Categories
สป. เสมา 1

ศธ.นำนักเรียนนักศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันนี้ (9 พ.ย.62) เวลา 15.30 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกัน 3 ครั้ง ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 315 คน และผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จำนวน 297 คน เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งเสด็จฯ แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระโอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2561 […]

Categories
ภูมิภาค เสมา 1

รมว.ศธ.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ประเด็นสำคัญ– อนุมัติองค์ประกอบ อกศจ.ในจังหวัดที่มีความพร้อม– เน้นย้ำให้กระจายอำนาจสู่ภูมิภาค เพราะบริบทแต่ละภูมิภาค-รร.แตกต่างกัน– ให้สภาหอการค้า-สภาอุตสาหกรรมในจังหวัด ทำงานใกล้ชิดสถานศึกษา เพื่อเลือกเรียนหรือผลิตกำลังคนตรงความต้องการ– การทำงาน ศธ.ขณะนี้เน้นไปที่ 3 ประเด็นหลัก คือ ลดการทำงานทับซ้อน ลดการทุจริต และสร้างคุณภาพ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้อนุมัติองค์ประกอบของ “คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด” ในจังหวัดที่พร้อมก่อน ส่วนจังหวัดใดที่ยังไม่พร้อมก็จะเสนอให้ที่ประชุมนี้ได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการกระจายอำนาจสู่ภูมิภาค โดยเน้นให้สิทธิ์แต่ละจังหวัดทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่ผ่านมาอาจจะยังไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ แต่มั่นใจว่าหากเรามีการพูดคุยในเรื่องนโยบายที่ชัดเจน จะสามารถให้ภูมิภาคมีการขับเคลื่อนได้ตามที่ต้องการและเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น เพราะบริบทและความต้องการของแต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกัน ความต้องการโรงเรียนแต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำว่าการกระจายอำนาจเมื่อไปสู่ภูมิภาคหรือสถานศึกษาแล้ว หากมีการดำเนินการเรื่องใดที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สามารถดึงอำนาจมาไว้ที่ส่วนกลางตามเดิมได้ด้วย ขณะเดียวกัน ต้องการให้สภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัด ทำงานใกล้ชิดกับสถานศึกษาให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้ทราบความต้องการของตลาดในการเลือกเรียน หรือการผลิตผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีความแข็งแรงในตัวเอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ในช่วง 5 […]

Categories
ภูมิภาค เสมา 1

รมว.ศธ.มอบนโยบายศึกษาธิการภาค/จังหวัด เน้นร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ “กระทรวงศึกษาธิการ”

(18 ต.ค. 62) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายให้แก่ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง กล่าวว่า รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ปลัด ศธ. ดำเนินการปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อความเป็นเอกภาพให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบหน้าที่ด้านการศึกษาในภาพรวม ส่วนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ​เป็นตัวแทนของ ศธ.ในแต่ละจังหวัด จากนี้ไปบทบาทหน้าที่ของ ศธจ.จะมีความชัดเจนมากขึ้น ดังนั้น ให้ทุกคนทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เดินหน้าสร้างศักยภาพขององค์กรอย่างเต็มที่ ประสานให้ความสำเร็จเกิดขึ้นให้ได้ พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของ รมว.ศึกษาธิการ คือ ห้ามทุจริต เน้นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า งดการดูงานต่างประเทศ หากมีความจำเป็นให้พิจารณาเฉพาะงานที่จำเป็นและเป็นประโยชน์กับการศึกษา พร้อมทั้งลดการจัดอบรมสัมมนาแต่ให้ศึกษาวิธีการที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการฝึกอบรม รวมทั้งยกเลิกการจัดงานแบบ Event เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอให้ปรับแนวคิดในการทำงาน ไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงานใดก็ตาม แต่ขอให้มองภาพรวมเป็นหนึ่งเดียวกันคือ “กระทรวงศึกษาธิการ” […]

Categories
สพฐ. เสมา 1

รมว.ศธ.ยืนยัน! ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.ได้รับสิทธิ-สัญญาจ้างตามเดิม พร้อมรับเงินค้างจ่าย 20ต.ค.นี้

(16 ตุลาคม 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนร่วมกับนายประเสริฐ บุญเรือง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอำนาจ วิชยานุวัติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายหลังไปหารือกับผู้แทนสำนักงบประมาณและผู้แทนกรมบัญชีกลาง เรื่องปัญหากลุ่มลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ธุรการของโรงเรียน) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รมว.ศธ. กล่าวว่า จากการที่สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน และเครือข่ายลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.แห่งประเทศไทย ยื่นข้อเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในการขอเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ไม่ทำจ้างเหมาบริการ เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมานั้น ศธ.รับทราบถึงการกระทบต่อสิทธิต่าง ๆ โดยที่ไม่ได้นิ่งนอนใจ และพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เนื่องจากบุคลากรกลุ่มดังกล่าวมีความสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยในวันนี้ ได้มอบหมายให้นายประเสริฐ บุญเรือง รักษาราชการแทนปลัด ศธ., นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ. และนายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัด ศธ. […]

Categories
เสมา 1

รมว.ศธ.เตรียมตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาการหักหนี้ครูเพื่อชำระหนี้ ย้ำไม่ทิ้งใครไว้แน่นอน

(11 ตุลาคม 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะชมรมครูชีวิตใหม่แห่งชาติ และรับข้อเสนอเกี่ยวกับการหักเงินเดือนครูเพื่อชำระหนี้ ในโอกาสการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา ตัวแทนชมรมครูชีวิตใหม่แห่งชาติ ได้ยื่นหนังสือถึง รมว.ศึกษาธิการ ขอให้ออกคำสั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 เนื่องจากไม่เหลือรายได้เพียงพอในการดำรงชีพ โดยเรียกร้องให้เหลือเงินเดือน 30% หลังจากหักหนี้เรียบร้อยแล้ว รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้เตรียมตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยจะเชิญตัวแทนจากชมรม รวมถึงตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมและรับทราบข้อมูลร่วมกัน โดยปัญหานี้ได้ทำการศึกษามาพอสมควรและมีแนวทางแก้ไขบางส่วนแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือจะดำเนินการอย่างไรเพื่อปกป้อง ศธ. หรือผู้บริหารในอดีตที่เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องทางกฎหมาย โดยตนมีความตั้งใจจะแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ และพยายามไม่ทำอะไรที่มีผลกระทบในวงกว้าง ทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายทำความเข้าใจว่าปัญหาดังกล่าวนี้เป็นเรื่องสำคัญในลำดับต้น ๆ ที่ถูกนำมาพิจารณาหาทางแก้ไข เนื่องจากเกี่ยวข้องกับขวัญกำลังใจของครูทุกคน รวมถึงครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ตลอดจนการหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำกับครูที่จะเข้ามาในอนาคตด้วย ซึ่งการรวมตัวกันมาเรียกร้องนั้น ศธ.ยินดีรับฟังเสมอ ไม่ว่าจะรวมตัวกันมาเป็นหลักหมื่นคน หรือมาคนเดียวก็ตาม ทางผู้บริหาร ศธ.ก็จะพยายามแก้ไขปัญหาอย่างสุดความสามารถอยู่แล้ว  สำหรับปัญหาบางอย่างก็มีผู้เกี่ยวข้องยินดีจะช่วยเหลือในบริบทของเขา เช่น ครูที่มีวินัยดีแต่อาจจะจ่ายดอกเบี้ยแพง ก็อาจจะมีสถาบันการเงินที่อยากเข้ามาดูแลตรงนี้ หรือเป็นโอกาสที่สามารถเจรจาได้ โดยหากเรียกร้องให้ไปดูแลในส่วนของคนที่มีปัญหามากก่อน อาจจะไม่มีใครอยากเข้ามาช่วย ซึ่งเราจะไม่ยอมเสียโอกาสในการช่วยคนที่มีวินัย ส่วนกลุ่มที่อยู่ในภาวะวิกฤตก็มีแนวทางที่จะแก้ไขอีกรูปแบบหนึ่ง […]

Categories
เสมา 1

ศธ.ปลื้มปิติในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร จำนวน 1 ไตร ในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 68 รูป เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ ทั้งนี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายนายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โครงการบรรพชาสามเณรครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทิตา และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียน ศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม ตลอดจนนำไปเป็นแนวทางปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ในการนี้ ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระเทพสังวรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และเป็นองค์อุปัชฌาย์ นับเป็นมงคลของชีวิตของนักเรียนอย่างยิ่ง ภาพ/ข่าว : คณะทำงานเลขานุการ รมว.ศธ.

Categories
สป. เสมา 1

ผลการประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 9/2562

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญ ดังนี้ เห็นชอบให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบรรจุทายาทของข้าราชการพลเรือนสามัญที่เสียชีวิต ทุพลภาพ หรือพิการจนต้องออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ ว14 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 มาบังคับใช้โดยอนุโลม เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) และอนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นผู้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ เงื่อนไขที่กำหนดและให้ดำเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้โดยอนุมัติของ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เห็นชอบ (ร่าง) […]

Categories
เสมา 1 แผน/ยุทธศาสตร์

รมว.ศธ.จี้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการงบปี’63 เน้นการทำงานด้วย‘ทีมกระทรวงศึกษาธิการ’

(2 ตุลาคม 62 ) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ครั้งที่ 1/2562 ที่ห้องราชวัลลภ โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายการเมือง และผู้บริหารส่วนราชการทุกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามงานและข้อมูลเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการในช่วงระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงวางแผนการทำงานในอนาคต เนื่องจากขณะนี้ ศธ.มีผู้บริหารสูงสุดครบทุกหน่วยงานแล้ว จึงมาหารือกันถึงแนวทางการทำงานให้มีความเข้าใจตรงกันชัดเจนระหว่าง รมว.ศึกษาธิการ, รมช.ศึกษาธิการทั้ง 2 ท่าน กับผู้บริหาร ศธ. กำชับการใช้จ่าย “รัดเข็มขัดงบประมาณ ศธ.” ทั้งนี้ ได้กำชับเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ โดยขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ “รัดเข็มขัดงบประมาณ ศธ.” ใน 4 เรื่องที่สำคัญ “งด-ลด-ยกเลิก-ทบทวน” ดังนี้ งด การศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ปีลด การจัดประชุมสัมมนาที่ใหญ่โต เพราะสามารถทดแทนได้ด้วยเทคโนโลยียกเลิก […]

Categories
สป. เสมา 1

ก.ค.ศ.อนุมัติจัดสรรคืนอัตราเกษียณฯ 24,319 อัตรา พร้อมบรรจุครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

(2 ตุลาคม 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2562 ว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ จำนวน 24,319 อัตรา ดังนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 23,086 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1,023 อัตรา สำนักงาน กศน. 154 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 51 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 5 อัตรา โดยให้ส่วนราชการเกลี่ยอัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติไปกำหนดตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ให้กำหนดจำนวนและประเภทตำแหน่งตามเงื่อนไขที่ คปร.กำหนด ตำแหน่งที่กำหนดจะต้องมีจำนวนและประเภทตำแหน่งตามที่ ก.ค.ศ.อนุมัติ ให้กำหนดตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาที่มีอัตรากำลังไม่เกินกรอบอัตรากำลัง หรือเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด ในการใช้อัตรากำลังที่ได้รับคืนจากผลเกษียณอายุราชการ ให้ใช้อัตรากำลังได้ไม่ก่อนวันที่ 1 ต.ค.2562 และไม่ก่อนวันที่ ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานสงวนอัตราตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ที่ได้รับการจัดสรรคืนจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ […]

Categories
สอศ. เสมา 1

รมว.ศธ.ตอบกระทู้ถามในที่ประชุมสภาฯ “นโยบายสถาบันการอาชีวศึกษา”

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เผยแพร่กระทู้ถามและคำตอบของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ตอบกระทู้ถามนายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดนโยบาย แผนงานโครงการ จัดสรรงบประมาณ ให้แก่สถาบันการอาชีวศึกษา สำหรับประเด็นที่ รมว.ศึกษาธิการ ตอบกระทู้ดังกล่าว คือ คำถามที่ 1 แผนงานและโครงการบรรจุข้าราชการที่เป็นผู้บริหาร อาจารย์ และครูประจำสถาบันอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่ง ตลอดจนวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่าง ๆ ที่ยังขาดแคลนให้ครบตามกรอบอัตรากำลังของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) คำถามที่ 2 นโยบาย แผนงานและโครงการที่จะจัดสรรงบประมาณ ลงทุนก่อสร้างอาคารสถาบันอาชีวศึกษาที่เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของสถาบันอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่ง เพื่อการบริหารงานสถาบันและบริการวิชาการแก่นักศึกษา คำถามที่ 3 นโยบาย แผนงานและโครงการจัดทุนการศึกษาเพื่อส่ง ผู้บริหาร อาจารย์ และครูของสถาบันอาชีวศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่าง ๆ ไปศึกษาต่อหรือ ฝึกอบรมภายในประเทศหรือต่างประเทศ คำถามที่ 4 นโยบาย แผนงานและโครงการที่จะให้สถาบันอาชีวศึกษาทำหน้าที่อาชีวศึกษาจังหวัดอีกตำแหน่งหนึ่ง และกำกับดูแลสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่ง […]