Categories
เสมา 1 เสมา 2 เสมา 3 แผน/ยุทธศาสตร์

1 เมษายน 2563 กระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 128 ปี

กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่บทความ “ครบรอบ 128 ปี วันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน 2563” ทางหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2563 พร้อมเปิดตัวหนังสือครบรอบ 128 ปี “พลิกโฉมการเรียนรู้ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” จัดส่งให้แก่ผู้บริหาร หน่วยงานทางการศึกษา และห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 3,000 เล่ม พร้อมทั้งจัดทำในรูปแบบ Flip e-Book อ่านได้ที่เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ “ปรับวิสัยทัศน์ พัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง” กระทรวงศึกษาธิการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563-2565) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำกับทิศทางการปฏิบัติงานในภาพรวม โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์เป็นกรอบวิสัยทัศน์การทำงาน เพื่อสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียน สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในห้วงแรก (พ.ศ.2563-2565) การดำเนินงานของทุกหน่วยงานภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะ 3 ปีนี้ จะได้สะท้อนถึงความสามารถในการวางระบบการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งบรรลุความสำเร็จต่อเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกช่วงวัยที่ได้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้-ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม […]

Categories
เสมา 1 เสมา 2 เสมา 3 แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.สั่งปรับแผนงบกระทรวง เรียนออนไลน์ งดเก็บค่าเทอม ปวส.

(29 มีนาคม 2563 : ข่าวเช้าวันหยุด ช่อง 33HD) กระทรวงศึกษาธิการ สั่งปรับแผนงบกระทรวง เตรียมแผนการเรียนออนไลน์ พร้อมเตรียมเสนอ ครม. งดเก็บค่าเทอมระดับ ปวส. ทั้งของรัฐและเอกชน นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วไปที่กำลังตกงาน ผู้ที่เป็นแรงงานอิสระ หรือแรงงานที่กำลังเข้าสู่ระบบหรือเด็กอาชีวะจบใหม่และจัดหาครูเสริมความรู้ ฝึกอาชีพ ด้วยการเรียน Digital Skill เพิ่มทักษะออนไลน์ และ การใช้ภาษาอังกฤษ ตามแนวทางที่ ศธ.กำหนดไว้ ตั้งแต่ต้น เพื่อใช้ได้จริง พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน รวมทั้งนโยบาย Work From Home เน้น Social Distancing หรือระยะห่างทางสังคม และเตรียมเสนอ ครม.ให้งดเว้นไม่เก็บค่าหน่วยกิตการเรียนระดับ ปวส. ทั้งของรัฐและเอกชนกว่า 350,000 คน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษานี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ […]

Categories
เสมา 2

คุณหญิงโค้ดดิ้ง ผุดสาธิตเรียนโค้ดดิ้งออนไลน์ ฝ่าวิกฤต “Covid can’t stop Coding”

“คุณหญิงโค้ดดิ้ง” หารือ นักวิชาการ-ครู Coding ออกแบบการเรียนรู้ทักษะ Coding สู่ระบบออนไลน์ ส่งเสริมการเรียนรู้กับครอบครัวอย่างสนุก อังคารนี้ Live สด รายการ@จันทรเกษม นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เเละนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา(ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) กล่าวว่า ในวันที่ 23 มี.ค.63 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองประธานคณะกรรมการ Coding แห่งชาติ ได้เรียกประชุมทีมที่ปรึกษาฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ Unplugged Coding ของ สสวท. ครูผู้อบรม และครูผู้สอน Codingของ สพฐ. ร่วมหารือในการสื่อสารถึงผู้ปกครองเเละเยาวชน ในเรื่องการเรียนการสอน Online โดยสนับสนุนให้เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของครอบครัว ในการให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง และปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในช่วงที่เผชิญกับวิกฤตโรค Covid-19 ที่อาจต้องหยุดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระยะยาว โดยเปลื่ยนบ้านและสถาบันครอบครัวเป็นสถานศึกษา อีกทั้งจะออกเเบบโปรเเกรมเกมส์ เพิ่มทักษะ Coding ให้เป็นระดับ ๆ […]

Categories
เสมา 2

คุณหญิงกัลยา ตรวจเยี่ยม รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช มั่นใจ 15 เดือน เด็กไทยพร้อมยกระดับคะแนน PISA 2021

(11 มีนาคม 63) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช พร้อมหารือแนวทางการยกระดับคะแนน PISA 2021 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นำเสนอการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ PISA 2021 ว่า PISA ย่อมาจาก Programme for International Student Assessment (การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ) จัดโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) เพื่อประเมิน “การรู้เรื่อง (Literacy)” ของเด็กอายุ 15 ปี ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2000 โดยมีการประเมินทุก 3 […]

Categories
เสมา 2

ศธ.โชว์นิทรรศการ “ร่วมมือร่วมใจใช้โค้ดดิ้ง สู้โควิด-19” ชวนคนไทยเข้าใจขั้นตอน ปฏิบัติตามมาตรการรัฐอย่างถูกต้อง ปลูกฝังการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พร้อมเผชิญทุกสถานการณ์ท้าทายไปด้วยกัน

(10 มีนาคม 2563) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ “ร่วมมือร่วมใจใช้โค้ดดิ้ง สู้โควิด-19” ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นสังคมให้ใช้หลักการเรียนรู้โค้ดดิ้งในการทำความเข้าใจกับมาตรการของภาครัฐ และวิเคราะห์สถานการณ์รอบตัวอย่างมีวิจารณญาณ เป็นขั้นเป็นตอนอย่างมีเหตุมีผล โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ, นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ และศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. พร้อมคณะนักเรียน ร่วมสาธิตกิจกรรมการเรียนรู้โค้ดดิ้งในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวขอบคุณ นายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนการสอนเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากของประชาชนในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 เพราะการเข้าใจหลักคิดของโค้ดดิ้ง เป็นการสร้างความเข้าใจเรื่อง “การคิด” อย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารต้องมีพื้นฐานเดียวกัน และเข้าใจกระบวนการให้ถูกต้องเหมือนกัน โดยในปัจจุบันมีมาตรการออกมาจำนวนมาก หากไม่เข้าใจกันจะทำให้ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ นอกจากนี้การเรียนรู้โค้ดดิ้งยังช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติ คิดอย่างมีวิจารณญาณ […]

Categories
ภูมิภาค เสมา 1 เสมา 2

รมว.ศธ.ย้ำ 3 เรื่องสำคัญการศึกษาในภูมิภาค เน้นกระจายอำนาจ-พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้เข้มแข็ง-สร้างสุขอนามัยในโรงเรียน

(2 มี.ค.63) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ รมว.ศธ.ฝากให้ขับเคลื่อน 3 เรื่องที่สำคัญในการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในที่ประชุมว่า ต้องการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง วางฐานการดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 3 เรื่องที่สำคัญ คือ 1. การกระจายอำนาจ ต้องการให้ ศธ.กระจายอำนาจไปยังภูมิภาค โดยส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนเป็นนิติบุคคลให้มากขึ้น ปัจจุบัน ศธ.มีหลายโรงเรียนที่สามารถบริหารจัดการได้ดี เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อาจนำไปเป็นแนวทางดำเนินการได้ โดยเริ่มต้นการให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ต้องพิจารณาจากความพร้อม ซึ่งอาจจัดกลุ่มที่จะกระจายอำนาจตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 2. การเข้าสู่ตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีความเข้มข้นในการพัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง เพื่อวางฐานผู้ที่จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน โดยต้องได้รับการอบรมพัฒนาก่อน 1 ปี เพราะหาก ศธ.มีผู้บริหารที่ดี มีความสามารถ และเข้มแข็งในการบริหารงาน ก็จะส่งผลถึงคุณภาพของสถานศึกษาและการศึกษาอย่างแท้จริง 3. การสร้างสุขลักษณะ-สุขอนามัยของโรงเรียนในภูมิภาค ต้องการให้ทุกสังกัดได้นำเรื่องนี้มาดำเนินการอย่างจริงจัง เช่น น้ำ ขยะ […]

Categories
เสมา 2

‘คุณหญิงกัลยา’ เปิดเวิร์คช็อปจัดทัพอาชีวะสู่ Digital Smart Farming แนะใช้ STI-สติ สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต ให้กับเกษตรกรไทย

(28 ก.พ. 63) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด​และบรรยายพิเศษ​ ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทัพสู่ Digital Smart Farming” ณ ​โรงแรมเดอะบลูม บาย ทีวีพูล เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ดร.คุณหญิง​กัลยา​ โสภณ​พณิช กล่าวว่า ​การจัดประชุมสัมมนา “จัดทัพสู่ Digital Smart Farming” เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมาก เพราะกองทัพจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับทุกคนที่ทำหน้าที่แม่ทัพในด้านต่าง ๆ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง รวมถึงการเจริญเติบโตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด เกิดผลกระทบต่อคนทุกอาชีพทุกระดับ การสัมมนาวันนี้จึงถือเป็นประวัติศาสตร์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) โดยทุกคนเป็นคนสำคัญที่จะขับเคลื่อนกองทัพของ วษท. ทั่วประเทศเข้าสู่ Digital Smart Farming ขณะเดียวกัน ต้องมีความตื่นตัวในการปรับทุกอย่าง ทั้งการเพิ่มทักษะเพิ่มความรู้ความสามารถให้มากขึ้นกว่าเดิม หรือแตกต่างไปจากเดิม เพื่อก้าวเดินไปข้างหน้า ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science Technology Innovation : STI) […]

Categories
เสมา 2

ศธ.ลงนามความร่วมมือ การอบรมครูด้วยระบบทางไกล ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา

(26 กุมภาพันธ์ 2563) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออบรมครูด้วยระบบทางไกล “โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา” โดยมีตัวแทนลงนาม 4 หน่วยงาน คือ นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช., นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ., นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกคร้องท้องถิ่น, ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สสวท.ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร 4 รมช.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนที่จะขับเคลื่อนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะสะเต็มศึกษา ในโรงเรียนทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนไทยให้มีสมรรถนะที่ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งจะต้องพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเป็นสำคัญ ให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบคุณและชื่นชมผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงาน และคณะทำงาน ที่ร่วมมือร่วมใจ จัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะสามารถทำให้ครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมจากทุกหน่วยงาน […]

Categories
เสมา 2

รมช.ศธ.คุณหญิงกัลยา เปิดโครงการ “คืนรอยยิ้มให้แก่น้องผู้ด้อยโอกาส” ที่สีคิ้ว

(20 กุมภาพันธ์ 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “คืนรอยยิ้มให้แก่น้องผู้ด้อยโอกาส” โดยมีนายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอสีคิ้ว, คณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดสีคิ้ว (อ.สีคิ้ว, อ.โนนสูง, อ.ปางช่อง, อ.ด่านขุนทด, อ.เทพารักษ์), ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนนักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา สาขา/หน่วยบริการสีคิ้ว ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวตอนหนึ่งว่า ในฐานะเป็นหนึ่งในผู้กำกับงานด้านนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ขอเป็นตัวแทนเด็ก ๆ ทุกคนที่ได้รับทุนในครั้งนี้ ขอบคุณและชื่นชมสภาทนายความจังหวัดสีคิ้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมสนับสนุนมีจิตเป็นสาธารณะที่ได้ร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรม “คืนรอยยิ้มให้น้องผู้ด้อยโอกาส” ในวันนี้ ดังแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่ 9) ความว่า “งานช่วยเหลือคนพิการนี้ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการไม่ได้อยากจะเป็นผู้พิการ และอยากช่วยเหลือตนเอง […]

Categories
เสมา 2

บอร์ดโค้ดดิ้งตั้งอนุกรรมการฯ 4 ชุด เตรียมพัฒนาศักยภาพเด็กไทยทุกช่วงวัย สู่ยุคดิจิทัล

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโค้ดดิ้ง 4 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการจัดทำพัฒนาและติดตามแผนแม่บทการพัฒนาขีดความสามารถทักษะ และการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล สร้างความตระหนักและการรับรู้ เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะและการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สู่ทุกภาคส่วน คณะอนุกรรมการประสานงานร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะและการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (กรอ.Coding) คณะอนกุรรมการรับรองคุณภาพหลักสูตรและมาตรฐานการพัฒนาครูและบุคลากร การพัฒนาการสอนและการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการทั้ง 4 […]