Categories
สป. เสมา 3

รมช.ศธ.กนกวรรณ เผยความคืบหน้าเตรียมจัดสอบครูผู้ช่วย กศน. ในปีนี้ 1,381 อัตรา

(27 พฤษภาคม 2563)  ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดเผยความคืบหน้าการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า ตามที่ตนได้มีนโยบายให้สำนักงาน กศน.ขับเคลื่อน กศน.สู่ “กศน.WOW” โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ : Good Teacher ในการเพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน.  โดยการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจการพัฒนาครู กศน. โดยให้เร่งดำเนินการหาอัตราตำแหน่งการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ข้าราชการครู กศน.ในจำนวน 891 อัตราให้ได้ โดยแบ่งสัดส่วนให้กลุ่มลูกจ้าง กศน.มีสิทธิ์สอบจำนวนร้อยละ 80 เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่กลุ่มลูกจ้างก่อน และเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาสอบอีก ร้อยละ 20 ความคืบหน้าขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบ จาก ก.ค.ศ. เรียบร้อยแล้ว นับเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการผลักดันเพื่อพัฒนาคน ไปสู่การสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษา โดยการดำเนินการสอบในครั้งนี้ นอกจากอัตรากำลัง 891 อัตราแล้ว […]

Categories
สป. เสมา 3

ผลการประชุมบอร์ด กช. ครั้งที่ 5/2563

(27 พฤษภาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ โดยมีผลการประชุมที่สำคัญ สรุปดังนี้ เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการจัดทำหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. …. โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. คำนิยาม“หลักฐาน” หมายความว่า เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลแสดงผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนที่โรงเรียนจัดทำเป็นเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาของนักเรียน“นายทะเบียน” หมายความว่า ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการโรงเรียนให้ทำหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียน เพื่อรับผิดชอบงานด้านหลักฐาน“ผู้อนุญาต” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน2. การจัดทำหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา ให้เป็นตามแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส่วนโรงเรียนในระบบประเภทอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน3. ให้โรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ ต้องดำเนินการจัดทำหลักฐาน ดังนี้3.1 หลักฐานที่สำนักงานกำหนด เป็นเอกสารที่ควบคุมและบังคับแบบเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบยืนยันและรับรองผลการเรียนของผู้เรียนสถานศึกษา ต้องใช้รูปแบบที่สำนักกำหนดและดำเนินการจัดทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (รนช.)3.2 หลักฐานที่โรงเรียนกำหนด เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาผลการเรียนรู้และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้เรียน ได้แก่ […]

Categories
เสมา 1 เสมา 2 เสมา 3

ผู้บริหาร ศธ.บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ อนึ่ง ในการบันทึกเทปครั้งนี้ มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดตามควบคุมโรคโควิด-19 ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” โดยทุกคนต้องเช็กอิน-เช็กเอาท์ (Check-in / Check out) ก่อนเข้าและหลังเข้าใช้บริการ ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล เพื่อติดตาม สอบสวนโรค กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากกิจการห้างร้านต่าง ๆ โดยจะเก็บข้อมูลไว้เป็นเวลา 60 วัน ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, กิตติกร แซ่หมู่

Categories
สป. เสมา 1 เสมา 2 เสมา 3

ผลประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 4/2563

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รมว.ศธ.กล่าวว่า ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ก.ค.ศ.ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบหลักการของหลักเกณฑ์ที่จะให้มีการปรับหลักสูตรให้มีการวัดทักษะด้านภาษา ทักษะด้านดิจิทัล และความสามารถด้านการสอน และการให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการคัดเลือกครู ซึ่งจะทำให้ได้ครูที่มีความสามารถในการสอน มีทักษะที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา โดยได้ปรับหลักสูตรการสอบภาค ก ให้สอดคล้องกับการสอบภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. การสอบภาค ข ใช้แนวการสอบเทียบเคียงการสอบตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา และการประเมิน ภาค ค ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการทดสอบการปฏิบัติการสอน และให้สำนักงาน ก.ค.ศ. เพิ่มเติมรายละเอียดและตรวจสอบความถูกต้องของหลักเกณฑ์และวิธีการฯ โดยรอบคอบ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการประชุมหารือกับส่วนราชการอีกครั้งหนึ่ง […]

Categories
สป. เสมา 1 เสมา 3

ผลประชุมบอร์ดลูกเสือแห่งชาติ เน้นปลูกฝังวินัย-คุณธรรม-ศีลธรรมลูกเสือไทย พร้อมปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือทั่วประเทศ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม รมว.ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการจัดระเบียบและทำความเข้าใจในกิจการลูกเสือ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ จึงต้องการให้ทุกฝ่ายช่วยกันผลักดันกิจการลูกเสือไทย ให้เข้มข้นในการปลูกฝังวินัย คุณธรรม และศีลธรรม ให้กับเยาวชน โดยได้มีการหารือแนวทางการทำงาน การแก้ไขกฏระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้มีความคล่องตัว รวมทั้งได้พิจารณากรอบอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้าง สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจไม่กระทบกับงบประมาณ พร้อมทั้งแนวทางการใช้งบประมาณในปรับปรุงค่ายลูกเสือต่าง ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ สร้างรายได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเข้ามาใช้บริการของโรงเรียนและภาคเอกชน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย โดยมาจากกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ กลุ่มผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชน กลุ่มผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย กลุ่มลูกเสือทั่วไป และกลุ่มนักกฏหมายและกลุ่มผู้ตรวจสอบ เพื่อช่วยในการวางนโยบาย ให้คำแนะนำ สร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าของกิจการลูกเสือไทย. อิชยา กัปปา / […]

Categories
เสมา 1 เสมา 2 เสมา 3

ศธ.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล “วันฉัตรมงคล” ประจำปี 2563

(4 พฤษภาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ สนามหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ รมว.ศธ. กล่าวถวายพระพรชัยมงคลว่า ในนามของผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทุกหมู่เหล่า มีความโสมนัสเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในอภิลักขิตสมัยวันฉัตรมงคล ที่เวียนมาบรรจบครบรอบในวันนี้ นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของประเทศ และความผาสุกของปวงประชาราษฎร สมดั่งพระปฐมบรมราชโองการ ที่ได้พระราชทานอารักขา แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ด้วยพระราชปณิธานที่มั่นคงแน่วแน่ ที่จะสร้างความสมัครสมานสามัคคี ให้เกิดขึ้นในหมู่ราษฎร เพื่อให้ความสามัคคีนั้น เป็นกำลังในการส่งเสริมและพัฒนาประเทศชาติ น้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยในความทุกข์ร้อนของปวงประชา และพระราชทานความช่วยเหลือเอื้ออาทรเสมอมา อีกทั้งพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานเป็นแนวทางแก่พสกนิกร ได้นำมาซึ่งกำลังใจ และก่อให้เกิดสติปัญญา […]

Categories
เสมา 3

ศธ.จับมือ 3 Good Partnership ร่วมกันสร้างสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จับมือ 3 Good Partnership ร่วมผลักดันการจัดการความรู้ เชื่อมโยง หนุนเสริม ลดช่องว่างพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน. ด้านผู้สูงอายุและคนพิการเตรียมรับมือสังคมสูงวัย (1 พ.ค.2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ” และความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน. เพื่อร่วมกันสร้างสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ ระหว่างสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กับ 3 หน่วยงาน คือ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ณ กระทรวงศึกษาธิการ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญของสังคมสูงอายุที่ประเทศไทย กําลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโครงสร้างประชากร และความซับซ้อนของสังคมที่เพิ่มมากขึ้นในทุกมิติ ส่งผลกระทบต่อคนทุกกลุ่มวัย กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะองค์กรหลักท่ีมีภารกิจในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เห็นว่าเราจะต้องใช้พลังและศักยภาพของแต่ละองค์กรภาคี ร่วมกันทํางานภายใต้หลักการบูรณาการความร่วมมือด้วยการ เชื่อมโยง หนุนเสริม และต่อยอด ซึ่งมีประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา […]

Categories
เสมา 3

เสมา3 ผลักดัน 8 พันธมิตร นำแพลตฟอร์มและเนื้อหาการเรียนออนไลน์ สู่ รร.เอกชน สู้ภัยโควิด-19

(30 เมษายน 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อมูลของพันธมิตรเพื่อความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยมีนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช.  ผู้แทนสถานศึกษา หน่วยงาน สำนักพิมพ์ และสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ รมช.ศธ. กล่าวว่า ตามที่ได้มอบนโยบายให้ สช. พัฒนาความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศธ.พยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการเรียนรู้ เพราะ “โรงเรียนหยุด ความรู้ไม่หยุด” โดยในช่วงเดือนมีนาคม 2563 สช.ได้เปิดตัวเว็บไซต์ “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.” https://odlc.opec.go.th ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศ ซึ่งรวมการเรียนการสอนออนไลน์ของ 5 สถานศึกษาเอกชนชั้นนำ (รร.เซนต์คาเบรียล, รร.กรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์, รร.มัธยมยานากาวา, รร.วรรัตน์ศึกษา และ […]

Categories
เสมา 3

ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 4/2563

(23 เมษายน 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับมอบหมายจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ โดยมีผลการประชุมที่สำคัญ สรุปดังนี้ เห็นชอบ ปรับปรุงแก้ไขประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ กรณีโรงเรียนประสบปัญหาสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ มีสาระสำคัญที่ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ ยกร่างประกาศฉบับที่ 4 พ.ศ. …. ให้มีการพักชำระหนี้หรือปรับลดหรืองดเบี้ยปรับ ให้แก่ลูกหนี้เงินกู้ยืมและลูกหนี้เงินยืม(ทุกรายที่ร้องขอ) และให้ลูกหนี้เงินกู้ยืมและลูกหนี้เงินยืม(รายเดิม) ที่ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินก่อนที่จะประกาศฯ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ สามารถขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ได้สูงสุด ไม่เกิน 20 ปี เห็นชอบเชิงนโยบายเพื่อพัฒนางาน เรื่องการสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน และการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ปรับการจัดทำข้อมูลการสำรวจนักเรียนที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เป็นวันที่ […]

Categories
เสมา 3

ศธ.ยืนหนึ่งเรียนออนไลน์ สู้ภัย COVID-19 “โรงเรียนหยุด ความรู้ไม่หยุด”

(22 เมษายน 2563) ตามที่ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ สำนักงาน กศน.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เดินหน้าปรับแผนการเรียนรู้ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยนำการเรียนในรูปแบบการศึกษาออนไลน์ มาเป็นอีกช่องทางสำคัญในการบริหารจัดการเรียนรู้ และเสริมทักษะความรู้ให้กับผู้เรียนถึงบ้าน นับตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาด “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ซึ่งพบว่ามีผู้สนใจเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมากเพราะการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยการศึกษาไม่หยุดชะงัก ทดแทนการเรียนในห้องเรียนได้ นับเป็นทางออกที่สอดรับกับสถานการณ์ ช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าเรียนได้ตามปกติและไม่เสียโอกาสในการเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาในชั้นเรียนใหม่ รวมทั้งการพัฒนาทักษะความรู้ได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องออกจากบ้าน “เรียนฟรีที่บ้าน ปลอดภัย ได้ความรู้” เพราะ “โรงเรียนหยุด ความรู้ไม่หยุด” ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า “ ตนได้มอบนโยบาย ให้สำนักงาน กศน. โดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ETV) ผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุเพื่อการศึกษา เพื่อตอบโจทย์การจัดศึกษาตลอดชีวิต สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเสริมทักษะต่าง ๆ สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย […]