ครม.เห็นชอบการดำเนินงานทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 – 2567

(23 มีนาคม 2564) คุณหญิงก