หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.เห็นชอบแผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปี 2565 วงเงิน 6.5 พันล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เห็นชอบแผนการ […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

(12 มกราคม 2564) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระท […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (5 มกราคม 2564 )

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่เกี่ยวข […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 6 ราย และศึกษาธิการภาค 2 ราย

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่เกี่ยวข […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

(29 ธันวาคม 2563) สรุปมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกา […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

(22 ธันวาคม 2563) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ ร่าง […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม. 22 ธ.ค.2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

(22 ธันวาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระ […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.เห็นชอบร่างระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ‘ตำแหน่งด้านพัสดุ’ สำหรับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่เกี่ย […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.รับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 ในประเทศไทย พ.ศ.2566

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่เกี่ยวข้อง […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม.รับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีมติรับทราบร […]