Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.เห็นชอบมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ ในการบริหาร-ให้บริการประชาชน ในสภาวะวิกฤตโควิด-19

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ เห็นชอบมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต รองรับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 19)] ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1. มาตรการเพื่อการปรับเปลี่ยนการให้บริการงานอนุมัติ อนุญาต รับรอง จดแจ้ง หรือจดทะเบียนตามกฎหมาย โดยให้ส่วนราชการเร่งประชาสัมพันธ์การให้บริการ e-Service ในทุกช่องทาง รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งประจำ ณ จุดบริการแนะนำประชาชนที่ใช้บริการโดยตรง ให้ใช้บริการผ่าน e – Service ในการติดต่อราชการครั้งต่อไป 2. มาตรการเพิ่มเติมอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ และลดผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 โดยให้เร่งรัดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางอื่น ๆ นอกเหนือจากการเรียนที่สถานศึกษา เช่น การเรียนการสอนผ่านทางโทรทัศน์ (Education Channel) การศึกษาผ่านทางออนไลน์ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีในการสอนทางไกล […]

Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ผลการประชุม ครม. ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับมือกับโควิด-19

(24 มี.ค. 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Video Conference ดังนี้ ปรับงบ’ 63 ช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 เน้น Digital Skill และภาษาอังกฤษ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้ยังไม่ถึงระดับ 3 แต่ก็ต้องมีมาตรการปรับแผนว่าจะทำอย่างไรบ้าง ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 เพื่อนำไปใช้จ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ตกงาน ผู้ที่เป็นแรงงานอิสระ หรือแรงงานที่กำลังเข้าสู่ระบบ หรือเด็กอาชีวะจบใหม่ โดยให้จัดหาครูสอนเสริมความรู้ ฝึกอาชีพ เรียนออนไลน์ให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ ที่ประชุม ครม. มีข้อคิดเห็นว่าควรจะทำเรื่องของ Digital Skill และเรื่องภาษาอังกฤษ ซึ่งตรงกับแนวทางที่ ศธ.วางไว้ตั้งแต่ต้น จึงถึงเวลาที่จะนำมาใช้จริงแล้ว ในขณะเดียวกันงบประมาณที่ปรับมาหากไม่เพียงพอ ก็สามารถใช้จ่ายงบกลางได้ตามความเหมาะสม ศธ.ลุยจัดการศึกษาออนไลน์เต็มรูปแบบ ได้ความรู้เท่าเดิมหรือใกล้เคียง ทันก่อนเปิดเรียน รัฐบาลประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 […]

Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการและข้อสั่งการเกี่ยวกับโควิด–19

(17 มี.ค.63) คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ สรุปมาตรการและข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล  และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป สาระสำคัญ ดำเนินการตามมาตรการ 15 ข้อ คือ “3 ยัง / 2 เร่ง / 2 เลื่อน-ปิด / 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐ / 3 ช่วย” มาตรการ 3 ยัง แต่ … 1. ขณะนี้อยู่ในระยะ 2 ยังไม่เข้าสู่ระยะ 3 แต่ให้เตรียมพร้อมยกระดับประเทศที่เป็นเขตติดโรคยังคงเป็น 4+2 2. ยังไม่ประกาศเพิ่ม แต่ มีมาตรการขั้นสูงรองรับทุกประเทศ 3. […]

Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.เห็นชอบมาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2563) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง คือ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2563) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการศึกษา เห็นชอบมาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ มาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการ เร่งการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 โดยการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือนดังกล่าว และส่งปฏิทินการจัดประชุมและสัมมนาดังกล่าว ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อนำไปขยายผลร่วมกับภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป ทั้งนี้ หากมีการดำเนินมาตรการดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชะลอการเลิกจ้างงาน รวมทั้งส่งผลกระทบเชิงบวกต่อจิตวิทยาในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งประชาชนคนไทย และชาวต่างชาติทั่วโลก และเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้น เห็นชอบปรับปรุงและเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการศึกษา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ […]

Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ.3 ราย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 3 ราย นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง บัลลังก์ โรหิตเสถียร / ข่าว

Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม. 4 ก.พ.2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง คือ ขยายกรอบวงเงินและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โดยให้หน่วยรับงบประมาณได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของแผนงานและรายการ และแต่งตั้งนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบหลักเกณฑ์ฯ การใช้งบประมาณรายจ่ายปี 2562 ไปพลางก่อน คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม) ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันไปพลางก่อนได้อย่างต่อเนื่องและบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะประกาศใช้ล่าช้าออกไปอีก ซึ่งยังไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาได้ สำนักงบประมาณจึงเห็นสมควร ขยายกรอบวงเงินและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ดังนี้ ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยรับงบประมาณได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของแผนงานและรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีมีความจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเกินกว่าหรือนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้น ให้สำนักงบประมาณมีอำนาจจัดสรรงบประมาณได้ตามความจำเป็น แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงาน/รายการ […]

Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.รับทราบการแต่งตั้งโฆษก ศธ./รองโฆษก ศธ.

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการและรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอการแต่งตั้งโฆษก ศธ. และรองโฆษก ศธ. ตามคำสั่ง ศธ. ที่ สป 1176/2562 เรื่อง แต่งตั้งโฆษก ศธ. และรองโฆษก ศธ. สั่ง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ดังนี้ นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็น โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็น รองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง เสมา 2

‘คุณหญิงโค้ดดิ้ง’​ นำทัพผู้บริหาร ศธ.ลง​พื้นที่​นราธิวาส ปลื้มการจัดการศึกษาพิเศษ แนะผู้บริหารดึงภาคีเครือข่ายมาช่วยสนับสนุนด้านการศึกษา

(20​ ม.ค.​ 2563) คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช​ รมช.ศึกษา​ธิการ​ พร้อมด้วยนายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษา รมช.ศธ.,​ น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์​ รองปลัด​ ศธ.​, นายพีระพล พูลทวี เลขาธิการ กอศ.. น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์​ รองเลขาธิการ​สภาการศึกษา​, รศ.ประวิต เอราวรรณ์​ รองเลขาธิการ​ ก.ค.ศ.,​ นายนรา เหล่าวิชยา​ รองเลขาธิการ​ กศน.​ และผู้บริหาร​ ศธ.​ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน​ราชประชานุเคราะห์​ 39 อ.ระแงะ​ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองฯ จ.นราธิวาส การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ วันที่ 21 ม.ค. 2563 ณ จ.นราธิวาส กลุ่มจังหวัดภาคใต้​ชายแดน​ (นราธิวาส​ ปัตตานี​ ยะลา​)​ โรงเรียน​ราช​ประชา​นุ​เคราะห์​ อ.ระแงะ​ จ.นราธิวาส​ นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กล่าวว่า […]

Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง เสมา 3

เสมา 3 มาดามขาลุย ลงพื้นที่อำเภอชายแดนใต้ ติดตามนโยบายการจัดการศึกษาทุกระบบ

(20 มกราคม 63)​ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจราชการ 4 อำเภอชายแดนภาคใต้ของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) ที่จังหวัดนราธิวาส รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาการดำเนินงานสถานศึกษาทุกสังกัด ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยไม่แบ่งสังกัดเพราะเราเป็นทีมกระทรวงศึกษาธิการ ต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แม้แต่คนเดียว ในช่วงเช้า รมช.ศึกษาธิการ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม และ กศน.ตำบลท่าประดู่ อ.นาทวี โรงเรียนนาทวีวิทยาคม รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่โรงเรียนนาทวีวิทยาคม เพื่อเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับนักเรียน และคณะครู โดยชื่นชมโรงเรียนที่พัฒนาจนมีผลผลสัมฤทธิ์ที่การศึกษาดีทุกด้าน โดยมีความร่วมมือของภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนจึงประสบความสำเร็จในทุกด้านเป็นที่ประจักษ์ โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม จากนั้นได้เดินทางไปโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี […]

Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง เสมา 2

คุณหญิงโค้ดดิ้งลงพื้น​ที่​รร.​ศึกษา​สงเคราะห์​นราธิวาส​ ​ ย้ำเด็กต้องได้เรียน​สิ่งที่ชอบอย่างมีความสุข​

(19​ ม.ค.​ 2563)​ ดร.คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พนิช​ รมช.ศึกษาธิการ​ พร้อมด้วย​นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษา รมช.ศธ., น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์​ รองปลัด​ ศธ.,​ น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์​ รองเลขาธิการ​สภาการศึกษา,​ รศ.ประวิต เอราวรรณ์​ รองเลขาธิการ​ ก.ค.ศ.,​ นายนรา เหล่าวิชยา​ รองเลขาธิการ​ กศน.​ และผู้บริหาร​ ศธ.​ ลงพื้น​ตรวจเยี่ยมโรงเรียน​ศึกษา​สงเคราะห์​นราธิวาส​ อ.แว้ง​ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ระหว่างวันที่ 20 – 21 ม.ค.63 ณ จ.นราธิวาส นายไตรทิพย์​ สกุลประดิษฐ์​ นายอำเภอ​แว้ง​ กล่าวรายงาน​ข้อมูล​พื้นฐานว่า อ.แว้ง​ อยู่​ห่างจากศาลากลางจ​ังหวัด​นราธิวาส​เป็นระยะ​ทาง​ 86​ กิโลเมตร​ แบ่งเป็น​ 6​ ตำบล​ 43 หมู่บ้าน​ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่​เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา​ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา​อิสลามและประกอบอาชีพ​เกษตร​กรรม​ […]