Categories
ข่าว

บทเพลง “สุดดีพระแม่ไทย”

ข่าว สปน. (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) เผยแพร่บทเพลง “สุดดีพระแม่ไทย” จัดทำโดยกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 พร้อมทั้งเชิญชวนชาวไทยร่วมขับร้องในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นี้

Categories
แผน/ยุทธศาสตร์

ผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ. ครั้งแรก

(31 ก.ค. 62) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งแรก พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหาร ศธ. เข้าร่วมประชุม อาทิ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ., นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ., นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กอศ., นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ สกศ. ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ย้ำวางแผนการปฏิบัติราชการ งบประมาณ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า หลังจากที่มีการแถลงนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นทางการแล้ว กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องนำเอานโยบายหลักของรัฐบาลมาสานต่อ มุ่งเน้นการวางแผนพัฒนาบุคลากรของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในศตวรรษที่ 21 โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563–2565 มาพิจารณาร่วมกันว่าควรปรับเปลี่ยนประเด็นใดบ้างเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาล ขณะเดียวกันต้องกำหนดเวลาในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สมบูรณ์  ถูกต้อง ตรวจสอบได้ […]

Categories
สป.

รมช.ศธ.(กนกวรรณ) ประชุมหารือกับผู้แทน รร.การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

(29 กรกฎาคม 2562) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ / ผู้แทนจากโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เข้าหารือนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็นเรื่องการทบทวนปรับอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐในโรงเรียนการกุศล ทั้งนี้ อัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลที่นักเรียนโรงเรียนการกุศลได้รับในปัจจุบัน เป็นอัตราที่คำนวณและประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2545 ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐอัตราใหม่ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) คำนวณมาประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2557  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งในโรงเรียนทั่วไปสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนที่เพิ่มขึ้นได้ แต่ในโรงเรียนการกุศลซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีปี 2539 กำหนดการอุดหนุนรายบุคคลอัตราร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐ  โรงเรียนจึงไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ประกอบกับต้องจัดการศึกษาให้กับผู้ยากไร้ ทำให้เงินอุดหนุนที่ได้รับไม่เพียงพอ โดยต้องนำมาจ่ายเป็นเงินเดือนครูไปแล้วถึงร้อยละ 82 เหลือเงินสำหรับจัดและพัฒนาการเรียนการสอนเพียงร้อยละ 18  กระทบต่อคุณภาพการศึกษา จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนโรงเรียนการกุศล ให้ได้รับเท่ากับอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่คำนวณและประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือกับระดับนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้หาแนวทางในการพิจารณาปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนการกุศลให้เหมาะสมต่อไป “โรงเรียนการกุศล หมายถึง โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญที่มีมูลนิธิหรือมัสยิดเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต เป็นต้น“

Categories
สอศ.

รมช.ศธ.(กนกวรรณ วิลาวัลย์) หารือความร่วมมือหลักสูตรขนส่งทางราง

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 4 แห่ง เข้าคารวะเพื่อแสดงความยินดีกับนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาในการผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษาภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย First S-Curve และ New-S Curve ในโครงการความร่วมมือหลักสูตรขนส่งทางราง อาชีวศึกษา (ทวิวุฒิ) เรียนจบรับวุฒิ 2 ประเทศ ระหว่างสถาบัน Liuzhou Railway Vocational and Technical College ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 น. ณ ประชุมห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โครงการความร่วมมือหลักสูตรขนส่งทางราง อาชีวศึกษา (ทวิวุฒิ) ระหว่างสถาบัน LIUZHOU RAIWAY VOCATIONAL TECHNICAL COLLEGE สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก […]

Categories
สป.

เสมา 3 รับฟังสมาคม คกก.ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อหารือประเด็นเรื่องสิทธิของผู้เรียนที่เป็นคนไทย สิทธิของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนที่เป็นคนไทย และปัญหาของการบริหารโรงเรียนเอกชน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมคณะผู้บริหารนำสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าคารวะและแสดงความยินดีกับนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และได้หารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้ สิทธิของผู้เรียนที่เป็นคนไทย 1. การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการเรื่องโครงการอาหารกลางวัน โดยสภาพปัญหาดังกล่าวเกิดจากการจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่จัดการศึกษาต่างๆ นักเรียนรวมถึงนักเรียนต่างด้าวได้รับการจัดสรรทุกคน แต่การจัดการศึกษาเอกชน (โรงเรียนเอกชน) กลับได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันเฉพาะนักเรียนเอกชนการกุศล แต่นักเรียนโรงเรียนประเภทอื่นๆที่ได้รับการจัดสรรจะพิจารณาจากภาวะทุพโภชนาการหรือขาดแคลนเท่านั้น ปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนเอกชนได้รับการอุดหนุนอาหารกลางวันเพียงร้อยละ 28 ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่เสมอภาคและเหลื่อมล้ำทางสังคม จึงต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1–ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนไทยทุกคน สำหรับผู้เรียนใดที่ไม่ต้องการรับก็เป็นสิทธิที่ผู้เรียนนั้นจะสามารถทำได้ 2. การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร ในการดำเนินการและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1 ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  […]

Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ให้ทุกส่วนราชการลดธงครึ่งเสา 30 ก.ค.-1 ส.ค.62 รวม 3 วันทำการ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือให้ทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร ในวันที่ 30 ก.ค.-1 ส.ค.2562 รวม 3 วันทำการ เนื่องจากประธานาธิบดีสาธารณรัฐตูนิเซียได้ถึงแก่อสัญกรรม

Categories
สป.

ปลัด ศธ.เปิดค่ายเยาวชน “ภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรม” ที่ปัตตานี

ปลัด ศธ. เปิดกิจกรรมอบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา และพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ปัตตานี (27 กรกฎาคม 2562) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา และพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร ศปบ.จชต. เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ปลัด ศธ. กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการบูรณาการรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกระบวนการของกิจกรรมและโครงการ ที่มุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นหัวใจหลักของกลไกล การพัฒนาที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติ เพื่อให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะการอบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา และพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ มุ่งหวังให้นักเรียนในโรงเรียนในโครงการพระราชดำริเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข […]

Categories
สป.

ศธ.ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

(28 กรกฎาคม 2562) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำผู้บริหาร ข้าราชการ ศธ. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ซึ่งจัดขึ้นในเวลา 19.30 น. ณ เวทีหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก บัลลังก์ โรหิตเสถียร /สรุป กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

Categories
สป.

ศธ.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ท้องสนามหลวง

(28 กรกฎาคม 2562) นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำผู้บริหาร ข้าราชการ ศธ. ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ซึ่งจัดขึ้นในเวลา 19.30 น. ณ เวทีท้องสนามหลวง โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี และจะมีการจัดริ้วขบวนหน่วยงานละ 144 คน แบ่งเป็น 12 แถว ๆ ละ 12 คน เพื่อจัดกลุ่มเป็นตัวอักษรในพิธีถวายพระพร ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จพิธี จะมีการแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ ณ สนามฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ด้วย บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป อานนท์ วิชานนท์ / ถ่ายภาพ

Categories
สป.

ศธ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติ “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

ศธ.จัดงานเฉลิมพระกียรติ “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่าง 28-30 ก.ค.2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดย รมว.ศธ. นำถวายสัตย์ปฎิญาณ พร้อมน้อมนำพระราชกรณียกิจ ดูแลเยาวชน พัฒนาการศึกษาอย่างทั่วถึงเข้าสู่ถิ่นทุรกันดาร ลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษา (28 ก.ค.2562) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 28-30 ก.ค.2562 ที่บริเวณโดยรอบ ศธ. โดยได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 68 รูป พร้อมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีสวนสนามลูกเสือเนตรนารี พิธีจุดเทียนพระชัยมงคล และมีการจัดนิทรรศการการให้ความรู้และบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัด โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ศธ.เข้าร่วม รมว.ศธ . ได้กล่าวนำคำถวายสัตย์ปฎิญาณตอนหนึ่งว่า “ในนามของผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด […]