Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ให้ทุกส่วนราชการลดธงครึ่งเสา 30 ก.ค.-1 ส.ค.62 รวม 3 วันทำการ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือให้ทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร ในวันที่ 30 ก.ค.-1 ส.ค.2562 รวม 3 วันทำการ เนื่องจากประธานาธิบดีสาธารณรัฐตูนิเซียได้ถึงแก่อสัญกรรม

Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

สรุปคำแถลงนโยบายของ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.

สรุปคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21″ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดไว้ในนโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน ซึ่งภาคการศึกษาล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องตามนโยบายดังกล่าวทั้งสิ้น แต่ในส่วนที่กำหนดไว้โดยตรง อาทิ ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นี่ >> คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นโยบายหลัก ข้อ 2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ ข้อ 2 (2.2) ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมี จิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทําประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้อง สร้างค่านิยม “ประเทศไทยสําคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ ข้อ 2 […]