกัน​ คือ​ 1) ระเบียบ​วินัย​ 2) ความสามารถ​ด้านการสื่อสาร​ภาษาอังกฤษ​ 3) ทักษะที่ตรงกับสายงาน​ โดย​เรียนรู้​จากประสบการณ์​จริง​ ซึ่ง​สถานศึกษา​ต้องเพิ่มความเข้มงวดในประเด็นดังกล่าว​อย่างจริงจัง​ โดยเฉพาะ​เรื่องภาษา​เป็นข้อจำกัดที่ต้องมุ่งมั่น​แก้ปัญหา​ จะรอเวลาไม่ได้​ โดยต้องฝึกหัดเด็กตั้งแต่ชั้น​ ม.1​ ให้เข้มข้น​ในระยะเวลา​ 2-3​ ปี​ เชื่อมั่นว่า​เด็กจะสามารถ​สื่อสาร​ภาษาอังกฤษ​ได้ดีในระดับหนึ่ง​ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)​ และ​ สอศ.​ ต้องร่วมกันปรับการจัด​การเรียน​การ​สอน​ให้เหมาะสม​

ขณะเดียวกัน​ต้องวางแผน​ระยะยาวถึงการบริหาร​จัดการ​ครู​ที่มีความรู้ความสามารถ​ แต่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศ​ โดยอาจจะต้องจัดหมวดหมู่​ธุรกิจ​เดียวกันแล้วเปิดสอนหลักสูตร​ในวิทยาลัย​อย่างเข้มข้น​ เนื่องจาก​งบประมาณ​มีจำกัด​ ทั้งนี้​ สอศ.ต้องไปหาแนวทางบูรณาการ​หลักสูตร​ให้ตรงความต้องการตลาดและตรงความสามารถ​ผู้เรียน​ เพื่อนำแรงงานเข้าสู่ตลาดให้ได้​ ซึ่งความต้องการแรงงาน​ของตลาดปัจจุบัน​อยู่​ที่​ประมาณ​ 400,000 คน​ แต่การผลิตกำลังคนสายอาชีพที่ตรงกับงานอยู่ที่หลักหมื่นต้น​ ๆ​ เท่านั้น ศธ.ต้องเร่งสร้างแรงงานให้ตรงกับความต้องการ​ของตลาดตั้งแต่วันนี้​ รวมถึง​หลักสูตร​ต่าง​ ๆ​ ต้องใช้ให้ได้ภายใน​เทอมหน้า มิเช่นนั้น​จะผลิต​กำลัง​คนไม่ทัน​ ส่งผลให้การลงทุน​จากต่างประเทศจะหายไป​ ทั้งหมดนี้เป็นการนำนโยบาย​ของรัฐบาล​ด้านการศึกษา​มาสานต่อให้เกิดผลเชิงประจักษ์​

นอกจากนี้ “ฐานข้อมูลความต้องการกำลังคน” เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้​ ศธ.​ นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนากำลังคน ทั้งการพัฒนาในรูปแบบการอบรมระยะสั้นและการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในสายอาชีพ​ ซึ่งรัฐบาล​มุ่งมั่น​ผลักดัน EEC ​ให้สามารถ​เติบโต​ทันกับธุรกิจ​ที่มีความเปลี่ยนแปลง​อย่างรวดเร็​ว​ เพื่อให้ได้กำลังคนที่มีคุณภาพ​ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ​ที่จะมาขยายการลงทุน ส่งผลให้ประเทศไทย​และญี่ปุ่น​เดินหน้าไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง

ในประเด็น​ “การเพิ่มจำนวน​ผู้เรียน”​ ​ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์​มาช่วย​ส่งเสริม​ให้เด็กได้เห็น ได้สัมผัสเทคโนโลยี​ที่ทันสมัย​ กระตุ้นให้เด็กอยากมาเรียน​ โดยเฉพาะเด็กที่มีความถนัดทางวิทยาศาสตร์​ คณิตศาสตร์​ ให้สนใจมาเรียนสายอาชีพมากขึ้น​ ส่วนการจัดหลักสูตร​ทวิภาคี​ ต้องการให้​สถานศึกษา​ปรึกษา​กับผู้ประกอบการ​เป็นราย​ ๆ​ ไป เพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริง​ เนื่องจากแต่ละกลุ่มจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน

Mr Kuba Masaharu เลขานุการ​เอกอัครราชทูต​ญี่ปุ่น​ประจำประเทศไทย​ กล่าวขอบคุณ​ ศธ.​ ที่ให้ความสำคัญ​ต่อการพัฒนา​กำลังคนอาชีวศึกษา​ให้สอดคล้อง​กับความต้องการ​ของ​สถาน​ประกอบการ​ญี่ปุ่น​ ซึ่งที่ผ่่านมาประเทศ​ไทยและญี่ปุ่น​มีความสัมพันธ์​อันแน่นแฟ้นทั้งในระดับวัฒนธรรม​ การศึกษา​ จนถึงระดับเศรษฐกิจ​ ที่สำคัญคือ​ให้สถาบัน​โคเซ็นได้ร่วมวางระบบการศึกษา​ รวมถึง​ความร่วมมือ​ด้านอื่น​ ๆ​ จากภาครัฐ​ และภาคอุตสาหกรรม​ ซึ่งวันนี้​ถือเป็นก้าวใหญ่​ในการพัฒนา​การศึกษา​ โดยประเทศ​ญี่ปุ่น​ยินดีสนับสนุน​การศึกษา​ของประเทศ​ไทยอย่างเต็มที่​

โอกาสนี้​ นายณัฏฐพล​ ทีปสุวรรณ​ รมว.ศึกษาธิการ​ ได้เป็น​ประธาน​พิธี​เปิดห้องปฏิบัติการ​หุ่นยนต์​อุตสาหกรรม​และเทคโนโลยีปัญญา​ประดิษฐ์​ ณ​ อาคาร​เรียนแผนก​ช่างอุตสาหกรรม​ฐานวิทยาศาสตร์​ และเยี่ยมชมนิทรรศการ​สถานประกอบการ​ ณ​ อาคาร​อเนกประสงค์​ วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​เทคโนโลยี​ฐานวิทยาศาสตร์​ (ชลบุรี)​ ซึ่งนำนิทรรศการความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาของสถานประกอบการและสถานศึกษา จำนวน 60 แห่ง มาจัดแสดงด้วย

บรรยากาศพิธีเปิด

พิธี​เปิดห้องปฏิบัติการ​หุ่นยนต์​อุตสาหกรรม​
และเทคโนโลยีปัญญา​ประดิษฐ์​

เยี่ยมชมนิทรรศการของสถานประกอบการ/สถานศึกษา

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

คุณหญิงกัลยา ลุยพื้นที่โคราช เปิดโรดโชว์ Smart Farming 47 Aggie by STI ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

(20 กันยายน 2562) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ Smart Farming 47 Aggie by STI (Science Technology Innovation) โดยนายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา กล่าวให้การต้อนรับ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ “อิ่มสุขมื้อเที่ยง” โดยมีนายพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วยนายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา, ว่าที่ร้อยตรี อภินันทร์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอสีคิ้ว บุคลากร นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เข้าร่วมงานกว่า 400 คน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

ประเด็นสำคัญ
– โครงการ Smart Farming 47 Aggie by STI เป็นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจในการทำเกษตรกรรมยุคใหม่
– นำมาใช้ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง 47 แห่ง เพื่อก้าวสู่ยุคเกษตรกร4.0
– ขณะนี้กำลังทำ Roadshow โครงการใน 16 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
– วษท.นครราชสีมา เป็นต้นตำรับ “สีคิ้วโมเดล” และ “อิ่มสุขมื้อเที่ยง” โดยร่วมกับ สพป.นครราชสีมา เขต 4 เพื่อผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า ในนามของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับทราบถึงสภาพปัญหาของอาชีพเกษตรกรไทยในปัจจุบันที่มีความน่าเป็นห่วงอย่างมาก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้พยายามวางแผนและสร้างโครงการที่มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรไทยให้ดียิ่งขึ้น

จึงเป็นที่มาของโครงการ Smart Farming 47 Aggie by STI ภายใต้แนวคิดหลัก STI : Science Technology Innovation ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและการ Re-Skill / Up-Skill ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจในการทำเกษตรกรรมยุคใหม่ โดยใช้ความรู้ที่มีนวัตกรรม เช่น การบริหารจัดการน้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุด, การทำธนาคารน้ำใต้ดิน, การเลี้ยงสัตว์, การจัดหาทวิภาคี ฯลฯ เพื่อเป็นการต่อยอดอาชีพได้อย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์หรือผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรรมด้านต่าง ๆ ซึ่งเปรียบเสมือนได้เรียนรู้จากครูมืออาชีพ

อีกทั้งยังเป็นโครงการที่ช่วยยกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง ทั้ง 47 แห่งในประเทศ ให้มีการเรียนการสอนที่น่าสนใจ โดดเด่น มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และอีกหลากหลายสาขา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐที่ต้องการพัฒนาส่งเสริมผลักดันให้อาชีพเกษตรกรรมไทย อันถือเป็นอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของไทย จะไม่ลดน้อยถอยลง และยังต้องการให้สังคมเกษตรกรรมไทยก้าวเข้าสู่ยุคเกษตรกร 4.0 ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ย้ำว่า สอศ.ต้องการให้เกษตรกรไทยยุคใหม่มีความพร้อมปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ ได้ทราบถึงแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงจัดกิจกรรม Roadshow Smart Farming 47 Aggie by STI ขึ้นในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั้ง 16 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบในการนำร่องให้เกิดความรู้ขยายต่อไปในชุมชนโดยรอบ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาต่อยอดและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยอีกด้วย

นายพิชิต วงศ์คำ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมถึงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เป็นสถานศึกษาที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและเกษตรอินทรีย์

จุดเด่นของวิทยาลัยฯ คือ ได้ดำเนินโครงการ “สีคิ้วโมเดล” โดยพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นเกษตรยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรอาหารปลอดภัย พร้อมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560

ดังนั้น เพื่อเตรียมนักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 และสนองกับนโยบายภาครัฐ สถานศึกษาจึงได้ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เพื่อดำเนินโครงการ “อิ่มสุขมื้อเที่ยง” เพื่อให้สถานศึกษาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย พร้อมกันนี้ได้ดำเนินโครงการ Smart Farming 47 Aggie by STI เพื่อเสริมสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เติบโตมั่นคงและยั่งยืนเป็นรากฐานที่แข็งแรงสืบไป

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ

เสมา 2 สั่งเลิกคบเด็ดขาด 3 สารเคมีอันตราย

‘คุณหญิงกัลยา’ ประกาศ “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยการประมงทั่วประเทศ ปลอด 3 สารเคมีอันตราย” ชูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมานำร่องผลิตอาหารปลอดภัย

(12 ก.ย.2562) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยการประมง เป็นพื้นที่ปลอดสารเคมีอันตราย โดยมีนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, นายศุภชัย ศรีหล้าที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายพรณรงค์ วรศิลป์ ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายประจักษ์ ทาสี ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ นายบุญทอง สุขสวัสดิ์ รอง ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง และนายวิศวะ คงแก้ว ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยการประมงเป็นสถานศึกษาที่ต้องบ่มเพาะสร้างผู้ประกอบการด้านการเกษตรและสร้างเกษตรกรในอนาคต ซึ่งเป็นบุคลากรที่ต้องนำความรู้และวิธีการที่ถูกต้องไปสร้างผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อาหารปลอดภัย”อันจะทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นประเทศชั้นนำของโลกที่ผลิตอาหารสุขภาพ “Green Health”

อีกทั้งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยการประมง ยังเป็นแหล่งผลิตอาหารจำหน่ายแก่ชุมชนและประชาชนทั่วไป จึงต้องจำหน่ายอาหารที่ปลอดภัยด้วย ซึ่งการผลิตอาหารของเกษตรกรในปัจจุบันพบว่าเกษตรกรจำนวนมากใช้สารเคมีอันตราย 3 ประเภท ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ในหลายพื้นที่

ดังนั้น เพื่อเป็นตัวอย่างการผลิตอาหารและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ถูกต้องเพื่อสร้างเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่ให้ความสำคัญสูงสุดต่อผู้บริโภคด้วยการผลิต “อาหารปลอดภัย” และ “อาหารเพื่อสุขภาพ” กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยการประมงเป็นพื้นที่ปลอด 3 สารเคมีอันตรายดังกล่าว

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา จะเป็นต้นแบบการทำเกษตรผลิตอาหารกลางวันปลอดภัย โดยโรงเรียนจะรับผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารเคมีจากวิทยาลัยไปปรุงอาหารกลางวัน ขณะเดียวกันวิทยาลัยจะจัดคณะพี่เลี้ยงจิตอาสาในการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีอันตราย ลงไปช่วยเหลือโรงเรียนในการทำเกษตรและการปรุงอาหารสุขภาพเมนูต่าง ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในพื้นที่รอบวิทยาลัย

นอกจากนี้ จะมีการขยายผลไปยังชุมชนโดยรอบ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและปลูกฝังไปสู่ลูกหลาน รวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่ เกษตรกรที่มาเรียนกับวิทยาลัย จะได้รับทราบและตระหนักถึงความห่วงใยของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยการประมง เชื่อมั่นว่าประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะยินดีให้ความร่วมมือกับ ศธ. อย่างเต็มที่  โดย รมช.ศึกษาธิการจะเดินทางไปวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เพื่อเริ่มดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 กันยายน นี้

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

รมว.ศธ.ส่ง”ไกรเสริม”ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด เปิดศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย “ซ่อม สร้าง ล้าง ใหม่”

(4 ก.ย.62) นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ สกศ.​, นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัด ศธ., นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ., นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.​ และนายธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ อ.โพนทอง และ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมนักศึกษาอาชีวะ และ กศน. ที่เปิดศูนย์บริการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ตามโครงการ​ “กระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน ซ่อม สร้าง ล้าง ใหม่” โดยมีนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนให้การต้อนรับ

ภารกิจที่ อ.โพนทอง

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัด ศธ. กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยอำเภอโพนทองเป็นอำเภอหนึ่งที่ได้รับกระทบดังกล่าว มีโรงเรียน​ได้รับความเสียหาย​ 172 แห่ง​ ปิดเรียน​ 79​ แห่ง​ หมู่บ้านได้รับผลกระทบ 196 หมู่บ้าน จำนวน 9,638 ครัวเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 68,611 คน

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงได้จัดบุคลากรจิตอาสาเข้าทำการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเปิดศูนย์ “ซ่อม สร้าง ล้าง ใหม่” ณ​ วิทยาลัย​เทคนิค​การอาชีพโพนทอง​ และจัดเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อดูแลบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในอำเภอโพนทอง จำนวน 2,000 ชุด

ภารกิจที่ อ.เสลภูมิ

ต่อมาเลขานุการ​ รมว.ศึกษาธิการ​ พร้อมคณะ​ เดินทางไปโรงเรีย​นบ้านนาแซง​ อ.เสลภูมิ​ จ.ร้อยเอ็ด​ เพื่อพบปะประชาชน​ที่ได้รับ​ผลกระทบ​จากอุทกภั​ย​ โดย​ในส่วน​ของ​อำเภอเสลภูมิ​ จังหวัด​ร้อยเอ็ด​ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่สร้างความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตตามปกติ ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินได้รับความเสียหายรวมทั้งการสัญจรไปมาด้วย​ ซึ่งจากการสำรวจมีหมู่บ้านได้รับผลกระทบจำนวน 81​ หมู่บ้าน 12,545 ครัวเรือน ประชาชน​กว่า 48,400 คน ได้รับความเดือดร้อน ไร่นา ทรัพย์สินเสียหาย

กระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดบุคลากรจิตอาสาเข้าทำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน​ที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวในแนวทาง “ศูนย์ซ่อม สร้าง​ ล้างใหม่”โดย​ สอศ. และสำนักงาน กศน. ตลอด​จนร่วมกับสำนักงาน​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)​ จัดเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อดูแลบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในอำเภอเสลภูมิ​ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้

นายไกรเสริม​ โตทับเที่ยง​​ กล่าว​ว่า​ได้ทราบข้อมูล​ว่าประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด​ ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่สร้างความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต​ ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบรวมทั้งการสัญจรไปมาไม่สะดวก​ และการดำรงชีวิตตามปกติ

รัฐบาลได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และมอบหมายให้ส่วนราชการต่าง​ ๆ​ เข้าทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด​ ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องอย่างเต็มที่ โดยฉพาะอย่างยิ่ง​ สอศ.​ สพฐ.และสำนักงาน​ กศน. เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านบุคลากรจิตอาสา​ เร่งเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยประชาชนสามารถ​แจ้งขอความช่วยเหลือเพื่อรับบริการจากบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่​ ซึ่งมีครู​ เจ้าหน้าที่​ส่วนราชการ​ จิตอาสา​จากหน่วยงานในสังกัด​ ศธ.​ ทั่วทั้งภาค​ตะวันออกเฉียงเหนือ​ร่วมดูแลประชาชน​ครั้งนี้​ รวมถึง​เป็นกำลังใจให้ประชาชน​ผ่านภัยพิบัติ​ไปได้ด้วยดี​ และขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง​ทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือ​ประชาชน​

ต่อมาเลขานุการ​ รมว.ศึกษาธิการ​ พร้อม​คณะ​ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม​โรงเรียน​บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ​ อ.เสลภูมิ​ จ.ร้อยเอ็ด​ ซึ่งได้รับผลกระทบ​จากน้ำท่วมจนไม่สามารถ​เปิดการเรียน​การ​สอน​ได้​ และกล่าวว่าการลงพื้น​ที่ในวันนี้เพื่อช่วยเหลือ​ประชาชน​ที่ประสบอุทกภัย​ รวมถึง​ตรวจสอบ​สภาพความเสียหาย​ของโรงเรีย​นที่ถูกน้ำท่วม​ ซึ่ง​ขณะนี้​เป็นการช่วยเหลือประชาชน​เฉพาะหน้าก่อน​ ส่วนในระยะต่อไปจะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​​ เพื่อจัดสรร​งบประมาณ​และสิ่งจำเป็น​ในการฟื้นฟู​สภาพ​โรงเรียน​ให้สามารถ​เปิดเรียนได้ตามปกติ​ พร้อมยืนยัน​ว่า​ ศธ.ให้ความสำคัญ​กับการศึกษา​และเร่งหาแนวทางเยียวยาผู้​ได้รับ​ผลกระทบ​ทุกภาค​ส่วนเพื่อให้การจัดการศึกษา​สามารถ​ดำเนิน​การได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้​ สพฐ. รายงานสรุป​จำนวนสถานศึกษา​และนักเรียน​ที่ได้รับ​ผลกระทบ​จากพายุโพดุล โดยมีโรงเรียน​ที่ปิดเรียนจำนวน​ 7​ จังหวัด​ ได้แก่​ กาฬสินธุ์​ ยโสธร​ ร้อยเอ็ด​ ศรีสะเกษ​ อุบลราชธานี​ อำนาจเจริญ​ และพิจิตร​ รวมจำนวน​ 29​ โรงเรียน​ มีนักเรียน​ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเรียนรวมจำนวน​ 1,855 คน​ ขณะที่จำนวนโรงเรียน​ที่ได้รับผลกระทบมี​ 9​ จังหวัด​ จำนวนรวม​ 264 โรงเรียน​ และมีนักเรียนได้รับผลกระทบ​รวมจำนวน​ 3,927 คน

โอกาสนี้ ​นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ ได้เดินทางไปให้กำลังใจครอบครัว นายภิญญา สุวรรณภิญญา อายุ 65 ปี ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 62 ตั้งศพอยู่ที่บ้านเลขที่ 1 หมู่ 2 ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อิชยา กัปปา, ปารัชญ์​ ไชย​เวช​/ สรุป​
ธนภัทร​ จันทร์​ห้างหว้า, กิตติกร​ แซ่​หมู่​/ ถ่ายภาพ​

รมว.ศธ.เปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ที่ลพบุรี

(3 กันยายน 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ละโว้เกมส์” โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ เข้าร่วมงานกว่า 4,000 คน ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การกีฬาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่จะส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเป็นบุคคลที่มีสุขภาพดี มีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้พัฒนาตนเองทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้

นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาและผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ความว่า นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเป็นแรงบันดาลใจให้กระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนนักเรียนอาชีวศึกษาที่เป็นกำลังคนสำคัญของประเทศชาติ โดยยืนยันว่าการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเช่นเดียวกับประเทศที่เจริญแล้ว เช่น ญี่ปุ่น เยอรมนี เป็นต้น ที่มีเป้าหมายเพื่อให้มีจำนวนเด็กที่สนใจมาเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น และพัฒนากำลังคนเหล่านี้ให้กับเป็น “กระดูกสันหลัง” ของประเทศต่อไป

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ละโว้เกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 2562 มีสถานศึกษาจากทุกภาคส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน 10 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เปตอง มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น หมากล้อม และกรีฑา ซึ่งมีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเข้าร่วมแข่งขันประมาณ 3,500 คน รวมทั้งผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,000 คน โดยมีสถานศึกษารัฐและเอกชน หน่วยงาน มูลนิธิ และห้างร้านต่าง ๆ ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง/กราฟิก
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
4/9/2562

ภาพเพิ่มเติม: Facebook

เสมา 2 สั่งการตั้งโรงครัวอาชีวะเกษตร พื้นที่อุทกภัย

(3 ก.ย.62) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ มอบสิ่งของ ถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบอุทกภัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.มหาสารคาม

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตั้งอยู่ที่ จ.ร้อยเอ็ด) ตั้งโรงครัว โดยนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาทำเป็นอาหารให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยทั่วพื้นที่อีสานในครั้งนี้ด้วย

ส่วนเช้าวันนี้ (4 ก.ย.62) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เพื่อตรวจเยี่ยมโรงครัวอาชีวะ และประกอบอาหารบรรจุกล่อง แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด และในเขตพื้นที่อีสาน

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ช่วยฟื้นฟูชาวบ้านหลังระดับน้ำลด เช่น ดูแลช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้อง ผู้ประสบอุทกภัย ซ่อม สร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกลการเกษตร ฯลฯ อีกด้วย

ภาพ/ข่าว: MOE one team