Categories
เสมา 2

คุณหญิงกัลยาฯ รมช.ศธ.ตรวจราชการและพบปะให้กำลังใจครู-นักเรียน ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษยะลาและสงขลา

(8 ก.พ.63) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่, นายภูริพงศ์ พงษ์สุวรรณ และคณะ ตรวจราชการและพบปะให้กำลังใจคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว คณะทำงาน รมช.ศธ.

Categories
เสมา 2 แผน/ยุทธศาสตร์

รัฐบาลตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เเละนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ

(5 ก.พ.63) นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาเเละประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์และนโยบาย รมช.ศธ. (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 28/2563 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เเละนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลได้สร้างประวัติศาสตร์การปฎิรูปการศึกษาโดยตรงถึงเยาวชนไทย โดยบูรณาการการขับเคลื่อน สั่งการนโยบายสู่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เเละเเสดงถึงความจริงใจในการผลักดันการเรียนการสอน ในทิศทางที่นำไปสู่การคิดวิเคราะห์และสร้างทักษะ เพื่อไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุมีผล คิดเป็นขั้นเป็นตอน เเก้ปัญหาเป็น เเก้ปัญหาชอบ ในการการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างรู้เท่าทันดิจิทัล โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เเละนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ องค์ประกอบรวม 22 ท่าน โดยรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับการบริหารราชการ ศธ. (วิษณุ เครืองาม) เป็นประธานกรรมการ, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นรองประธาน และปลัด […]

Categories
เสมา 2

คุณ​หญิง​โค้ดดิ้ง​ เปิดงาน​ฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน​ ประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า​ OPEN HOUSE วษท.ร้อยเอ็ด​

(30​ ม.ค.​ 63) ดร.คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช​ รมช.ศึกษา​ธิการ​ เป็นประธานพิธี​เปิดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า​ ​OPEN HOUSE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด​ ณ​ โดมตุ้มโฮม​ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด​ จ.ร้อยเอ็ด​ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด​อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด​ เข้าร่วมงาน สุดภูมิใจ​ วษท.ร้อยเอ็ด​ รางวัลรางวัลพระราชทาน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี ดร.ชาติชาย เกตุพรหม​ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด​ กล่าว​รายงานว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด​ (วษท.ร้อยเอ็ด)​ เปิดสอนระดับ ปวช. ปวส. ด้านเกษตรกรรม ช่างอุตสาหกรรม​ บริหารธุรกิจ และระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช เป็นสถานศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ เป็นผู้นำในการให้บริการวิชาการ​ วิชาชีพด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีที่หลากหลายแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป วษท.ร้อยเอ็ด​ มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข​ โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้งในรอบ 10 ปีการศึกษา​ คือ […]

Categories
เสมา 2

คุณหญิงโค้ดดิ้ง เปิดงานรำเพยสร้างสรรค์ : โครงงานบูรณาการ ครั้งที่ 17

(23 ม.ค.63) โรงเรียนเทพศิรินทร์ จัดงานรำเพยสร้างสรรค์ : โครงงานบูรณาการ ครั้งที่ 17 “One Classroom One Innovation” ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานบูรณาการ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการ เป็นการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยการปฏิบัติ และมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานและมอบเงินรางวัลเกียรติบัตรแก่โรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ DS Pre-test 63 นายสุพจน์ หล้าธรรม ผอ.โรงเรียนเทพศิรินทร์ กล่าวว่า โรงเรียนเทพศิรินทร์ไต้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานบูรณาการ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนองศ์ความรู้เชิงวิชาการ ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ตัวยการลงมือปฏิบัติ ฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเน้นพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การทำโครงงานบูรณาการในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทพศิรินทร์ให้นักเรียนกำหนดหัวเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาตามตวามถนัด และความสนใจร่วมกัน รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม […]

Categories
เสมา 2

เสมา2 ตรวจเยี่ยม วษท.สุพรรณบุรี เน้นใช้ STI พัฒนา ชวน วษท.ทุกแห่งปลูกไม้มีค่า-เร่งสร้างชลกร

(22 มกราคม 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ประธานคณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณ รมช.ศธ., นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์และนโยบาย รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี (วษท.สุพรรณบุรี) โดยมีนายชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง, นายถาวร ทิพวรรณ ผู้อำนวยการ วษท.สุพรรณบุรี, ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วม ณ หอประชุม วษท.สุพรรณบุรี โดยนายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง กล่าวให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้นำแนวทาง Science Technology and Innovation : STI (อ่าน สติ) มาใช้เพิ่ม ปรับเปลี่ยน หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ในการพัฒนาการเกษตรกรรมยุคใหม่ ขอชื่นชม วษท.สุพรรณบุรี ที่ได้มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์มาก่อนหน้านานนี้แล้ว […]

Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง เสมา 2

‘คุณหญิงโค้ดดิ้ง’​ นำทัพผู้บริหาร ศธ.ลง​พื้นที่​นราธิวาส ปลื้มการจัดการศึกษาพิเศษ แนะผู้บริหารดึงภาคีเครือข่ายมาช่วยสนับสนุนด้านการศึกษา

(20​ ม.ค.​ 2563) คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช​ รมช.ศึกษา​ธิการ​ พร้อมด้วยนายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษา รมช.ศธ.,​ น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์​ รองปลัด​ ศธ.​, นายพีระพล พูลทวี เลขาธิการ กอศ.. น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์​ รองเลขาธิการ​สภาการศึกษา​, รศ.ประวิต เอราวรรณ์​ รองเลขาธิการ​ ก.ค.ศ.,​ นายนรา เหล่าวิชยา​ รองเลขาธิการ​ กศน.​ และผู้บริหาร​ ศธ.​ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน​ราชประชานุเคราะห์​ 39 อ.ระแงะ​ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองฯ จ.นราธิวาส การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ วันที่ 21 ม.ค. 2563 ณ จ.นราธิวาส กลุ่มจังหวัดภาคใต้​ชายแดน​ (นราธิวาส​ ปัตตานี​ ยะลา​)​ โรงเรียน​ราช​ประชา​นุ​เคราะห์​ อ.ระแงะ​ จ.นราธิวาส​ นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กล่าวว่า […]

Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง เสมา 2

คุณหญิงโค้ดดิ้งลงพื้น​ที่​รร.​ศึกษา​สงเคราะห์​นราธิวาส​ ​ ย้ำเด็กต้องได้เรียน​สิ่งที่ชอบอย่างมีความสุข​

(19​ ม.ค.​ 2563)​ ดร.คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พนิช​ รมช.ศึกษาธิการ​ พร้อมด้วย​นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษา รมช.ศธ., น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์​ รองปลัด​ ศธ.,​ น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์​ รองเลขาธิการ​สภาการศึกษา,​ รศ.ประวิต เอราวรรณ์​ รองเลขาธิการ​ ก.ค.ศ.,​ นายนรา เหล่าวิชยา​ รองเลขาธิการ​ กศน.​ และผู้บริหาร​ ศธ.​ ลงพื้น​ตรวจเยี่ยมโรงเรียน​ศึกษา​สงเคราะห์​นราธิวาส​ อ.แว้ง​ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ระหว่างวันที่ 20 – 21 ม.ค.63 ณ จ.นราธิวาส นายไตรทิพย์​ สกุลประดิษฐ์​ นายอำเภอ​แว้ง​ กล่าวรายงาน​ข้อมูล​พื้นฐานว่า อ.แว้ง​ อยู่​ห่างจากศาลากลางจ​ังหวัด​นราธิวาส​เป็นระยะ​ทาง​ 86​ กิโลเมตร​ แบ่งเป็น​ 6​ ตำบล​ 43 หมู่บ้าน​ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่​เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา​ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา​อิสลามและประกอบอาชีพ​เกษตร​กรรม​ […]

Categories
เสมา 2

รร.กำเนิดวิทย์ เปิดบ้านจัดงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 16 (ISSF) เสมา 2 แนะสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับนักวิทยาศาสตร์ควบคู่จริยธรรม

(16 ม.ค. 63) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “The 16th International Students’ Science Fair (ISSF) and The 3rd KVIS Invitational Science Fair (KVIS ISF)” โดยมีผู้บริหาร ครู และนักเรียนจาก 18 ประเทศ 42 โรงเรียน จำนวน 266 คน เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกำเนิดวิทย์ กล่าวว่า โรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นโรงเรียนประจำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2558 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ จากกลุ่ม ปตท. ที่ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ขึ้นเพื่อดูแลโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนครบ 5 ปี […]

Categories
เสมา 2

แถลงข่าวงานวันครู ครั้งที่ 64 ปี 2563 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” #คารวะครูผู้สร้างผู้นำทางชีวิต

(13 ม.ค.63) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัด ศธ.ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. 2563 และ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา แถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาล “พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี” เน้นย้ำอยู่เสมอว่าการศึกษาถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด โดยได้มอบนโยบายว่า “ประเทศต้องปฏิรูปการศึกษา” ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาในทุกด้าน เพื่อพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพ และให้ความสำคัญกับ “ครู” เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของชาติ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่ง คนดี เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 เนื่องจากครู คือ กลไกสำคัญที่จะช่วยกันยกระดับการศึกษาไทย ดังนั้นสิ่งสำคัญอันดับแรก คือ การพัฒนาครูให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะการปฏิรูปครูให้ทันโลกยุคดิจิทัล อาทิ การบูรณาการงบประมาณของ […]

Categories
สป. เสมา 1 เสมา 2 เสมา 3

ศธ.จัด 3 โซน งานวันเด็กแห่งชาติ 2563 “Wonderful Kids สุดยอดเด็กไทย”

(11 มกราคม 2563) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ภายใต้แนวคิด “Wonderful Kids สุดยอดเด็กไทย” โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช​ และ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ผู้ปกครอง และนักเรียนนักศึกษา จำนวนมาก เข้าร่วมพิธีเปิด ณ กระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ พุทธศักราช 2498 และดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี จนกระทั่งวันนี้นับเป็นปีที่ 65 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับทุกส่วนราชการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ สําหรับการจัดงานในปี 2563 ในส่วนกลางมีการจัดงาน และพิธีเปิดงาน […]