Categories
สป.

ครูโอ๊ะเยี่ยมศูนย์ Bamboo School สร้างความเท่าเทียมเด็กไร้สัญชาติ @สังขละบุรี

(20 กันยายน 2562) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ, ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ Bamboo School และโรงเรียนลาซาล สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนตั้งใจที่จะเดินทางมาที่อำเภอสังขละบุรีเพื่อสร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์การเรียนลาชาล (Bamboo School) และโรงเรียนลาซาล สังขละบุรี ซึ่งอำเภอสังขละบุรีตั้งอยู่ใกล้ชายแดนไทย – พม่า และเป็นที่อยู่อาศัยของคนไทยเชื้อชาติกะหรี่ยง พม่า มอญ ลาว บางคนยังไม่ได้รับสถานะความเป็นพลเมืองไทย ทำให้เด็กขาดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขาดความรู้เรื่องสาธารณสุข เนื่องจากการบริการของรัฐยังไม่ครอบคลุมบุคคลคนกลุ่มดังกล่าว “ต้องขอบคุณเครือคาทอลิค โดยคณะลาซาล ที่ได้เข้ามาช่วยรัฐบาลจัดการศึกษาให้กับเด็กดูแลอย่างมีเมตตา ด้วยความรัก ไม่เลือกสัญชาติ ศาสนา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมปลูกฝังให้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่ดีในการเตรียมเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ แต่โรงเรียนยังมีงบประมาณที่จำกัด เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับสัญชาติ จึงไม่ได้รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ซึ่งยังคงเป็นข้อจำกัดในเรื่องของข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง […]

Categories
แผน/ยุทธศาสตร์

คุณหญิงโค้ดดิ้งโชว์เทคนิค Unplug Coding นำร่องอบรมครู พร้อมเริ่มสอนจริง พ.ย.62

(19 กันยายน 2562) คุณหญิงโค้ดดิ้ง “กัลยา โสภณพนิช” รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ให้ผู้บริหาสถานศึกษาและครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสังกัด 350 โรงเรียน รวม 1,050 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2562 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงทพฯ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สสวท. กล่าวว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เร่งขับเคลื่อนการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งในโรงเรียนทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง สามารถจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้นได้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษาของรัฐบาล สำหรับวิชาวิทยาการคำนวณ จัดอยู่ในสาระที่ 4 เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ […]

Categories
สป.

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร ปี 2562 สป.ศธ.

สรุปข่าว : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ เดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา​ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร​ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันภายในองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร​ ข้าราชการ​ ลูกจ้างประจำ​ พนักงานราชการและผู้เกษียณอายุราชการ จำนวนกว่า ๑,๒๐๐ คน กิจกรรมวันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ ประกอบด้วยพิธีเปิดโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมสร้างทีมงาน การแบ่งกลุ่มละลายพฤติกรรม ในส่วนของกิจกรรมภาคบ่ายประกอบด้วย​ กิจกรรมสร้างทีมงาน พร้อมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ จังหวัดนครราชสีมา​ กิจกรรมเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในองค์กร และการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ กิจกรรมวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน​ รวมถึงแนวคิดและหลักในการทำงานของผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการ​ ประกอบด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวีระกุล​ อรัณยะนาค หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายชลำ อรรถธรรม […]

Categories
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาฯ ตัดโอนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับข้าราชการครู สพฐ.ไปเป็นของ กศน.

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การตัดโอนเงินงบประมาณแผ่นดินประจำอัตรา รวมทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ 3 (2) และ (4) กำหนดให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน หนี้ และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกำหนด รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับ ภูมิภาคหรือจังหวัด และเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เงินงบประมาณ และทรัพย์สินของส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวง โดยต้องไม่เพิ่มอัตรากำลังและงบประมาณ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค More Info: ราชกิจจานุเบกษา

Categories
สป.

กระทรวงศึกษาฯ ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ (Guide Scout)

( 17 ก.ย.2562) ที่หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย / สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) “โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์” (Guide Scout) โดยมุ่งหวังให้ลูกเสือมีบทบาทในการเป็นมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นของตนเอง พิธีลงนามครั้งนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) เป็นตัวแทนลงนาม โดย ผศ.สุรวุธ กิจโกศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย กล่าวให้การต้อนรับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กก. กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอันมาก เป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประเทศปีละนับล้านล้านบาท มีความสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของจำ นวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมทางด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว […]

Categories
สพฐ.

สอศ.-สพฐ.-ซีพีออลล์ เปิดมิติใหม่การศึกษาด้วยหลักสูตรธุรกิจค้าปลีก จบแล้วได้วุฒิ ม.6-ปวช.

(17 ก.ย. 62) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือโครงการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นสำคัญ– 3 หน่วยงานคือ สพฐ.-สอศ.-ซีพีออลล์ ร่วมเปิดมิติใหม่ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ด้วยการจัดการศึกษาในรูปแบบ”ทวิวุฒิ”หลักสูตรธุรกิจค้าปลีก– รูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะดังกล่าว จะช่วยให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสายสามัญ มีความรู้ในสายอาชีพเพิ่มเติม– เรียนทั้งภาควิชาการ/ทฤษฎี สลับกับการฝึกอาชีพที่สถานประกอบการ ทุกๆ 3 เดือน จนครบ 3 ปี– เรียนจบแล้ว นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร 2 ใบ คือ ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย/ปวช. และรับประกันการมีงานทำจากซีพีออลล์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และบริษัท ซีพี ออลล์จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกันบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานการศึกษาภาครัฐกับภาคเอกชน ในการเพิ่มโอกาสและเชื่อมโยงการศึกษาชั้นพื้นฐานกับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ […]

Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ศธ.พร้อมแก้ไขปัญหาตามนโยบายรัฐบาล

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำในที่ประชุม ครม.เกี่ยวกับการทำงานแก้ไขปัญหาของประชาชนในเรื่องต่าง ๆซึ่งนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ ให้ทุกหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในส่วนของ ศธ.จะเข้าไปดูแลเรื่องการฟื้นฟู ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครบถ้วนแล้ว โดยมาตรการต่าง ๆ เช่น การเตรียมการเรียนการสอนเพิ่มเติมในวันหยุดชดเชยในช่วงที่โรงเรียนต้องปิดเรียน การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนใกล้เคียง และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะเข้ามาช่วยดูแล ปรับปรุงเรื่องระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ และอื่น ๆ รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามาช่วยเหลือ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เด็กและบุคลากร เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อให้รู้จักการออม ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญส่งเสริมการอ่าน และการวิเคราะห์อย่างเข้าใจ ให้เกิดความต่อเนื่อง แม้ที่ผ่านมา ศธ.จะดำเนินการได้ดีขึ้นแล้วก็ตามแก้ปัญหาเด็กตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยให้ ศธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงไปดูแลให้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะปัจจุบันมีจำนวนเด็กที่อายุต่ำกว่า 19 ปี ท้องก่อนวัยอันควร จำนวนหลายแสนคนเร่งทบทวนแก้ไขกฎหมายที่จำเป็น ซึ่งในส่วนของ ศธ.ก็จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายฉบับ ข่าวที่เกี่ยวข้อง มติชน

Categories
สป.

นศ.มหาวิทยาลัยฮิโรชิม่าจากญี่ปุ่น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ

(17 กันยายน 2562) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 25 คน ที่เข้าร่วมโครงการอบรม Hiroshima University : Thai Start Program September 2019 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการศึกษาของไทย โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการพิเศษที่จัดให้กับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีความสนใจในประเทศไทย ซึ่งจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การต่างประเทศ การศึกษา และวัฒนธรรมของไทย รวมทั้งการทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่าง ๆ ตลอดจนพบปะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยราชการและองค์กรชั้นนำของประเทศไทย สำหรับพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย (Museum of Thai Education) ตั้งอยู่ภายในอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดแสดงความรู้ นิทรรศการ และมัลติมีเดีย รวบรวมหลักฐานทางโบราณคดีด้านการศึกษาไว้จำนวนมาก เช่น หนังสือเรียนไทยเล่มแรก “จินดามณี” ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุง บันทึกความรู้และการเล่าเรียนของคนไทย วิทยาการและสรรพวิชาความรู้จากตะวันออกและตะวันตกนับตั้งแต่เข้ามาบรรจบในแผ่นดินสยาม ศิลาจารึกจำลองหลักที่ 1 ห้องเรียนจำลองสมัยโบราณ […]

Categories
แผน/ยุทธศาสตร์

สมศ.ตั้งคณะทำงานวางกลยุทธ์ขับเคลื่อนประเมินคุณภาพภายนอกให้ชัดเจน

(16 กันยายน 2562) นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และประธานยุทธศาสตร์และนโยบาย รมช.ศธ. พร้อมด้วยนายชยพงศ์ สายฟ้า ที่ปรึกษา รมช.ศธ. และคณะ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. (องค์การมหาชน) เพื่อทบทวนเเนวนโยบายการเเก้ปัญหาที่ตกค้างและกำหนดแนวทางการพัฒนาของ สมศ. เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำหลักในการวัดมาตรฐานการศึกษาของชาติของประเทศ นายภูมิสรรค์ กล่าวภายหลังประชุมว่า ได้เน้นย้ำการนำนโยบายเร่งด่วนของ ดร.คุณหญิงกัลยา ที่ต้องการให้ขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพภายนอกไปสู่เป้าหมายสำคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพและมีความพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ไปสู่การปฏิบัติ จึงหารือว่าต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาให้ชัดเจน โดยเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงาน 1 ชุด โดยมีนายจรูญ ชูลาภ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรักษาการประธานบอร์ด สมศ. เป็นหัวหน้า มีผู้เเทนภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้เกี่ยวข้องร่วม นอกจากนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะการวางกลยุทธ์หลายประเด็น เช่น ปรับปรุงวิธีการอบรมผู้ประเมินสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน, วางกรอบการประเมินเเก่ผู้ทำหน้าที่ประเมินให้ชัดเจนว่าประเมินเพื่ออะไร […]

Categories
ภูมิภาค

ศธ.มอบทุนเยียวยาต่อเนื่อง แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ จชต.

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มอบหมาย “ศปบ.จชต.” ดูแลทุนเยียวยาต่อเนื่องแก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ (16 กันยายน 2562) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) จัดพิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. เป็นประธานในพิธี มีนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมกว่า 400 คน ณ ห้องพญาตานี 2 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองฯ จังหวัดปัตตานี ปลัด ศธ. กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศธ.ได้รับมอบหมายภารกิจในการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งในกรณีที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสาหัส เพื่อให้สามารถดำรงตนอยู่ได้ด้วยตนเองในสังคม ที่สำคัญคือ การสร้างโอกาส และความเท่าเทียมทางการศึกษา ให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การให้ทุนการศึกษา จะเริ่มตั้งแต่ทายาทเข้ารับการศึกษาไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ และมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ […]