สำนักงาน กศน. ยกระดับเป็น “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” ตั้งศูนย์การเรียนรู้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ดูแลประชาชนทุกช่วงวัย

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่กระทรวงศึกษาธิการ มีการโ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑