ครม.อนุมัติวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษใน กทม.-นนทบุรี 4-5 พ.ย.62 เนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียน

ครม. อนุมัติวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี ระหว่างวันที่ 4-5 พ.ย. 62 เนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมัติให้ วันจันทร์ที่ 4 และวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัยผู้นำต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ…

มติ ครม.ด้านการศึกษา: เห็นชอบจัดสรรอัตราว่างเกษียณอายุฯ และอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.

สรุปมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบการขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2559-60 และอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ศธ. 3 ราย เห็นชอบการขอยกเว้นการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ การยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ 2559 และ 2560 ตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562…

ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล-คาจิกิ

(1 ตุลาคม 2562) คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ และมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซ่อมแซมรถ และเห็นชอบหลักการของร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร จำนวน 1 ฉบับ (มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ และมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซ่อมแซมรถ) สาระสำคัญ เนื่องจากประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุล และพายุโซนร้อนคาจิกิประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนในหลายพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้ กระทรวงการคลังจึงเห็นควรกำหนดมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล พายุโซนร้อนคาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ดังนี้ 1. มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์…

รมว.ศธ.ลงนามตั้งรักษาราชการแทนซี 11 ใน 3 ตำแหน่ง

(1 ตุลาคม 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอรายชื่อแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เซ็นรับทราบแล้ว ซึ่งจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้า หลังจาก ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว จะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป รมว.ศธ. ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.969/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน จำนวน 3 ราย ดังนี้…

ครม.รับทราบการใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ “Smart ก.พ.7”

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอการดำเนินการปรับปรุงระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) จากเดิมใช้วิธีการบันทึกด้วยมือใน ก.พ. 7 แบบกระดาษ เป็นระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (Smart ก.พ. 7) ที่สามารถเชื่อมโยงและเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง และข้อมูลการศึกษาจากฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) ทำให้ลดการบันทึกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ลดความผิดพลาดของการบันทึกข้อมูล และเป็นการใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน ประเด็นสำคัญ- Smart ก.พ.7 เป็นระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ ใช้แทนแบบเดิมที่กรอกข้อมูลในกระดาษ-…

ศธ.พร้อมแก้ไขปัญหาตามนโยบายรัฐบาล

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำในที่ประชุม ครม.เกี่ยวกับการทำงานแก้ไขปัญหาของประชาชนในเรื่องต่าง ๆซึ่งนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ ให้ทุกหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในส่วนของ ศธ.จะเข้าไปดูแลเรื่องการฟื้นฟู ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครบถ้วนแล้ว โดยมาตรการต่าง ๆ เช่น การเตรียมการเรียนการสอนเพิ่มเติมในวันหยุดชดเชยในช่วงที่โรงเรียนต้องปิดเรียน การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนใกล้เคียง และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะเข้ามาช่วยดูแล ปรับปรุงเรื่องระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ และอื่น…

ครม.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ศธ.

(13 สิงหาคม 2562) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 ราย ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายไกรเสริม โตทับเที่ยง ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) นายณรงค์ ดูดิง…

ให้ทุกส่วนราชการลดธงครึ่งเสา 30 ก.ค.-1 ส.ค.62 รวม 3 วันทำการ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือให้ทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร ในวันที่ 30 ก.ค.-1 ส.ค.2562 รวม 3 วันทำการ เนื่องจากประธานาธิบดีสาธารณรัฐตูนิเซียได้ถึงแก่อสัญกรรม

สรุปคำแถลงนโยบายของ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.

สรุปคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21" ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดไว้ในนโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน ซึ่งภาคการศึกษาล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องตามนโยบายดังกล่าวทั้งสิ้น แต่ในส่วนที่กำหนดไว้โดยตรง อาทิ ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นี่ >> คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นโยบายหลัก…