หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 6 ราย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่เกี่ยวข้อง […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงฯ การเลือกประธานกรรมการและกรรมการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่เกี่ยวข […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติกรอบวงเงินศูนย์สะเต็มศึกษาของซีมีโอ 5 ปี 235 ล้านบาท เพื่อเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคด้านการวิจัยและการพัฒนาศักยภาพด้านสะเต็มศึกษา

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่เกี่ยวข้ […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติแต่งตั้งเลขาธิการ ก.ค.ศ. และผู้ตรวจราชการ ศธ.

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่เกี่ […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 6 ต.ค.2563

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่เกี่ยวข […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติปรับแผนการดำเนินงานทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่เกี่ย […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 8 ราย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 อนุมัติตามที […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 4 ราย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 อนุมัติตามที่ […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการระดับทรงคุณวุฒิ

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่เกี่ยว […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งเลขานุการ รมว.ศธ.และที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายฯ สพฐ.

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่เกี่ย […]