สำนักงาน กศน. ยกระดับเป็น “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” ตั้งศูนย์การเรียนรู้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ดูแลประชาชนทุกช่วงวัย

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่กระทรวงศึกษาธิการ มีการโ... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียน พ.ศ. 2566

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เผยแพร่ประก... Continue Reading →

รองปลัด ศธ. “ยศพล” เปิดการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ย้ำต้องเป็นข้าราชการมืออาชีพ พร้อมพัฒนาสมรรถนะ 5 ด้าน

นครปฐม 15 พฤษภาคม 2566 / นายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทร... Continue Reading →

รองปลัด ศธ. “พิเชฐ” เปิดโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของรองศึกษาธิการจังหวัด พร้อมบรรยายพิเศษ ฝากวิธีคิดเชิงบวก เน้นการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ “ประโยชน์สูง ประหยัดสุด”

วันนี้ 11 พ.ค.66 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้นาย... Continue Reading →

ศธ.จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 424” ขยายเครือข่ายให้เยาวชนเป็นสมาชิกยุวกาชาดเพิ่มขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

ดร.สุทิน  แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการฝ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑