ครม.รับทราบระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ. 2565

มติคณะรัฐมนตรี 24 มกราคม 2566 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑