เสมา3 ‘ครูโอ๊ะ’ ลงพื้นที่ยโสธร ผลักดันการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีอีสาน บนพื้นฐานความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล

(21 มิถุนายน 2563) นางกนก