ครม.รับทราบรายงานความก้าวหน้าการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (จ.ภ.) 6 แห่ง

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 รับทราบรายงาน... Continue Reading →

ครม.รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ 18 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565)

มติคณะรัฐมนตรี (11 เมษายน 2566) รับทราบตามที่สำนักงานสภ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑