Categories
ข่าว แผน/ยุทธศาสตร์

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจเรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ ศธ.

ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จากสวนดุสิตโพล “เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อรัฐมนตรี 20 กระทรวง จำนวนท้ังสิ้น 1,586 คน ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2562 ในส่วนของ ศธ.3 อันดับแรก คือ สร้างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา 43.08% พัฒนาการศึกษาให้ดีมีคุณภาพ ทัดเทียมกับต่างประเทศ นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ 33.94% ปฏิรูปการศึกษา พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับเด็ก เลิกท่องจำ 26.11% อ้างจาก สวนดุสิตโพล

Categories
สป.

รมช.ศธ.(กนกวรรณ วิลาวัลย์) หารือแนวทางการทำงานกับ 3 หน่วยงานในกำกับดูแล

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมรับฟังและหารือแนวทางการทำงานร่วมกับผู้บริหาร 3 หน่วยงาน ซึ่ง รมช.ศธ.รับผิดชอบกำกับดูแล คือ สำนักงาน กศน., สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.), นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานดังกล่าวเข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า สำนักงาน กศน. มีภารกิจสำคัญ คือ การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษา กศน. ภาคีเครือข่าย การใช้ประโยชน์จากเครือข่าย ICT ด้วยสถานีโทรทัศน์–วิทยุเพื่อการศึกษา (ETV) […]

Categories
ผู้บริหาร

ผู้บริหาร ศธ.บันทึกเทปถวายพระพร

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และคณะผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา  12 สิงหาคม 2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่สตูดิโอ 5 สถานีโทรทัศน์ MCOT HD ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

สรุปคำแถลงนโยบายของ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.

สรุปคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21″ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดไว้ในนโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน ซึ่งภาคการศึกษาล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องตามนโยบายดังกล่าวทั้งสิ้น แต่ในส่วนที่กำหนดไว้โดยตรง อาทิ ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นี่ >> คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นโยบายหลัก ข้อ 2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ ข้อ 2 (2.2) ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมี จิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทําประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้อง สร้างค่านิยม “ประเทศไทยสําคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ ข้อ 2 […]

Categories
สอศ.

รมช.ศธ.(ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ) ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ลพบุรี

จังหวัดลพบุรี – เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 4 แห่งในจังหวัดลพบุรี เวลา 10.30 น. รมช.ศธ.และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี อ.พัฒนานิคม โดยเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้โรงงานผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรส์ ทักษะการตรวจหาเชื้อและสารปนเปื้อนในน้ำนม จากนั้นเวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ อ.เมืองฯ โดยได้เยี่ยมชมสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา อาทิ เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ, รถตัดหญ้าบังคับวิทยุ, เรือรดน้ำในร่องสวนบังคับวิทยุ, เครื่องฝานกล้วยฉาบ, เครื่องปอกกระเทียม, เตาไร้ควันชีวะมวล, เครื่องขุดมันสำปะหลัง, เตาเผาถ่าน ถัง 200 ลิตร, เตาเผาข้าวหลาม เป็นต้น เวลา 14.30 น. ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อ.เมืองฯ โดยเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ PLC (Programmable Logic Controller) ซึ่งเป็นโครงการการเรียนการสอน Coding โดยตรงของครูสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ครูสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล และครูสังกัด […]

Categories
สป.

รมช.ศธ.​ตรวจ​เยี่ยมศูนย์​ กศน.อำเภอ​ชัยบาดาล​ จ.ลพบุรี

(19​ ก.ค.​ 2562) นางกนกวรรณ​ วิลาวัลย์​ รมช.ศธ.​ พร้อมด้วยนายการุณ​ สกุล​ประดิษฐ์​ ปลัด​ ศธ.​ นายประเสริฐ​ บุญ​เรือง​ รองปลัด​ ศธ.​ นายศรีชัย​ พรประชาธรรม​ เลขาธิการ​ กศน.​ นายชลำ​ อรรถ​ธรรม​ เลขาธิการ​ กช. ตรวจเยี่ยม​ศูนย์​การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษา​ตามอัธยาศัย​อำเภอ​ชัยบาดาล​ จังหวัดลพบุรี​ นางรุ่งนภา​ เทพมะกุล​ ผอ.กศน.อำเภอชัยบาดาล​ รายงานข้อมูล​การดำเนิน​งานของ​ กศน.อำเภอชัยบาดาล​ มีการจัดการศึกษา​พื้นฐาน​ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล​ ที่ขาดโอกาส​ พลาดโอกาส​ และด้อย​โอกาสให้ได้รับการศึกษา​ ซึ่งปีการศึกษา​ที่​ 1/2562​ สามารถ​นำผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบ​ได้​ จำนวน 1,140 คน​ ทั้งนี้ นอกจากการศึกษา​พื้นฐาน​แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรม​การพัฒนา​ชีวิต​ จิตอาสา​ ลูกเสือเนตร​นารี​ สร้างวินัย​ให้กับผู้เรียนให้เป็น​คนดี​ เป็น​คนเก่ง​ จงรักภักดี​ต่อสถาบัน​พระมหากษัตริย์​ และอยู่​ร่วมสังคม​อย่างมีความสุข ส่วนหลักสูตร​อาชีพ​ระยะสั้น​ แบ่งเป็น​ 3​ กลุ่ม​ คือ​ หลักสูตร​ต่อเนื่องไม่เกิน​ 30​ […]

Categories
สป.

ศธ.ปลูกป่า​เฉลิมพระเกียรติ​ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี​บรม​ราชาภิเษก

ศธ.พร้อมใจปลูกต้นไม้กว่า 5 แสนต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พนิช รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงศึกษาธิการ​ พร้อมด้วย​นางกนกวรรณ​ วิลาวัลย์​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ ร่วมโครงการ​ “ศธ.ปลูกป่า​เฉลิมพระเกียรติ​ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี​บรม​ราชาภิเษก”​ โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงาน ฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันศุก​ร์ที่​ 19​ กรกฎาคม​ 2562​ ณ​ เขาพระยาเดินธง​ อ.พัฒนา​นิคม​ จ.ลพบุรี คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช​ กล่าวว่า​ การปลูกป่าในครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความยั่งยืน เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติตลอดไป โดยเฉพาะป่าไม้ที่เป็นทั้งแหล่งต้นน้ำลำธาร […]

Categories
ผู้บริหาร

3 รัฐมนตรี ศธ.เข้ารับตำแหน่ง

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเข้ารับตำแหน่งและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เน้นวาระเร่งด่วนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างเด็กไทยให้แข่งขันได้ในทศวรรษที่ 21 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ กล่าวว่า การพบปะผู้บริหาร ศธ.ครั้งนี้ ได้พูดถึงวาระเร่งด่วนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยเฉพาะเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะที่สามารถแข่งขันได้ในทศวรรษที่ 21 ซึ่งต้องพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความพร้อมในการปรับตัว ทั้งด้านความรู้พื้นฐาน และการปรับทักษะเพื่อรองรับการแข่งขันขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบ จึงต้องเร่งพัฒนาบุคคลเหล่านี้ให้แข็งแกร่งที่สุด ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว การเรียนบางสาขาวิชาในวันนี้ อาจจะไม่ได้ใช้ใน 3 ปีข้างหน้าก็เป็นได้ พวกเราจึงต้องใส่ใจในการสร้างทักษะให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ให้สามารถปรับตัวไปสู่โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ยืนได้ในสังคมโลก โดยได้มอบหมายให้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายไปผสมผสานกับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน นำปัญหามาแก้ไข พร้อมเปิดใจรับฟัง ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดในการทำงาน คือ การศึกษาข้อมูลที่มีอยู่เบื้องต้น แล้วมาดูว่าสามารถต่อยอดหรือแก้ไขปัญหาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเน้นย้ำให้เปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะที่สามารถเปลี่ยนแปลงให้การศึกษาไทยสามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบัน ขณะที่การวางพื้นฐานความรู้เบื้องต้นอาจยังไม่เพียงพอ โดยต้องแบ่งกลุ่มพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาให้เท่ากันก่อน […]

Categories
ข่าว สพฐ.

สพฐ.เตรียมจัดตั้ง สพม.ครบทุกจังหวัด

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามในหนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทุกเขต ให้ยืนยันสถานที่ตั้ง สพม. เพิ่มเติม ทั้งนี้ ปัจจุบัน สพม. มีจำนวนทั้งสิ้น 42 เขต ซึ่ง สพม.ส่วนใหญ่ดูแลรับผิดชอบมากกว่า 1 จังหวัด เช่น สพม.22 ดูแลพื้นที่จังหวัดนครพนมและมุกดาหาร, สพม.42 ดูแลจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี ฯลฯ ทำให้การขับเคลื่อนงานบางเรื่องมีความล่าช้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงต้องการสำรวจข้อมูลยืนยันสถานที่ตั้งที่จะจัดตั้งเพิ่มเติม พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็น เพื่อเตรียมเสนอนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาออกประกาศจัดตั้ง สพม.ให้ครบทุกจังหวัดต่อไป บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป

Categories
ข่าว สป.

ศธ.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นำคณะผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา  12 สิงหาคม 2562 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่สตูดิโอ 5 สถานีโทรทัศน์ MCOT HD ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ