Categories
สพฐ.

เลขาฯ รมว.ศธ.”ไกรเสริม โตทับเที่ยง” เป็นประธานเปิดตัวค่ายเยาวชน NBI Youth Camp รุ่นที่ 7

ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดตัว “โครงการ NBI Youth Camp” รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขานุการ รมว.ศธ. กล่าวว่า โครงการค่าย NBI Youth Camp จัดโดยคณะนักศึกษาหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” รุ่นที่ 8 ของสถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute: NBI) ซึ่งมี รศ.ดร.โภคิน พลกุล เป็นประธานนักศึกษาหลักสูตร ได้กำหนดจัดรุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ย.62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อต้องการวางรากฐานแนวคิด ค่านิยมในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ปลูกจิตสำนึกในการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเยาวชนทางด้านต่าง ๆ ตลอดจนสร้างเครือข่ายเยาวชนทำดีที่เข้มแข็ง โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมค่าย จำนวน 1,050 […]

Categories
สป.

ขับเคลื่อนการเรียนรู้ กศน.สังคมชุมชนเมือง ผ่านการเรียนออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

(13 ก.ย. 62) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนเมืองของสำนักงาน กศน.กทม. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ, นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมช.ศึกษาธิการ, นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน., นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน., นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค 2, นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.กทม. ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จำนวนกว่า 800 คน เข้าร่วมการประชุม รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักงาน กศน.ให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนชุมชนและแหล่งเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่าง ๆ การส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการจัดการศึกษา รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง โดยอาศัยครู กศน. […]

Categories
สพฐ.

ศธ.มุ่งเน้นลดเหลื่อมล้ำการศึกษาทั่วประเทศ โรงเรียนเล็ก-ใหญ่เข้าถึงได้หมด

รมว.ศธ. เผยแผนการลดความเหลื่อมล้ำการศึกษาทั่วประเทศ ตอบโจทย์การควบรวม ไม่ว่าโรงเรียนขนาดเล็ก-ใหญ่ เข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม ย้ำหลังลงพื้นที่พบว่าคุณภาพของสถานศึกษา ขึ้นอยู่กับศักยภาพของทีมผู้บริหารในการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี พร้อมแก้ปัญหา “โครงสร้างองค์กร-วิธีคัดสรรตำแหน่งผู้บริหารทุกระดับ” นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากกรณีที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน และอาจจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนและผู้ปกครองว่า ขณะนี้อยู่ในกระบวนการศึกษา และยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะมีการควบรวมหรือไม่ และหากต้องมีการควบรวมก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะควบรวมกี่โรงเรียนและกี่พื้นที่ โดยต้องคำนึงถึงภูมิศาสตร์ของสถานที่ ระยะทาง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จากการรวบรวมข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยลงพื้นที่สถานที่จริง พบว่ามีโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด 15,000 โรงเรียน ขณะที่เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโอกาสควบรวม ประมาณ 1,914 โรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่อยู่ตามเกาะ แถบบนภูเขา อย่างไรก็ตามการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ศธ.ต้องการให้ระบบการศึกษามีคุณภาพดีขึ้น โดยเน้นคุณภาพการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนทั่วประเทศไทย “ผมไม่ได้บอกนะครับว่า เราจะมีการควบรวมจริง และจะควบรวมจำนวนเท่าไร แต่ยืนยันได้ว่าสิ่งที่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองจะได้ คือการศึกษาที่มีคุณภาพดีกว่าเดิมแน่นอน หากมีความชัดเจนว่าควรจะควบรวม  กระทรวงศึกษาธิการต้องดูในส่วนงบประมาณที่เหมาะสม ขณะนี้บางโรงเรียนอาจจะมีครูอยู่แค่ 2 คน กับนักเรียน 40 คน เราต้องดูว่าต้องเพิ่มครูเข้าไปมากกว่านี้ เพื่อให้มีการศึกษาเท่าเทียมกัน  นักเรียนทุกคนในประเทศไทยต้องได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ความสามารถของผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการ และครู ต้องมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน” รมว.ศธ. กล่าวและว่า […]

Categories
สป.

ผลประชุม ป.ย.ป.ศธ.ครั้งที่ 6/2562

น.ส.นงศิลินี โมสิกะ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เห็นชอบหลักการกรณีเทศบาลแม่สอดขอผลักดันยกฐานะ ที่ประชุมมอบสำนักนิติการ สป. และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นที่เทศบาลนครแม่สอดขอรับการสนับสนุนและผลักดันการยกฐานะ ให้เทศบาลนครแม่สอด เป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด เช่นเดียวกับเมืองพัทยา และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก่อนนำเสนอ รมว.ศธ. รับทราบต่อไป รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ.ชุดใหม่ ที่ประชุมรับทราบ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 864/2562 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ. ชุดใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของกลุ่ม ป.ย.ป.ศธ. มีประสิทธิภาพ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ เป็นศูนย์บัญชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวง เป็นแกนกลางประสานงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศ […]

Categories
สอศ.

เสมา 2 สั่งเลิกคบเด็ดขาด 3 สารเคมีอันตราย

‘คุณหญิงกัลยา’ ประกาศ “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยการประมงทั่วประเทศ ปลอด 3 สารเคมีอันตราย” ชูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมานำร่องผลิตอาหารปลอดภัย (12 ก.ย.2562) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยการประมง เป็นพื้นที่ปลอดสารเคมีอันตราย โดยมีนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, นายศุภชัย ศรีหล้าที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายพรณรงค์ วรศิลป์ ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายประจักษ์ ทาสี ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ นายบุญทอง สุขสวัสดิ์ รอง ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง และนายวิศวะ คงแก้ว ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยการประมงเป็นสถานศึกษาที่ต้องบ่มเพาะสร้างผู้ประกอบการด้านการเกษตรและสร้างเกษตรกรในอนาคต ซึ่งเป็นบุคลากรที่ต้องนำความรู้และวิธีการที่ถูกต้องไปสร้างผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อาหารปลอดภัย”อันจะทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นประเทศชั้นนำของโลกที่ผลิตอาหารสุขภาพ “Green Health” อีกทั้งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยการประมง ยังเป็นแหล่งผลิตอาหารจำหน่ายแก่ชุมชนและประชาชนทั่วไป จึงต้องจำหน่ายอาหารที่ปลอดภัยด้วย ซึ่งการผลิตอาหารของเกษตรกรในปัจจุบันพบว่าเกษตรกรจำนวนมากใช้สารเคมีอันตราย 3 ประเภท […]

Categories
สป.

ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 8/2562

(12 กันยายน 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยผลการประชุมโดยสรุป ดังนี้ เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความซ้ำซ้อนในการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้อยู่ภายใต้กระบวนการเดียวกันในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการบริหารจัดการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของโรงเรียน และการควบรวมสถานศึกษา รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากรให้ลดลง เพื่อลดปัญหาการจัดสรรงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โดยมุ่งเน้นให้ครูปฏิบัติงานสอนและจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงานในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มที่ อนุมัติการบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งหมด 40 ราย แบ่งเป็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 31 ราย และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน […]

Categories
สป.

“ครูโอ๊ะ”จัดหน่วยจิตอาสาเพื่อประชาชน ศธ.ลงพื้นที่เร่งเตรียมแผนฟื้นฟู สร้างอาชีพ เยียวยาประชาชนหลังน้ำลด

พายุโหมกระหน่ำอีกระลอก ประกอบกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2562 ทำให้เกิดน้ำไหลหลากท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย จากสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นระยะเวลานานในเขตพื้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ส่งผลให้มีปริมาณน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่การเกษตร อย่างต่อเนื่องในห้วงเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้มวลน้ำไหลท่วมถนน การคมนาคมช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความยากลำบากนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้จัดหน่วยจิตอาสาเพื่อประชาชน ศธ. ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชน และอำนวยความสะดวกในการขนย้ายทรัพย์สินของประชาชนไปไว้บนที่สูง ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า “กระทรวงศึกษาธิการมีความเป็นห่วงนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เป็นอย่างมาก จึงได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่จิตอาสาเพื่อประชาชน ศธ. ลงทุกพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้านเรือนของประชาชนกว่า 5,000 ครัวเรือน พร้อมกำชับ กศน.และลูกเสือปูพรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาหารในชุมชน บ้านเรือน และจุดอพยพหรือศูนย์พักพิง เพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม รวมทั้งจัดโรงครัวจิตอาสา ศธ. เพื่อแจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้าน ยารักษาโรคเบื้องต้น สำหรับแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน เพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ได้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ จัดทำจุดอพยพหรือศูนย์พักพิงสำหรับผู้ประสบภัย พร้อมทั้งตั้งทีมครูพี่เลี้ยงเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤติ และกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับหน่วยโยกย้าย ขนของหนีน้ำ และเตรียมแผนฟื้นฟูช่วยเหลือเยียวยา ซ่อมสร้าง ล้างใหม่หลังน้ำลดทันที ! ” รมช.ศธ.กล่าว

Categories
สพฐ.

ศธ.กำหนด5มาตรการดูแลนักเรียนเกี่ยวกับสุขภาพและโรคติดต่อในสถานศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ กำหนด 5 มาตรการดูแลนักเรียน เกี่ยวกับสุขภาพและโรคติดต่อในสถานศึกษา คือ แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษา ช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียน มาเข้าใจร่วมกัน พบเหตุให้รีบแจ้งทันที ดำเนินการระงับหรือบรรเทาเหตุ

Categories
สป.

ศธ.รับมอบรองเท้าแตะนันยาง 1,000 คู่ ช่วยน้ำท่วม

(11 กันยายน 2562) นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รับมอบรองเท้าแตะ “นันยาง” 1,000 คู่ จากนายจักรพล จันทวิมล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เพื่อให้ ศธ.นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ด้านหน้าอาคารราชวัลลภ นายไกรเสริม โตทับเที่ยง กล่าวว่า ศธ.มีบุคลากรจิตอาสาที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย โดยได้เปิดศูนย์ “ซ่อม สร้าง ล้างใหม่” เพื่อดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอยู่แล้ว นอกจากนี้ สำนักงาน กศน.ยังได้เปิดรับสิ่งของบริจาคสิ่งของเพิ่มเติมอีกด้วย ในส่วนรองเท้าแตะที่ได้รับมอบในวันนี้ จะนำไปเพิ่มเติมเป็นสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป “ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด รมว.ศธ. “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” ได้สั่งการให้รวบรวมรายชื่อของโรงเรียนและหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป เบื้องต้นต้องเร่งดำเนินการซ่อมบำรุงเพื่อให้โรงเรียนสามารถทำการสอนได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามในระหว่างรอให้ระดับน้ำลดลง ศธ.ได้ประสานกับชุมชนเพื่อหาพื้นที่ให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนชั่วคราวให้เด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบกว่า 4,000 คน ได้มีสถานที่เรียนก่อน เพราะสิ่งที่สำคัญไม่แพ้การแก้ปัญหาอุทกภัยคือ การศึกษา” เลขา รมว.ศธ.กล่าว อานนท์ วิชานนท์ […]

Categories
แผน/ยุทธศาสตร์

รมว.ศธ.ย้ำความสำคัญการพัฒนาครูให้ทันศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างเด็กให้รู้เท่าทัน-รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

(9 กันยายน 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “พระพฤหัสบดี” และรางวัล “ปิยชนน์คนการศึกษา”ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครบรอบ 16 ปี โดยมีนายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมคุรุสภา ประเด็นสำคัญ– รมว.ศธ.ย้ำความสำคัญการพัฒนาครูให้ทันศตวรรษที่ 21– เพื่อสร้างทักษะเด็กให้แข็งแกร่ง รับมือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในอนาคต– แนะให้แบ่งปันแนวคิดการทำสิ่งที่มีประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้างความสามัคคี ต้องคิดเรื่องใหม่ ๆ พัฒนาและต่อยอดต่อไปให้ได้– แนวคิดการเลื่อนวิทยฐานะครู อาจต้องรื้อระบบให้ทันสมัย เอื้อให้ครูได้ใช้เวลาอยู่กับห้องเรียน นายอรรถพล ตรึกตรอง ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) เป็นนิติบุคคลในกำกับ ศธ. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งได้ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน […]