ว7/2566 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงาน ก.ค.ศ. ออกหนังสือเวียน (ว7/2566) เรื่อง การซัก... Continue Reading →

ผู้ช่วยปลัด ศธ.ประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการสร้างเสริมสุขภาวะป้องกันก่อนรักษา ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

10 กุมภาพันธ์ 2566 กระทรวงศึกษาธิการ - นายสมใจ วิเศษทัก... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑