Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม. 26 พ.ค.2563 ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง คือ เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และแนวทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 5 ช่วงชั้น เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 8 คน ซึ่งเป็นการแต่งตั้งตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ดังนี้                  รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม  นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร นางสาวศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม […]

Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องการศึกษา เตรียมจ้างผู้ช่วยครูปฐมวัย 1 หมื่นคน และการดำเนินโครงการนมโรงเรียน และอาหารกลางวัน

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ การจัดสรรงบประมาณทุกกระทรวงเพื่อช่วยเหลือผู้ไม่มีงานทำ และแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และการสนับสนุนอาหารกลางวัน ศธ.เตรียมจ้างผู้ช่วยครูปฐมวัย 6 เดือน กว่า 1 หมื่นคน รมว.ศธ. กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงจัดสรรงบประมาณตามความต้องการ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยังไม่มีงานทำ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองถึงความต้องการให้บุตรหลานในระดับปฐมวัย ได้กลับมาเรียนที่โรงเรียน หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา (โควิค-19) ดีขึ้น ซึ่งหากมีการรับนักเรียนในระดับชั้นดังกล่าวกลับมาเรียนที่โรงเรียนในสภาวะการณ์ขณะนี้ มีความจำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนครูต่อนักเรียนมากขึ้น จากเดิม นักเรียน 20 คน ต่อครู 1 คน เป็นสัดส่วนนักเรียน 7 คน ต่อครู 1 คน หรือนักเรียน 20 คน ต่อ ครู […]

Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.รับทราบรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานใน-นอก สถานที่ตั้งของส่วนราชการ

(12 พฤษภาคม 2563) คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานใน – นอก สถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รวมทั้งแนวทางดำเนินการในระยะต่อไป โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (การปฏิบัติงานที่บ้าน) ส่วนราชการร้อยละ 100 (134 ส่วนราชการ) ที่รายงาน มีการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ซึ่งส่วนราชการ ร้อยละ 60 (80 ส่วนราชการ) กำหนดสัดส่วนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ปฏิบัติงานนอกสถานที่ โดยมีการมอบหมายในหลายรูปแบบ เช่น ปฏิบัติงานที่บ้านสลับกับมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการแบบวันเว้นวัน สัปดาห์ละ 1 วัน สัปดาห์ละ 2 วัน หรือ สัปดาห์เว้นสัปดาห์ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ เริ่มให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา […]

Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติแต่งตั้ง ศึกษาธิการภาค 3 ราย

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงฯ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม  2563  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ  มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้ รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ นายนรา เหล่าวิชยา รองศึกษาธิการภาค 17 ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค 2 ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป

Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไปอีก 1 เดือน

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 จากเดิมที่ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศ โดยยังคงมีมาตรการ/ข้อกำหนดที่ปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ กล่าวคือ จำกัดการเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ (สำหรับทางอากาศ ให้ขยายระยะเวลาการห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวออกไปอีก 1 เดือน มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563) ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน (Curfew) ระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดโดยไม่จำเป็น ห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่ หรือสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกัน และเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคติดเชื้อโควิด – 19 เป็นการชั่วคราว […]

Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา : 5 หมื่นล้านยกระดับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 8,224 โรง

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ประชุมเห็นชอบในหลักการโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักเรียน สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 8,224 โรง ในกรอบวงเงิน 51,904 ล้านบาท รมว.ศธ. กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักเรียน สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการจำนวน 51,904.73 ล้านบาท ภายใต้ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2565 (3 ปี) เป้าหมายพัฒนาโรงเรียน 8,224 โรง กำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 8,224 โรง (ระดับประถมศึกษา 7,079 โรง และระดับมัธยมศึกษา 1,145 โรง) ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของชุมชนตนเอง ซึ่งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน บ้าน (ครอบครัว) วัด/ศาสนสถานอื่น ๆ และโรงเรียน […]

Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.รับทราบการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

(21 เมษายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 โดยจะดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รมว.ศธ. กล่าวว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้ประกาศให้สถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในวันดังกล่าว ดังนี้ 1. ปฏิทินการรับนักเรียน                 1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                              การรับนักเรียน โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ส่วนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส รับสมัครระหว่างวันที่ 3-31 พฤษภาคม 2563 การสอบ/คัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 6 […]

Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภาการศึกษา

(15 เมษายน 2563) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 15 เมษายน 2563 เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบแต่งตั้ง นายนิติ นาชิต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนนายสุภกร บัวสาย ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติโครงการส่งเสริมการพัฒนา รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการตามพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้มีคุณภาพ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ แผนระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567) ทั้งนี้ เพื่อให้การอุดหนุนด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ สื่ออุปกรณ์ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยตั้งงบประมาณเป็นรายปี ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ                    สาระสำคัญ                     โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 16 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ซึ่งได้รับการอุดหนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างด้านกายภาพ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเช่นเดียวกับสถานศึกษาอื่น ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้ได้รับการศึกษาที่ดี ทั้งความรู้ด้านศาสนาอิสลาม ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ในวิชาสามัญและการฝึกทักษะอาชีพ อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น […]

Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.รับทราบการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นวันที่ 1 ก.ค.2563

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ รับทราบการปรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 จาก 16 พฤษภาคม 2563 เป็น 1 กรกฎาคม 2563 รมว.ศธ. กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอการปรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับการศึกษา ของปีการศึกษา 2563 โดยกระทรวงศึกษาธิการจะได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ต่อไป สาระสำคัญของเรื่อง ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 […]