ครม.เห็นชอบหลักการการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบใน... Continue Reading →

ครม.รับทราบระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ. 2565

มติคณะรัฐมนตรี 24 มกราคม 2566 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑