“ครูโอ๊ะ” ชื่นชม รร.เอกชนนอกระบบ และภาคีเครือข่ายรัฐ-เอกชน โชว์ศักยภาพ Best Practice เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จบแล้วสร้างรายได้ มีงานทำ

23 มิถุนายน 2565, ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา / ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑