ครม.เห็นชอบ ศธ.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG4 (การศึกษา 2030)

30 พฤษภาคม 2565 / คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษ... Continue Reading →

ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงให้ “คุรุสภา” เป็นหน่วยงานรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทางปกครอง

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่เกี่ยวข้อง... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑