ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงให้ “คุรุสภา” เป็นหน่วยงานรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทางปกครอง

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่เกี่ยวข้อง... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑