Categories
เสมา 1 เสมา 2 เสมา 3 แผน/ยุทธศาสตร์

1 เมษายน 2563 กระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 128 ปี

กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่บทความ “ครบรอบ 128 ปี วันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน 2563” ทางหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2563 พร้อมเปิดตัวหนังสือครบรอบ 128 ปี “พลิกโฉมการเรียนรู้ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” จัดส่งให้แก่ผู้บริหาร หน่วยงานทางการศึกษา และห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 3,000 เล่ม พร้อมทั้งจัดทำในรูปแบบ Flip e-Book อ่านได้ที่เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ “ปรับวิสัยทัศน์ พัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง” กระทรวงศึกษาธิการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563-2565) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำกับทิศทางการปฏิบัติงานในภาพรวม โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์เป็นกรอบวิสัยทัศน์การทำงาน เพื่อสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียน สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในห้วงแรก (พ.ศ.2563-2565) การดำเนินงานของทุกหน่วยงานภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะ 3 ปีนี้ จะได้สะท้อนถึงความสามารถในการวางระบบการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งบรรลุความสำเร็จต่อเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกช่วงวัยที่ได้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้-ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม […]

Categories
แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.ปรับลดเวลาวันทำงาน บุคลากรทุกสังกัดมาปฏิบัติงานสถานที่ทำงาน 25%

(30 มี.ค. 63) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมการปฏิบัติงานบุคลากรขององค์กรหลักและองค์กรในกำกับของ ศธ. โดยให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานจำนวน 25% ของบุคลากรทั้งหมด รายละเอียดตามประกาศ

Categories
เสมา 1 เสมา 2 เสมา 3 แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.สั่งปรับแผนงบกระทรวง เรียนออนไลน์ งดเก็บค่าเทอม ปวส.

(29 มีนาคม 2563 : ข่าวเช้าวันหยุด ช่อง 33HD) กระทรวงศึกษาธิการ สั่งปรับแผนงบกระทรวง เตรียมแผนการเรียนออนไลน์ พร้อมเตรียมเสนอ ครม. งดเก็บค่าเทอมระดับ ปวส. ทั้งของรัฐและเอกชน นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วไปที่กำลังตกงาน ผู้ที่เป็นแรงงานอิสระ หรือแรงงานที่กำลังเข้าสู่ระบบหรือเด็กอาชีวะจบใหม่และจัดหาครูเสริมความรู้ ฝึกอาชีพ ด้วยการเรียน Digital Skill เพิ่มทักษะออนไลน์ และ การใช้ภาษาอังกฤษ ตามแนวทางที่ ศธ.กำหนดไว้ ตั้งแต่ต้น เพื่อใช้ได้จริง พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน รวมทั้งนโยบาย Work From Home เน้น Social Distancing หรือระยะห่างทางสังคม และเตรียมเสนอ ครม.ให้งดเว้นไม่เก็บค่าหน่วยกิตการเรียนระดับ ปวส. ทั้งของรัฐและเอกชนกว่า 350,000 คน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษานี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ […]

Categories
แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.ร่วมแรงใจสู้ภัยโควิด ผุดแนวคิดเรียนออนไลน์ พิชิตโลกยุคดิจิทัล

“ร่วมแรงใจสู้ภัยโควิด” (26 มี.ค.63) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงฯ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไปทั่วโลก กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเข้มงวดมาโดยลำดับ นับตั้งแต่การประกาศ 13 มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 การประกาศปิดสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท ทั้งของรัฐและเอกชน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 พร้อมเพิ่ม 7 มาตรการเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เช่น มอบงานให้บุคลากรไปปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home : WFH) สามารถส่งงานทางออนไลน์ได้ โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถบริหารจัดการตามบริบทของหน่วยงานตนเองได้ การส่งเสริมให้ใช้อินเทอร์เน็ตเช่น ประชุมทางไกล การให้ทุกหน่วยงานจัดตั้งจุดคัดกรอง แอลกอฮอล์เจล และเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกายในทุกทางเข้า-ออกของอาคาร ให้ทุกหน่วยงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพ และทำความสะอาดพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารทุก 30 วัน การจัดประชุมอบรมสัมมนาให้ใส่หน้ากากอนามัยและจัดให้นั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร […]

Categories
เสมา 1 แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.กำหนด 7 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และโฆษก ศธ. กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัด ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ถือปฏิบัติ ดังนี้ 1. ให้บุคลากรทุกคน ติดป้ายแสดงตนตลอดเวลาปฏิบัติงาน สำหรับผู้เข้ามาติดต่อราชการต้องแลกบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ทุกครั้ง 2. ให้ข้าราชการที่เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 96 คน เมื่อวันที่ 5- 14 มีนาคม 2563 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานในช่วงวันดังกล่าว หยุดปฏิบัติราชการและเฝ้าระวังตนเอง เป็นเวลา […]

Categories
แผน/ยุทธศาสตร์

สถานการณ์ป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ 18/3/63

(18 มี.ค.63) สถานการณ์การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดสถานศึกษา ทุกระดับทุกประเภท ทั้งของรัฐและเอกชน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ในขณะที่โรงเรียน สพฐ. สั่งปิด 18-31 มีนาคม 2563 การรับนักเรียน การสอบคัดเลือก และการมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 สังกัด สพฐ. เลื่อนไปก่อน จนกว่า สพฐ.จะมีหนังสือแจ้ง โรงเรียน สพฐ.จะต้องจัดเวรยาม โดยสลับครู/บุคลากร มาปฏิบัติหน้าที่ ห้องสมุดประชาชนจังหวัด สังกัด กศน.ทั่วประเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่ใช่สถานศึกษา ยังคงเปิดให้บริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การศึกษาเพื่อการศึกษา ทั่วประเทศ (ซึ่งเป็นสถานศึกษา) รวมทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (ไม่เป็นสถานศึกษา) สังกัด กศน. ปิดให้บริการชั่วคราวแล้ว มหาวิทยาลัย (ซึ่งกระทรวง อว.ดูแลรับผิดชอบ) ให้ทุกมหาวิทยาลัยปิดทำการเรียนการสอนแล้ว […]

Categories
แผน/ยุทธศาสตร์

20 กระทรวง ส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการของประชาชน

ผู้แทนส่วนราชการ 20 กระทรวง และ 4 หน่วยงานของรัฐ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) เพื่อแสดงเจตจำนงความร่วมมือกันในการส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการของประชาชน โดยมีผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมลงนามคือ นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ คือ 1) เพื่อความร่วมมือในการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และการกีฬาขั้นพื้นฐาน สร้างความสนใจและความรักในการกีฬา พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา และเพิ่มโอกาสในการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงทุกหน่วยงาน 2) เพื่อความร่วมมือในการสนับสนุน พัฒนา ส่งเสริม และเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาการบริหารจัดการการกีฬาและนันทนาการ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 – 2565) ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น […]

Categories
แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.เร่งผลิตเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้บริการประชาชนฟรี ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19

ช่วงวันหยุดนี้ ชาวกระทรวงศึกษาธิการ ยังคงเร่งผลิตเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย เพื่อให้บริการประชาชนฟรี สู้กับโรคโควิด-19 ไม่ให้เข้าสู่ระยะที่ 3 โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดต่าง ๆ ได้ส่งเสริมความรู้ทำหน้ากากอนามัย ให้กับนักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ ฟรี! ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัด หรือ กศน.เขต/อำเภอ โดยมีตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบตัดเย็บประกอบตามมาตรฐานอนามัย โดยผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับญาติพี่น้อง และเป็นจิตอาสาผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกคนอื่นอีกทอดได้ด้วย อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือกับจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล จัดแนะแนวหลักสูตรให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.เพิ่มทักษะการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน ด้วยการปฏิบัติตัวอย่างไรให้ห่างไกล COVID -19 รวมถึงผลิตหน้ากากอนามัยใช้เอง พร้อมทั้งสอนทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือควบคู่กันไปด้วย ในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลิตหน้ากากอนามัยเพิ่ม จากเดิมที่เคยผลิตไว้ 50,000 ชิ้น เพิ่มอีก 200,000 ชิ้น ภายในเดือนมี.ค.นี้ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการหาหน้ากากอนามัย ซึ่งมีราคาแพงและขาดแคลนในช่วงเวลานี้ ทั้งนี้ ในวันอังคารที่ 17 มีนาคมนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะนำเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย ไปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และแจกให้กับคณะรัฐมนตรี รวมทั้งประชาชน ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป

Categories
เสมา 1 แผน/ยุทธศาสตร์

ผลประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ : รมว.ศธ.เผยเตรียมจัดตั้งศูนย์คุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ

(4 มีนาคม 63) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุม รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานของ ศธ. เพื่อให้มีแนวทางตรงกัน โดยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานกลับไปพิจารณาปรับแผนการใช้งบประมาณปี 2563 และงบประมาณปี 2564 เนื่องจากต้องมีการวางแผนสำรองในการรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจที่อาจจะเกิดการชะลอตัว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับบุคลากรทางการศึกษา และการเรียนการสอน ซึ่งสามารถใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสได้ด้วยการนำงบประมาณส่วนหนึ่งมาใช้ในการพัฒนาอย่างเข้มข้น ไม่ใช่เป็นเพียงการอบรมสัมมนา แต่จะเป็นการบูรณาการการอบรมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้ด้วย Digital Learning Platform ให้มากขึ้น นอกจากนี้ ลูกจ้างชั่วคราวส่วนหนึ่งที่ไม่ได้รับค่าจ้างเงินเดือน 2 เดือนของทุก ๆ ปี ต้องเข้าใจตรงกันว่า คนเหล่านี้ก็ขาดเงินเดือนไม่ได้ ทุกหน่วยงานจึงต้องดูแลบุคลากรของเราทุกหน่วยงาน เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องนำไปพิจารณาดำเนินการด้วย อีกประเด็นสำคัญคือ ศธ.เตรียมจัดตั้ง “ศูนย์คุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ ของกระทรวงศึกษาธิการ” โดยให้หน่วยงานภายในกระทรวงมาบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อดูแล […]

Categories
แผน/ยุทธศาสตร์

แนวทางเบิกค่าใช้จ่าย กรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ จัดฝึกอบรม จัดงาน จัดประชุมระหว่างประเทศ ที่มีผลกระทบจาก COVID-19

(2 มี.ค.63) กระทรวงการคลัง มีหนังสือแจ้งทุกส่วนราชการ เรื่อง การอนุมัติหลักการ เบิกค่าใช้จ่าย กรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไคโรนา 2019 (COVID-19)