ครม.เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. ….

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เกี่ยวข... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑