ศธ.-สธ. แถลงการเตรียมความพร้อมสถานศึกษา เพื่อปรับแนวทางปฏิบัติ รับประกาศโควิด 19 เป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง”

(3 ตุลาคม 2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระ... Continue Reading →

ศธ.ออกประกาศฯ มาตรการป้องกันควบคุมสถานการณ์โควิด 19 รองรับการเปลี่ยนผ่านจาก “โรคติดต่ออันตราย” เป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง”

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษา... Continue Reading →

โฆษก ศธ.ย้ำ “PR One Team” ต้องเดินหน้าร่วมกัน สร้างนวัตกรรมการสื่อสารให้ทันสมัย เล็งสร้างโฆษกพื้นที่ส่งต่อข้อมูลทั่วประเทศ

(22 กันยายน 2565) นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษ... Continue Reading →

ศธ.จัดอบรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ยกระดับงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นหนึ่งเดียว PR One Team ‘อรพินทร์’ ย้ำหัวใจงาน PR ต้องซื่อสัตย์ จริงใจ ให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชน

(21 กันยายน 2565) นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมน... Continue Reading →

ศธ.ประชุมจัดทำสรุปผลการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 2565

นางสาวทัศนีย์ พิศาลรัตนคุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายแ... Continue Reading →

ความก้าวหน้าโครงการรับบริจาคเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนของนักเรียนในสังกัด ศธ. “คนละเครื่อง พี่แบ่งให้ น้องได้เรียน”

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิกา... Continue Reading →

ปลัด ศธ.แจงประเด็นปฏิรูปการศึกษา สอดคล้องกับการวางแผนงบประมาณ และแผนปฏิรูปประเทศ ย้ำ ศธ.เร่งสร้างโรงเรียนคุณภาพสู่ชุมชน เป็นเครือข่ายหมุนเวียนทรัพยากร ครูครบสาขาวิชา

(15 กันยายน 2565) ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิก... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑