Categories
ข่าว สป.

ศธ.มอบเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ให้กับผู้มีสิทธิ์รับทุน (ที่ยังไม่ได้รับเงิน)

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ให้กับผู้มีสิทธิ์รับทุน (ที่ยังไม่ได้รับเงิน) เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องบุญเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี 2542 เพื่อดึงเด็กหญิงในภาคเหนือที่ยากจน เสี่ยงต่อการล่อลวงไปค้าประเวณี ให้อยู่ในระบบการศึกษาต่อระดับวิชาชีพ หรือกลุ่มเด็กตกเขียว ซึ่งที่ผ่านมามีการตรวจสอบเงินกองทุนตามวงรอบ พบว่ามีการทุจริตนำเงินออกไปใช้ส่วนตัว มูลค่าความเสียหายประมาณ 77,000,000 บาท ส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อดำเนินคดีทางอาญาต่อไป กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และคณะกรรมการกองทุน จึงมีมติเห็นชอบดำเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับทุน แต่ยังไม่ได้รับเงิน เพื่อเป็นทุนการศึกษานักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล และบุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษา รวม 311 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 25,029,734 บาท (ยี่สิบห้าล้านสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) แบ่งเป็น         1) นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 252 คน เป็นเงิน […]